"MANAGEENGİNE LİSANS YENİLEME İŞİ" ALINACAKTIR

MEF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Manageengine Lisans Yenileme İşi 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2024/01-123

1.    İdarenin

a) Adresi

: MEF Üniversitesi/Satınalma Müdürlüğü, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/1 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

b) Telefon

: Tel:0212 395 37 18 – 0212 395 37 45 / Fax:0212 395 36 36

c) Elektronik Posta Adresi

: dogangonulg@mef.edu.tr; arslanyant@mef.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi

: www.mef.edu.tr

 

2.    İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Manageengine Lisans Yenileme İşi, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname de bulabilirler.

b) Yapılacağı Yer

: MEF Üniversitesi

c) Süresi

: Sipariş tarihinden itibaren 36 ay'dır.

 

3.    İhalenin

a) Yapılacağı Yer

: MEF Üniversitesi, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

b) Tarihi ve saati

: 23.01.2024 - Saat:10:00

 

4.    İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

 

4.1.            İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası)  karşılığı, ödeme dekontu getirilerek “MEF Üniversitesi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/1 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul  Satınalma Müdürlüğünden” temin edilecektir. Katılımcılar Yapı ve Kredi Bankası 688-Maslak Şubesi İban No: TR78 0006 7010 0000 0051 7438 29 No’lu hesaba sadece banka gişelerinden firma İsmi ve ödemeye ilişkin ihale konusu (Güvenlik İhalesi doküman bedeli) yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEF Üniversitesi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/1 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul  Satınalma Müdürlüğünden adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine ve saatine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. İhale zarfının kapalı ve kapatma yerinde kaşe-imza mutlaka olmalıdır.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler, teklif ettikleri 36 aylık bedelin %5’ inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %5’ inden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. Diğer Hususlar:

İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale dosyaları için tıklayınız.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul