Programın Eğitsel Amaçları

İşletme lisans Programı’nın temel amacı, iş hayatına hazır, aynı zamanda da bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş bir Türkiye vizyonuna uygun yenilikçi ve rekabetçi liderler adayları yetiştirmektir. Programın diğer amaçları arasında: 

  • Dünya ölçeğinde rekabet edebilecek firmalar ve yeni girişimler ortaya çıkarabilecek yetkinliklere sahip vizyon sahibi, yaratıcı ve teknik yetkinlikleri yüksek yenilikçi yönetici ve liderlerin yetiştirilmesi,

  • Flipped Learning sistemi ile yenilikçilik ve rekabet üstünlüğünü odak noktasına almış, günümüz dünyasının önde gelen bilimsel ve pratik yaklaşımlarını katılımcılara aktarmayı ve bu aktarımları projeler ve diğer yöntemlerle katılımcılara benimsetmeyi esas alan modern ve güncel bir eğitim-öğretim sistemi uygulamak,

  • Sonuç olarak, gerek özel sektörde, gerekse kamu kurumları, akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde çalışan bireylerin ülke ekonomisine sağladıkları katma değeri maksimum düzeye yükseltmeleri için gerekli eğitim ve donanımı sunmak yer almaktadır.