BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1
 – (1) Bu yönergenin amacı; MEF  Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında ve Üniversitenin eğitim öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanılması amacıyla açılacak yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, MEF Üniversitesinde yazokulu eğitim-öğretimi ve yürütülmesine dair uygulanacak esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14 ve Ek 26 ıncı maddelerine ve 25/06/2014 tarihli 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/c maddesi uyarınca dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) İlgili kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,
b) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,
c) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: MEF Üniversitesini
e) Üniversite Yönetim Kurulu:  MEF Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
f) AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar  

Yaz okulunun amacı 
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da aktif olarak değerlendirilmesi.
b) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlanması.
c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine fırsat tanınması. 
ç) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz okulunda da açarak,  öğrencilere yeni bir olanak sağlanması.

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Derslerin Açılması/ Öğrenci Sayıları
MADDE 7
 – (1) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenemez.
(2) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yaz Okulunda açılması öngörülen ön lisans ve lisans ve dersleri bu dersleri veren Fakülteler/Yüksekokullar; lisansüstü dersler ise ilgili Enstitü Anabilim Dalları tarafından ilgili yılın Akademik Takviminde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne bildirilir.

(4) Yaz Okulu programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları her akademik yılda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir; bu sayılar lisans programlarında 7 ve lisansüstü programlarda ise 3’ün altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu limitlerin altında kalan dersler kapatılır. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli yönetim kurulu kararı gerekir. 

(5) Öğrenci sayısı 30'u aşmadıkça aynı ders için yeni bir şube açılmaz.
(6) Lisansüstü programlarda  teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunun süresi, yaz okulu dönem sonu sınavları dahil olmak üzere en az yedi haftadır.

(2) Yaz okulu dönemleri azami eğitim öğretim süresinin dışındadır.

Kayıt ve Derse Yazılma
MADDE 9 – (1)  Yaz Okulunda alınabilecek toplam ders yükü 18 AKTS kredisi ve/veya en fazla 3 derstir.

(2) Takip eden akademik yılda mezun olabilecek öğrenciler için Yaz Okulu ders yükleri, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla artırılabilir.

(3) Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler,  Akademik Takvime göre ön kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yaparlar.

(4) Yaz okulu derslerine ön kayıt işleminden sonra, ders açılma koşulları sağlanmışsa, yaz okulu ücreti  ödendiğinde kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

(5) Yaz Okulunda yapılacak Ders Tekrarları için Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 40. Maddesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

(6) Öğrenciler, seçmeli derslerin tekrarında, yerine aynı seçmeli ders havuzundan başka bir ders alabilirler.

(7) Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.

Ücretler
MADDE 10
 – (1) Yaz okulu ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kararı ile her akademik yılın Yaz Okulu ilanı öncesinde belirlenir.

Derslerin İşleyiş Şekli
MADDE 11– (1)
Öğrenciler, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yaz öğretimi süresi içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2)Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak dönem başında ilan edilir ve öğrencilerin devamları bu kurallara göre izlenir.

(3) Yaz Okulu sonunda derslerin final sınavlarının mazereti ve bütünleme sınavı yoktur.

Dönem sonu değerlendirmesi
MADDE 12
(1) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları; ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından MEF Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir.

(2) Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır.

(3) Yaz okulu sonunda MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 37. Maddesinde belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenciler gözetim duruma düşer.
(4) Yaz Okulunda alınan notlar  not belgelerinde (transcriptlerde) Yaz Okulu dönemi olarak gösterilir. 
(5) İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu sonunda mezun olabilir.

Başka Üniversitelerden Yaz Okulu Dersi Alacak MEF Üniversitesi Öğrencileri
MADDE 13-(1)
MEF Üniversitesi Öğrencileri, Üniversitede Yaz Okulunda açılmayan dersleri, Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenmiş yükseköğrenim kurumlarının yaz okullarından alabilir.

(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik ve AKTS değerlerinin uygunlukları ile müfredatlarında hangi derslerin yerine sayılacağı, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Öğrencilerin başka üniversiteden aldıkları dersler, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitünün onayı olmadan saydırılamaz.

(4) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış̧ olduğu dersler; aynı kod, ad, AKTS kredi yükü ve dersin başarı notu ile birlikte, hangi derslerin yerine sayılacağı bilgisi not belgesine yarıyıl kayıt yenileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır.

(5) Öğrencinin aldığı not, Üniversitenin değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek belgesine işlenir.

MEF Üniversitesi Dışındaki Üniversitelerden MEF Üniversitesi Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak Öğrenciler
MADDE 14-(1)
Öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri ,İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurusu uygun görülen öğrencinin, Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne gereken evrakları teslim etmesiyle ön kayıt işlemi yapılır.

(2)Kesin kayıt, öğrencinin, Mali İşler Direktörlüğüne yaz okulu ücretini ödemesini takiben Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

(3)Yaz Okulu sonunda öğrenciye, aldığı dersleri ve notları gösterir “Not Durum Belgesi” düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 15
 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin diğer önetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16– (1) Bu esaslar Üniversite Senatosunun 10 Haziran 2015 tarih ve 19 sayılı toplantısında uygun görülmüş olup 2014-2015 Akademik  Yılından itibaren geçerlidir.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul