İhale Duyuruları

GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI

GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
 
MEF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenlik Hizmeti Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası: 2020/0001
  1. İdarenin
a) Adresi : MEF Üniversitesi/Satınalma Müdürlüğü, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
b) Telefon : Tel:0212 395 36 85 / Fax:0212 395 36 36
c) Elektronik Posta Adresi : dogangonulg@mef.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : www.mef.edu.tr
 
  1. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Güvenlik Hizmeti Alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.
b) Yapılacağı Yer : MEF Üniversitesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36 ay'dır.
 
  1. İhalenin
a) Yapılacağı Yer : MEF Üniversitesi, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 23.03.2020 - Saat:10:00
 
  1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
 
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (İkiyüzelliTürkLirası)  karşılığı, ödeme dekontu getirilerek “MEF Üniversitesi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul  Satınalma Müdürlüğünden” temin edilecektir. Katılımcılar Yapı ve Kredi Bankası 688-Maslak Şubesi İban No: TR78 0006 7010 0000 0051 7438 29 No’lu hesaba sadece banka gişelerinden firma İsmi ve ödemeye ilişkin ihale konusu (Güvenlik İhalesi doküman bedeli) yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEF Üniversitesi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul  Satınalma Müdürlüğünden adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine ve saatine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. İhale zarfının kapalı ve kapatma yerinde kaşe-imza mutlaka olmalıdır.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. Diğer Hususlar:
İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
EKLER
İdari Şartname İçin Tıklayınız.
Teknik Şartname İçin Tıklayınız.
Sözleşme Taslağı İçin Tıklayınız.

FORMLAR
Açık Maliyet Analizi İçin Tıklayınız.
Banka Referans Mektubu İçin Tıklayınız.
Bilanço Bilgileri Tablosu İçin Tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli İçin Tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Mektubu İçin Tıklayınız.
Evrak Listesi İçin Tıklayınız.
Geçici Teminat Mektubu İçin Tıklayınız.
İş Deneyim Belgesi İçin Tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu İçin Tıklayınız.
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname İçin Tıklayınız.
 
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x