Eğitim Fakültesi - Öğretmenlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama Yönergesi

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin öğretmen eğitimi modeli Okulda Üniversite’dir. Bu yönerge öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi uygulamaları ilgili yasa, yönetmelik, yönerge ve Okulda Üniversite Modelinin gereklerine göre hazırlanmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile öğretmen eğitimi veren diğer bölümler arasındaki uygulama farklılıkları gerekli olan hallerde ayrı alt bölümlerde açıklanmıştır.

1.Amaç

Bu yönergenin amacı MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik/psikolojik danışmanlık mesleğine daha iyi hazırlanması için derslerde kazandıkları mesleki bilgi, beceri ve erdemleri gerçek ortamlarda kullanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin ilkeleri belirlemektir.

2. Kapsam

Bu yönerge, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerinin resmi ve özel, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında veya bölümlerin özelliklerine göre ilgili diğer resmi ve özel kurumlarda yapacakları öğretmenlik/psikolojik danışmanlık uygulamalarına ilişkin çalışmaları kapsar.

3. Yasal Dayanak

1.       1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

2.       2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

3.       Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan 28.07.1998 tarihli koordinasyon ve işbirliği protokolü̈ ile yürürlüğe giren “Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim - Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulaması” na ilişkin yönerge

4.       MEF Üniversitesi Staj Yönergesi

5.       MEF Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

6.       MEF Üniversitesi ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Okulda Üniversite Modeli İş birliği ve Uygulama Protokolü

7.       Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim - Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü”

8.       Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim - Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge

4. Tanımlar

Bu Yönergede geçen;

Öğretmen Adayı: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinin öğretmenlik lisans programlarından birine devam eden, öğretmeni olacağı öğretim düzeyi ve alanında, okul ortamında öğretmenlik uygulaması yapan öğrenciyi,

Psikolojik Danışman Adayı: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programına devam eden, okullarda veya ilgili diğer kurumlarda psikolojik danışman olarak çalışmak üzere eğitim gören ve bu amaçla okullarda ve ilgili diğer kurumlarda uygulama yapan öğrenciyi,

Okul Deneyimi ve Öğretmen/Psikolojik Danışman Yardımcılığı-1: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen/psikolojik danışman adaylarının eğitimlerinin üçüncü yılının ilk döneminde kayıt oldukları, deneyimli öğretmenleri/psikolojik danışmanları görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve sınırlı sayıda da olsa ilgili mentorun ve uygulama öğretim üyesinin gözetimi altında bir öğretmen veya psikolojik danışman gibi görev yaparak deneyim kazanma imkânı veren dersi,

Okul Deneyimi ve Öğretmen/Psikolojik Danışman Yardımcılığı-2: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen/psikolojik danışman adaylarının eğitimlerinin yılının ikinci döneminde kayıt oldukları, deneyimli öğretmenleri/psikolojik danışmanları görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve sınırlı sayıda da olsa ilgili mentorun ve uygulama öğretim üyesinin gözetimi altında bir öğretmen veya psikolojik danışman gibi görev yaparak deneyim kazanma imkânı veren dersi,

Öğretmenlik Uygulaması 1 ve 2: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarına, öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, öğretmenlik uygulaması-1’de 18 haftalık dönemin 5 haftasında, Ö.U.-2’de ise 18 haftalık dönemin 7 haftasında usta öğretmenin (mentor) ve uygulama öğretim üyesinin gözetiminde bir öğretmen gibi görev yaparak öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği dersleri,

Psikolojik Danışmanlık Uygulaması 1 ve 2: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören psikolojik danışman adaylarına, okullarda ve ilgili diğer kurumlarda görev yapan deneyimli psikolojik danışmanları görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve grup olarak yapılan rehberlik ve psikolojik danışmanlık etkinliklerine katılma ve bu alanda ilgili usta psikolojik danışman (mentor) ve uygulama öğretim üyesinin rehberliğinde ilk dönem en az 5 ikinci dönem en az 7 defa bir psikolojik danışman gibi görev yaparak deneyim kazanma imkânı veren, onların psikolojik danışmanlık mesleğini öğrenmesini sağlayan alan dersleri,

Fakülte: MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

Uygulama Okulu: Öğretmenlik/Psikolojik Danışmanlık uygulamalarının yürütüldüğü, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî, özel, yatılı-pansiyonlu ve gündüzlü, okul öncesi, ilköğretim, genel ve meslekî orta öğretim, özel eğitim ile çıraklık ye yaygın eğitim kurumlarını,

Fakülte Uygulama Koordinatörü: Öğretmen/psikolojik danışman adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin, öğretim elemanı, Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörü ve uygulama okulu koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve öğretimden sorumlu MEF Üniversitesi dekan yardımcısını,

Bölüm Uygulama Koordinatörü: Fakülte-uygulama okulu iş birliği sürecinde, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı bölümün öğretmenlik/psikolojik danışmanlık uygulamaları ile ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanını,

Bölüm Uygulama Öğretim Elemanı: Alanında deneyimli ve gerekli formasyonlara sahip öğretmen/psikolojik danışman adaylarının uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve değerlendiren MEF Üniversitesi öğretim elemanını,

Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulundaki uygulama etkinliklerinin belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesi için uygulama okulu, ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan okul müdürünü veya yardımcısını,

Uygulama Öğretmeni: Uygulama okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan sınıf veya ders öğretmenini,

Uygulama Psikolojik Danışmanı: Uygulama okulunda veya bu alanda hizmet veren ilgili diğer kurumlarda görevli, rehber öğretmenlik veya psikolojik danışmanlık formasyonuna sahip, alanında deneyimli rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasından seçilen, adayların rehber öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasını için rehberlik ve danışmanlık yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanları ifade eder.

5. Esaslar

5.1.         MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde dört yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Bu eğitimin ilk iki yılı üniversite temelli son iki yılı ise uygulama okulu/işyeri temellidir. Öğretmen ve psikolojik danışman adayları ilk iki yılda veya ilk dört dönemde esas olarak üniversitede teorik dersler almakla birlikte okullara ve alanlarıyla ilgili diğer kurumlara da giderek gözlem ve uygulama yapar ve 3. Sınıfta başlayan stajlara hazırlanırlar. Öğrenciler 1. Sınıfta haftada ortalama yarım gün ikinci sınıfta ise haftada ortalama bir gün okullarda veya ilgili diğer kurumlarda gözlem ve uygulama yaparlar.

5.2.         Öğretmen ve psikolojik danışman adayları üçüncü sınıfa geçince yukarda tanımları verilen dört uygulama dersini almaya başlarlar. Beşinci dönemden sekizinci döneme kadar her dönem bir uygulama dersi alarak programın uygulama şartını yerine getirmiş olurlar.

5.3.         MEF Eğitim Fakültesi’nin uygulama dersleri üniversitenin 15 haftalık dönem takvimine göre değil, yerleştirme yapılan eğitim kurumunun 18 haftalık dönem takvimine göre düzenlenir. Uygulama dersleri ayrıca, okulların mesai saatleri temel alınarak düzenlenir. Uygulamaya gidilen günlerde alınan raporlar okulların sistemine göre işleme konur. Uygulamaya gidilmediği günlerde okul yönetimine ve MEF Üniversitesi bölüm uygulama koordinatörüne ve bölüm uygulama öğretim elemanına yazılı bilgi verilir. Okullarda uygulama yapan adaylar MEF Üniversitesinin akademik takviminde belirtilen final sınavı günlerinde uygulama derslerinden izinli sayılırlar.

5.4.         Öğretmen/psikolojik danışman adayı öğretmenlik/psikolojik danışmanlık uygulama süresince kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve uygulama için yerleştirildiği yerin kurallarına uymakla yükümlüdür.

5.5.         Öğretmen/ psikolojik danışman adayı uygulamaya yönelik çalışmaları içeren ödevleri, sözlü ve yazılı sunuları kendisinden istendiği şekilde yerine getirmek, her türlü belge ve evrakları belirtilen zaman ve aşamalarda teslim etmek zorundadır. Belirtilen süre içinde istenen belge ya da belgelerin tamamlanmaması halinde uygulama tamamlanmamış sayılır.

5.6.         Öğrencinin başarı notu (harf notu) Uygulama Öğretmeni/Psikolojik Danışmanı ve Bölüm Uygulama Öğretim Elemanı tarafından iş birliği çerçevesinde değerlendirilerek verilir. Genel bir kural olarak uygulama dersi başarı notunun yarısı (%50) uygulama öğretim üyesi, diğer yarısı uygulama öğretmeni/psikolojik danışmanı tarafından verilir.

6. Öğretmenlik/Psikolojik Danışmanlık Uygulaması Programları

6.1.    Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik-I (Toplam 10 Kredi – 5. Dönem)

Öğretmen adayları öğrenimlerinin 5. Döneminde öğretmen eğitimi için iş birliği yapılan okul öncesi öğrenim, ilköğrenim ve orta öğrenim kurumlarında görev yapan deneyimli ve başarılı öğretmenlerin birinin sınıfına tam zamanlı (haftada iki buçuk gün ya da beş yarım gün) “Yardımcı Öğretmen” olarak yerleştirilir. Öğretmen adayları bu sınıflarda üniversiteden aldıkları derslerin ödev ve uygulamalarına yönelik olarak gerekli gözlem, inceleme ve araştırma çalışmalarını yaparlar; eğitim-öğretimle ilgili yardımcısı olduğu öğretmene yardım ederler; ihtiyacı olan öğrencilere bireysel olarak ders verirler; küçük öğrenci gruplarına kısa süreli ders verirler (macro teaching). Ayrıca sınırlı sayıda da olsa her dönem en az beş defa usta öğretmen ve uygulama öğretim üyesinin rehberliğinde bir öğretmen gibi sınıfın tamamına ders verirler. Bunlara ilaveten usta öğretmenin uygun gördüğü öğretimle ilgili diğer işleri yaparlar.

Öğretmen Yardımcılarının bu aşamada iki temel görevi vardır: (1) Yardımcı olduğu öğretmenin yaptığı uygulamaları dikkatlice gözlemek ve bu uygulamalardan ve edinmiş olduğu teorik bilgilerden yararlanarak öğretmenliği öğrenmek; (2) Öğretmene yardımcı olarak ve öğrencileri ders çalışarak sınıfın başarısına katkı sağlamak; (3) Kendi deneyimlerinden ders alarak öğretmenliği öğrenmek.

Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik-II (Toplam 10 Kredi – 6. Dönem)

Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik - I’i başarı ile tamamlayan öğrenciler 6. Dönemde aynı ve/veya farklı bir uygulama okulunda aynı/başka bir uygulama öğretmeninin sınıfına tam zamanlı (haftada iki buçuk gün ya da beş yarım gün) “Yardımcı Öğretmen” olarak tekrar yerleştirilir. Öğretmen adayları bu sınıflarda üniversiteden aldıkları derslerin ödev ve uygulamalarına yönelik olarak gerekli gözlem, inceleme ve araştırma çalışmalarını yaparlar; eğitim-öğretimle ilgili yardımcısı olduğu öğretmene yardım ederler; ihtiyacı olan öğrencilere bireysel olarak ders verirler. Küçük öğrenci gruplarına kısa süreli ders verirler (macro teaching). Ayrıca sınırlı sayıda da olsa her dönem en az beş defa usta öğretmen ve uygulama öğretim üyesinin rehberliğinde bir öğretmen gibi sınıfın tamamına ders verirler. Bunlara ilaveten usta öğretmenin uygun gördüğü öğretimle ilgili diğer işleri yaparlar.

Öğretmen Yardımcılarının bu aşamada iki temel görevi vardır: (1) Yardımcı olduğu öğretmenin yaptığı uygulamaları dikkatlice gözlemek ve bu uygulamalardan ve edinmiş olduğu teorik bilgilerden yararlanarak öğretmenliği öğrenmek; (2) Öğretmene yardımcı olarak ve öğrencileri ders çalışarak sınıfın başarısına katkı sağlamak başarı düzeyini yükseltmek. (3) Kendi deneyimlerinden ders alarak öğretmenliği öğrenmek.

Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik - I ve Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik -II derslerinin gereği olarak öğretmen adayları yerleştirildikleri okullarda her hafta ortalama 20-25 saat uygulama/gözlem yaparlar.

Öğretmenlik Uygulaması ve Aday Öğretmenlik-I (Toplam 15 Kredi – 7. Dönem)

Öğretmen Yardımcılığı’nı başarı ile tamamlayarak son sınıfa geçen öğretmen adayları iki dönem sürecek olan tam gün Öğretmenlik Uygulamasının bu ilk döneminde deneyimli ve başarılı bir öğretmenin sınıfına “Aday Öğretmen” olarak yerleştirilir. Bu öğretmenin rehberliğinde dönemin ilk haftasından itibaren kısmi olarak üstlenmeye başladıkları öğretmenliğe ilişkin görev ve sorumluluklar aşamalı olarak artar. Yaptıkları öğretmenlik uygulamaları giderek artan öğretmen adayları, bu dönemin ortalama beş haftasında öğretmene ait görevleri, ilgili öğretim elemanının ve yardımcısı olduğu uygulama öğretmeninin rehberliğinde üstlenir. Aday öğretmenler bu beş haftalık dönemde hem yardımcısı oldukları usta öğreticiler olan uygulama öğretmenleri hem de uygulama öğretim elemanı tarafından izlenir, yönlendirilir ve geri bildirimlerle bir öğretmen olarak gelişmesine rehberlik yapılır.

Öğretmenlik Uygulaması ve Aday Öğretmenlik-II (Toplam 15 Kredi – 8. Dönem)

Öğretmenlik Uygulamasının ikinci döneminde öğretmen adayları farklı bir okulda farklı bir uygulama öğretmeninin sınıfına yerleştirilir. Bu deneyim öğretmen adaylarının üniversitede aldığı eğitimin son aşamasıdır ve bu aşama başarı ile tamamlandıktan sonra mezun olarak “Öğretmen” olurlar. Öğretmen adayları, bu dönemin ortalama yedi haftasında ilgili öğretim üyesi ve yardımcısı oldukları öğretmenin rehberliğinde öğretmenliğe ait görevleri üstlenir. Bu son dönemde sergiledikleri bilgi, beceri ve davranışlar Okulda Üniversite Öğretmenlik Yeterliliklerine (Standartlarına) göre değerlendirilir.

6.2 Psikolojik Danışmanlık Uygulaması

Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-I (Toplam 10 Kredi – 5. Dönem)

Psikolojik danışman adayları öğrenimlerinin 5. Döneminde psikolojik danışman eğitimi için iş birliği yapılan okul öncesi öğrenim, ilköğrenim ve orta öğrenim kurumlarında (veya ilgili diğer kurumlarda) görev yapan deneyimli ve başarılı psikolojik danışmanların yanına tam zamanlı (haftada iki buçuk gün ya da beş yarım gün) “Yardımcı Psikolojik Danışman” olarak yerleştirilir. Psikolojik danışman adayları, üniversitede aldıkları derslerin ödev ve uygulamalarına yönelik olarak gerekli gözlem, inceleme ve araştırma çalışmalarını yaparlar; psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili yardımcı olduğu psikolojik danışmana yardım ederler ve psikolojik danışmanın uygun gördüğü psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer işleri yaparlar. Okul deneyimi ve yardımcı psikolojik danışmanlık üniversitenin değil yerleştirme yapılan okulun takvimine göre düzenlenir.

Psikolojik Danışman adaylarının, bu aşamada iki temel görevi vardır: (1) Yardımcısı olduğu psikolojik danışmanın yaptığı uygulamaları dikkatlice gözlemek ve bu uygulamalardan ve edinmiş olduğu teorik bilgilerden yararlanarak psikolojik danışmanlığı öğrenmek; (2) Psikolojik danışmana yardımcı olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek. ;(3) Yapmış olduğu psikolojik danışmanlık deneyimlerinden öğrenerek kendisini geliştirmek.

Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-II (Toplam 10 Kredi – 6. Dönem)

Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-I’i başarı ile tamamlayan öğrenciler 6. Dönemde aynı veya farklı bir uygulama okulunda (veya ilgili diğer kurumlarda) aynı veya başka bir psikolojik danışmanın yanına tam zamanlı (haftada iki tam gün ya da dört yarım gün) “Yardımcı Psikolojik Danışman” olarak tekrar yerleştirilir. Psikolojik danışman adayları, üniversitede aldıkları derslerin ödev ve uygulamalarına yönelik olarak gerekli gözlem, inceleme ve araştırma çalışmalarını yaparlar, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili yardımcısı olduğu psikolojik danışmana yardım ederler ve psikolojik danışmanın uygun gördüğü psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile diğer işleri yaparlar.

Psikolojik Danışman adaylarının, bu aşamada temel görevleri şunlardır: (1) Yardımcısı olduğu psikolojik danışmanın yaptığı uygulamaları dikkatlice gözlemek ve bu uygulamalardan ve edinmiş olduğu teorik bilgilerden yararlanarak psikolojik danışmanlığı öğrenmek; (2) Psikolojik danışmana yardımcı olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek;(3) Yapmış olduğu psikolojik danışmanlık deneyimlerinden öğrenerek kendisini geliştirmek.

Ayrıca, Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-II kapsamı gereği psikolojik danışman adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Özel Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezleri, Özel Eğitim Merkezleri, İnsan Kaynakları Birimleri, Sivil Toplum Kuruluşları gibi diğer kurum ve kuruluşlarda yapılan psikolojik danışmanlık uygulamalarını gözlemlemeleri ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık yapmaları da mümkündür.

Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-I ve Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-II derslerinin gereği olarak psikolojik danışman adayları yerleştirildikleri okullarda/kurumlarda okulların/kurumların durumuna göre her hafta ortalama 20-25 saat uygulama/gözlem yaparlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulaması ve Aday Psikolojik Danışmanlık-I (Toplam 15 Kredi – 7. Dönem)

Psikolojik danışmanlık yardımcılığını başarı ile tamamlayarak son sınıfa geçen psikolojik danışman adayları iki dönem sürecek olan tam gün Psikolojik Danışmanlık Uygulamasının bu ilk döneminde okullarda (veya ilgili diğer kurumlarda) deneyimli ve başarılı bir psikolojik danışmanın yanına “Aday Psikolojik Danışman” olarak yerleştirilir. Bu psikolojik danışmanın rehberliğinde dönemin ilk haftasından itibaren kısmi olarak üstlenmeye başladıkları psikolojik danışmanlığa ilişkin görev ve sorumluluklar aşamalı olarak artar. Yaptıkları psikolojik danışmanlık uygulamaları giderek artan psikolojik danışmanlık adayları bu dönemin ikinci yarısının ortalama beş haftasında psikolojik danışmana ait görevlerin tamamını, ilgili öğretim elemanının ve yardımcısı olduğu psikolojik danışmanın rehberliğinde üstlenir. Aday psikolojik danışmanların bu beş haftalık dönemde hem yardımcı oldukları usta öğreticiler olan uygulama psikolojik danışmanları hem de uygulama öğretim elemanı tarafından izlenecek, yönlendirilecek ve geri bildirimlerle bir psikolojik danışman adayı olarak gelişilmesine rehberlik yapılacaktır.

Ayrıca, Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-II kapsamı gereği psikolojik danışman adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Özel Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezleri, Özel Eğitim Merkezleri, İnsan Kaynakları Birimleri, Sivil Toplum Kuruluşları gibi diğer kurum ve kuruluşlarda yapılan psikolojik danışmanlık uygulamalarını gözlemlemeleri ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık yapmaları da mümkündür.

Psikolojik Danışmanlık Uygulaması ve Aday Psikolojik Danışmanlık-II (Toplam 15 Kredi – 8. Dönem)

Psikolojik Danışmanlık Uygulamasının ikinci döneminde psikolojik danışman adayları aynı ve/veya farklı bir okulda/kurumda aynı veya farklı bir uygulama psikolojik danışmanının yanına yerleştirilecektir. Bu deneyim psikolojik danışman adaylarının üniversitede aldığı eğitimin son aşamasıdır ve bu aşama başarı ile tamamlandıktan sonra mezun olarak “Psikolojik Danışman” olurlar. Psikolojik Danışman adayları bu dönemin ortalama yedi haftasında ilgili öğretim üyesi ve yardımcısı oldukları psikolojik danışmanın rehberliğinde psikolojik danışmanlık yetki ve sorumluluğunu tam olarak üstlenirler.

Öğretmenlik/Psikolojik Danışmanlık Uygulaması Programları, üniversitenin değil yerleştirme yapılan okulun ve/veya kurumun takvimine göre düzenlenir.

Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik -I ve Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik -II ile Okul Deneyimi ile Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-I ve Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık-II’de Uygulama Okullarının seminer dönemlerine katılmak gönüllük esasına bağlıdır.

Buna karşın, Öğretmenlik Uygulaması ve Aday Öğretmenlik -I ve Öğretmenlik Uygulaması ve Aday Öğretmenlik -II ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulaması ve Aday Psikolojik Danışmanlık- I ve Psikolojik Danışmanlık Uygulaması ve Aday Psikolojik Danışmanlık-II’de Uygulama Okullarının seminer dönemlerine katılmak zorunludur.

7. Görev ve sorumluluklar

7.1.        Fakülte:

7.1.1.        Bölümlerden gelen önerileri dikkate alarak bölüm uygulama elemanlarını belirler.

7.1.2.        İl-ilçe milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün iş birliği ile uygulama okullarını belirler.

7.1.3.        Uygulama   okullarındaki   etkinliklerin,   etkili   ve   verimli bir    biçimde   yürütülmesini, denetlenmesini sağlar.

7.2. Staj komisyonu başkanı (Fakülte uygulama koordinatörü):

7.2.1.        Bölüm uygulama koordinatörü ve milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ile iş birliği yaparak uygulama okullarını belirler.

7.2.2.        Öğretmen adaylarının bu okullara dağılımını sağlar.

7.2.3.        Uygulama çalışmalarını fakülte adına izler ve denetler.

7.2.4.        Öğretmenlik uygulama çalışmalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

7.3. Bölüm uygulama koordinatörü:

7.3.1.        Bölümle ilgili uygulama çalışmaları konusunda, bölüm uygulama öğretim elemanları arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlar.

7.3.2.        Bölüm uygulama öğretim elemanlarının ve her bölüm uygulama öğretim elemanının sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarının listesini hazırlar ve fakülte uygulama koordinatörüne iletir.

7.3.3.        Uygulama okullarının seçiminde fakülte uygulama koordinatörüne yardım eder.

7.4. Bölüm uygulama öğretim elemanı:

7.4.1.        Öğretmen adaylarını öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar.

7.4.2.        Öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlar.

7.4.3.        Öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte en az iki haftada bir kez (18 haftalık dönemde toplam 9 kez) düzenli olarak izler, denetler ve gözlemlerini Bölüm Başkanlığı ve Dekanlığa rapor eder.

7.4.4.        Uygulamanın her aşamasında öğretmen adayına gerekli rehberliği ve danışmanlığı yapar.

7.4.5.        Uygulama sonunda öğretmen adayının çalışmalarını uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirir ve sonucu not olarak fakülte yönetimine bildirir.

7.5. Öğretmen ve psikolojik danışman adayı:

7.5.1.        Staj öncesi gerekli akademik çalışmaları ve staja başlamak için gereken belge ve evrakları zamanında tamamlar.

7.5.2.        Staj döneminde kendisinden istenen akademik çalışmaları ve uygulamaları yerine getirir.

7.5.3.        Staj komisyonu başkanının (fakülte uygulama koordinatörü), bölüm uygulama koordinatörünün ve uygulama elemanının kendisinden istenen belge ve bilgileri zamanında temin eder ve sunar.

7.5.4.        Staj programının uygulandığı kurumlarda uygulanan ilkelere ve kurallara uyar. 7.5.5.

8. Öğretmenlik/psikolojik danışmanlık uygulamasının başlatılması için gerekli işlemler

İkinci ve üçüncü sınıfın bahar döneminde, Mart ayının 2. Haftasında, asgari kabul koşullarını sağlayan adaylardan başvuru formu alınır. Bölüm uygulama koordinatörü, bölümündeki öğretmenlik/psikolojik danışmanlık uygulaması programına katılmak için gerekli çalışmaları tamamlayan öğretmen/psikolojik danışman adaylarını ve kendilerine rehberlik yapacak olan bölüm uygulama elemanını belirler. Uygulama elemanı ile birlikte öğrencilerin uygulama yapacakları kurumlar çalışmalar hakkında bilgilendirir, gerekli belgelerin listesini verir, bunların tamamlanmasını ister ve öğrencilerin Öğretmenlik/ Psikolojik Danışmanlık Uygulama Başvuru ve Kabul Formunu doldurmasını sağlar.

Bölüm uygulama elemanı bu evrakların tamamlanması ve Öğretmenlik/ Psikolojik Danışmanlık Uygulaması Başvuru ve Kabul Formunun doldurulması işlemlerini zamanında yerine getirdikten sonra bölüm uygulama koordinatörüne eksiksiz olarak teslim eder.

Bölüm uygulama koordinatörü bölümünde uygulamaya katılacak olan öğretmen/psikolojik danışman adaylarının isim ve uygulama yerlerinin listesini, Öğretmen/ Psikolojik Danışmanlık Uygulaması Başvuru ve Kabul Form ve evraklarını ile birlikte fakülte uygulama koordinatörüne Nisan ayının 1’ine kadar teslim eder.

Fakülte uygulama koordinatörü bölümlerden gelen evraklar gerekli prosedürlerin tamamlanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen evraklar insan kaynaklarındaki ilgili birime teslim edilir ve insan kaynakları öğretmenlik/psikolojik danışmanlık uygulaması için gerekli işlemleri tamamlar. Eksik olan evrak ve bilgi var ise bunların bölüm koordinatörleri tarafından tamamlanmasını veya temin edilmesini ister.

9. Öğretmenlik uygulaması için öğrenciden istenen evraklar

9.1.         Öğretmenlik/Psikolojik Danışmanlık Uygulaması Başvuru ve Kabul Formu (Öğrenci işlerinden temin edilir) (Ek-1)

9.2.         Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

9.3.         Taahhütname (Ek-2) (Öğrenci işlerinden)

9.4.         Öğrenci için BAĞ-KUR tarafından sigortalı SGK Taahhütnamesi (Ek-3) (Öğrenci işlerinden)

9.5.         Savcılıktan sabıka kaydı

10. Ödemeler

10.1.          Yardımcı Öğretmen/Yardımcı Psikolojik Danışman Ödemesi

Yerleştikleri okullarda veya ilgili diğer kurumlarda yardımcı öğretmen/yardımcı psikolojik danışman olarak hizmet eden, yanında çalıştığı uygulama öğretmenine/psikolojik danışmana yardım eden, ihtiyacı olan öğrencilere/danışanlara yardımcı olan yardımcı öğretmenlere/psikolojik danışmanlara görev yaptıkları süre boyunca yaptıkları bu hizmetin karşılığı olarak yerleştikleri okullar veya ilgili diğer kurumlar tarafından asgari ücretin üçte biri kadar ödeme yapılabilir. Yardımcı öğretmenlere/psikolojik danışmanlara ödeme yapılması yerleştirildikleri okullar veya ilgili diğer kurumların sorumluluğundadır.

10.2. Aday Öğretmen/Psikolojik Danışman Ödemesi

Yerleştikleri okullarda veya ilgili diğer kurumlarda aday öğretmen/psikolojik danışman olarak hizmet eden, yanında çalıştığı uygulama öğretmenine/psikolojik danışmana yardım eden, ihtiyacı olan öğrencilere/danışanlara yardımcı olan aday öğretmenlere/psikolojik danışmanlara görev yaptıkları süre boyunca yaptıkları bu hizmetin karşılığı olarak yerleştikleri okullar veya ilgili diğer kurumlar tarafından asgari ücretin üçte biri kadar ödeme yapılabilir. Aday öğretmenlere/psikolojik danışmanlara ödeme yapılması yerleştikleri okullar veya ilgili diğer kurumların sorumluluğundadır.

10.3. Uygulama Öğretmeni/Psikolojik Danışmanı Ödemesi

Okullarda veya ilgili diğer kurumlarda, yardımcı öğretmen/psikolojik danışman ve aday öğretmen/psikolojik danışmanlara danışmanlık yapan uygulama öğretmeni/psikolojik danışmanı ve danışmanlık hizmetinin belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlayan uygulama okulu koordinatörüne verdikleri bu hizmetlerin karşılığında yasa ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre MEF Üniversitesi tarafından ödeme yapılır.

11. Özel Durumlar

11.1.          Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencilerinin durumu

MEF Üniversitesinde uygulanmakta olan ÇAP programını tercih ederek aynı zaman diliminde her iki programı tamamlayıp, Eğitim Fakültesindeki alanlar dışında, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmak isteyen öğrenciler MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinin öğretmen/psikolojik danışmanlık modeli olan Okulda Üniversitesi Modeli’nin tüm gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

ÇAP yapan öğrencilerin Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik 1/ Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık 1 derslerini alabilmeleri için ilgili bölümlerin zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde ÇAP yapan öğretmenlik bölümü öğrencileri bir dönem Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik 1 dersini, diğer dönem ise Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık 2 dersini alırlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde ÇAP yapan öğretmenlik bölümü öğrencileri bir dönem Öğretmenlik Uygulaması ve Aday Öğretmenlik 1 dersini, diğer dönem ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulaması ve Aday Psikolojik Danışmanlık 2 dersini alırlar.

11.2 Yandal öğrencilerinin durumu

MEF Üniversitesinde uygulanmakta olan Yandal programını tercih ederek, bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan ve MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir bölümden/programdan bazı dersleri eş zamanlı tamamlayarak bir yan dalda sertifikaya sahip olmak isteyen öğrenciler, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesinin öğretmen/psikolojik danışmanlık modeli olan Okulda Üniversitesi Modeli’nin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yandalda almaları gereken dersler ve AKTSler ile tamamlaması gereken uygulama saatleri ayrıca belirlenir.

11.3 Erasmus öğrencilerinin durumu

MEF Üniversitesinde uygulanmakta olan Erasmus değişim programını tercih ederek beşinci ve altıncı dönemler Türkiye dışından bir üniversiteye giden öğrenciler, gittikleri ülkelerde bir okulda ortalama 15 saat gözlem ve inceleme yaparlar. Bu gerekliliği yerine getiremeyen öğrenciler, bir sonraki dönem haftada 4 yarım gün (2 tam gün) yerine 5 yarım gün (+5 saat) uygulama yaparak Okul Deneyimi ve Yardımcı Öğretmenlik/Psikolojik Danışmanlık -I veya II’nin yükümlülüklerini yerine getirirler.

11.4 3+1 öğrencilerinin durumu

MEF üniversitesinde uygulanmakta olan 3+1 programını tercih ederek üç yılda lisans eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler uygulama derslerini almaya ikinci yıl başlarlar.

11.5 Öğretmen/Psikolojik Danışman adaylarının uygulamalar için gereken minimum kredi sayısı ve zorunlu dersleri

Düzenli (regular) durumdaki öğretmen/psikolojik danışman adaylarının uygulamalar için ilk iki yıl (4 dönem) 120 AKTS tamamlamaları ve en az 2.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Düzensiz (irregular) durumdaki öğretmen/psikolojik danışman adaylarının uygulamalar için 110 AKTS tamamlamaları ve en az 2.50 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu durumlar dışındaki öğretmen/psikolojik danışman adaylarının uygulamalara başlayabilme durumlarını kesinleştirmek için durumlarını anlatan dilekçe ile Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu’na başvurması gerekmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri uygulamalar için EDS 103 (Eğitim Psikolojisi), PCG 207 (Gelişim Psikolojisi 1) ve PCG 210 (Gelişim Psikolojisi 2) derslerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarının uygulamalar için EDS 103 (Eğitim Psikolojisi), ELE 206 (Sayı, İşlem ve Cebir Öğretiminin Temelleri) ve ELE 208 (Geometri, İstatistik ve Olasılık Öğretiminin Temelleri) derslerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarının uygulamalar için EDS 103(Eğitim Psikolojisi), ELT 201 (Approaches to ELT I), ve ELT 202 (Approaches to ELT 2) derslerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

11.6 Psikolojik Danışman adaylarının yaz stajı durumu

Erasmus, ÇAP ve önkoşullu derslerini tamamlamamış ya da kredilerini geç tamamlamış öğrenciler gibi özel durumlara sahip öğrenciler Okul Deneyimi ve Yardımcı Psikolojik Danışmanlık I ve II ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulaması ve Aday Psikolojik Danışmanlık I ve II uygulamalarına sayılmak üzere yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, özel Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezleri, Özel Eğitim Merkezleri, İnsan Kaynakları Birimleri, Sivil Toplum Kuruluşları gibi diğer kurum ve kuruluşlarda stajlarını yapabilirler.

Yaz döneminde staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrenci yaz dönemi stajı boyunca stajın tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle ve bölüm uygulama öğretim elemanı tarafından süpervizyon almakla yükümlüdür. Öğrencinin yaz dönemi boyunca staj yapacağı yerde ona mentorluk yapacak uygulama psikolojik danışmanı (ya da benzeri yetkinlikte biri) olması gerekmektedir.

·         Erasmus öğrencileri yaz döneminde (8*2*18 = ) minimum 288 saat,

·         ÇAP öğrencileri (8*1*18 = ) minimum 144 saat staj yaparak,

·         Ön koşullu derslerini tamamlamamış ya da kredilerini geç tamamlamış öğrenciler (8*1*18 = ) minimum 144 saat staj yaparak, sene içindeki bir dönemlik stajın yarısının görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.

12. Öğretmenlik/psikolojik danışmanlık uygulamalarının değerlendirilmesi

Öğretmen/psikolojik danışman adaylarının uygulamalar için değerlendirilmesi ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir. Değerlendirilmeye ilişkin bilgiler, ders izlencelerinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir (Ek-4).

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul