Çift Anadal Programı Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ
Madde 1
- Bu yönergenin amacı, kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diplomasına yönelik olarak öğrenim görmelerini sağlamak üzere açılacak olan çift anadal programlarının yürütülmeleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2
– Bu yönerge, MEF Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında yapılacak çift anadal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK
Madde 3
– Bu yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans EğitimÖğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIM
Madde 4
- Çift anadal programı, Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla Üniversitenin diğer bir lisans programına devam etmesidir.

Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “esas anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “ikinci anadal” olarak adlandırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
ÇİFT ANADAL PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI AÇILMASI VE KONTENJAN
Madde 5
- Çift anadal programı açmak isteyen bölüm/program, kontenjanları ile varsa özel koşullarını bağlı olduğu Fakülte Kuruluna sunar. Çift anadal programı Fakülte kurulu önerisi üzerine Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programlarının kontenjanları, ilgili yönetim kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, Hukuk ve Mühendislik programları hariç olmak üzere, en az o programın açıldığı yıl 1. sınıf 1. dönemine kayıt yaptıran öğrenci sayısının % 20 si olarak belirlenir.

Çift anadal programları, bu programlar için saptanan kontenjanlar, başvuru tarihleri ve varsa özel koşulları, ilgili Dekanlık tarafından her akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

BAŞVURU SÜRESİ
Madde 6
– Öğrenci, ilan edilmiş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
Madde 7
– Öğrenciler, kayıtlı bulundukları anadal lisans eğitim programında okurken Öğrenci İşleri Direktörlüğüne dilekçeyle başvurarak çift anadal programına katılmak isteyebilirler.

Bir öğrencinin çift anadal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.72/4.00 olması,

c) Esas anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması gerekir.

Başvuru sırasında genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olan, ancak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunmayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı ya da üstü bir puana sahip ise, çift anadal programına başvurabilirler.

Çift anadal programına kabul, ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla kesinleşir.

Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olamaz. Ancak çift anadal diploma programında kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir yandal programına da kayıt yaptırabilir.

Çift anadal diploma programı öğrencisi, anadal diploma programında kurum içi geçiş şartlarını sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Madde 8
– Çift anadal programındaki derslerin belirlenmesinde ve bunların alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanlığı veya Fakülte Dekanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından bir Çift Anadal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin esas anadal programındaki danışmanları ile iletişim halinde görev yapar.

KREDİ YÜKÜ VE EŞDEĞER DERSLER
Madde 9
– Anadal ve çift anadal programlarında yer alan ve eşdeğer sayılabilecek dersler, ilgili diploma programlarının bağlı olduğu birimler tarafından kararlaştırılır ve varsa daha önce alınanlar, öğrencinin programa kabulü sırasında; diğerleri ise alındıkları dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Esas anadal ve çift anadal programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin her iki diploma programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not durum belgesinde (transkript) de gösterilir.

DERS KAYDI
Madde 10
- Öğrencilerin çift anadal kapsamında aldıkları derslerin kaydı, esas anadal programlarından ayrı tutulur. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu çift anadal kapsamında aldığı derslerin ortalaması, esas anadal not ortalamasından ayrı hesaplanır.

Öğrencinin iki program için ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için de geçerlidir.

İki yarıyıl üst üste mazeretsiz çift anadal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla bir veya iki yarıyılı yurt dışındaki bir üniversitede geçiren öğrenciler için yurt dışında geçirdikleri yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.

ÇİFT ANADAL PROGRAMINDA BAŞARI
Madde 11
– Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin, esas anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için, ayrı not durum belgesi (transkript) düzenlenir.

ÖĞRENİM SÜRESİ
Madde 12
- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu durumdaki burslu öğrencilerin burs haklarının devam edip etmeyeceği Üniversite Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.

KAYIT DONDURMA
Madde 13
– Esas anadal programında kayıt donduran öğrenci, ek bir karara gerek olmaksızın çift anadal programında da kayıt dondurmuş sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARINA KATILIM
Madde 14
- Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları bazı dersleri kayıtlı oldukları çift anadal programındaki eşdeğer bazı dersler yerine saydırmak üzere başvurabilir. Bu başvurular çift anadal programının bağlı olduğu fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

BURSLAR
Madde 15
- LYS ile üniversitenin tam ya da kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burslar öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği anadal süresince çift anadal programlarında da geçerlidir.

Burslarla ilgili diğer durumlar Burs Yönergesi tarafından düzenlenir.

MEZUNİYET VE DİPLOMA
Madde 16
– Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için esas anadal ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.72 olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,50 ye kadar düşebilir. Not ortalaması ikinci kez 2.72’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.

Esas anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye çift anadal programına ait lisans diploması verilir.

İLİŞİK KESME
Madde 17
– Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, çift anadal yaptıkları programda yandal programı varsa ve bu programın bütün gereklerini yerine getirmişlerse, istekleri halinde yandal sertifikası alabilir. Çift anadal yapılan programda yandal programı yoksa, öğrencinin çift anadal programında başarılı olduğu dersler anadal not durum belgesinde (transkript) gösterilir ancak genel not ortalamasına katılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 18
– Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, MEF Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

YÜRÜRLÜK
Madde 19
– Bu yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 20
– Bu yönerge hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

*Üniversitemiz Senatosu’nun 19.11.2019 tarih ve 2019/65 sayılı toplantısında düzenlenmiştir.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul