Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı MEF Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, MEF Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) DNO: Dönem not ortalamasını,
ç) Enstitü: MEF Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
d) Enstitü Anabilim Dalı: MEF Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim dallarını,
e) Enstitü Kurulu : MEF Üniversitesi Enstitü Kurullarını,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: MEF Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurullarını,
g) GMAT: General Management Admission Test Sınavını, 
ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,
ı) Mütevelli Heyeti: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Öğrenci işleri: MEF Üniversitesi Öğrenci İşlerini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: MEF Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Açılacak Dersler ile İlgili Esaslar

Lisansüstü programlar
MADDE 4 – (1) Açılacak yeni lisansüstü programlar, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(2) Bir lisansüstü programdan mezun olmak için aranan ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili Enstitü Kurulu’nun kararı ve Senato onayıyla belirlenir. 
(3) Tezli lisansüstü programlarını tamamlamak için öngörülen müfredatta, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir seminer dersinin verilmesi zorunludur.
(4) Lisansüstü programlardaki derslerin AKTS kredilerinin belirlenmesinde 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi hükümleri göz önünde bulundurulur.

Lisansüstü programlarda açılacak dersler
MADDE 5
 – (1) Bir lisansüstü programda açılacak dersler ve dersleri verecek öğretim üyeleri ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerileri üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Öğrenim dili
MADDE 6- (1) Lisansüstü programlarda öğrenim dili İngilizce veya Türkçe’dir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla almaları gereken dersler belirtilerek ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve kayıt silme işlemlerinde bu Yönetmelikte belirtilen kurallar uygulanır.
(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken dersleri en az C notu ile süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süre kısıtlamasına dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri bir sınavdan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer sınav puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği durumlarda taban puan Senato tarafından belirlenir.
(2) Enstitü Kurulu kararı ile yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak değerlendirmeye, lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.
(3) Yabancı uyruklu adayların başvurularında ALES sınav şartı aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar ilgili Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
(4) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim Kurumu’nun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adaylar Yükseköğretim Kurulundan aldıkları Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları gerekir.
(5) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili Enstitü Kararı ve Senato onayı ile belirlenen puanı almış olmaları gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olacaklardır.
(6) Başvurular, ilan edilen süreler içinde, gerekli belgeler ile birlikte ilgili enstitülere yapılır. Programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralıklarından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tarihinde geçerli olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2)Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez için kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrencinin mezuniyet yükümlülüğüne sayılacak derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla akademik danışmanı onayı ile lisans dersi olabilir.
(4) Öğrenci programa kayıt olduktan sonra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerden en fazla ikisi mezuniyet yükümlülüğüne sayılır.

Süre
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrenciler yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde belirlenen süreden önce ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitedebelirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(3) Üniversiteden ayrılan veya fakülte veya bölüm değiştiren öğretim üyelerinin tez danışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 13 – (Değişik: RG-13/03/2023-32131) (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Tez çalışmasını danışmanın onayı ile tamamlayan öğrenci, intihal raporu olumlu sonuçlanmış tezinin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir. Enstitü, tezi, intihal raporu ile birlikte ilgili jüri üyelerine gönderir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren yönetim kurulu kararını öğrenci işlerine iletir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tez sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur; bu süre içerisinde akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme döneminde öğrenci kaydını yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde tez savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin tezi reddedilir. İkinci kez tez savunma sınavına giren öğrencinin tezi hakkında jüri kabul veya ret kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren yönetim kurul kararını öğrenci işlerine iletir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınav tarihinden itibaren beş gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan gereklerini tamamlamak için öğrenciye bir dönem ek süre verilir. Tezsiz yüksek lisans programı olmayan durumlarda, tamamlanması gereken ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, 15 inci maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlayacak şekilde, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenir; değişiklikler yine aynı usulle yapılır. 
(10) Tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan yükümlülüklerini tamamlamak için öğrenciye bir dönem ek süre verilmesi halinde; öğrencinin ödemesi gereken ücret aşağıdaki şekilde belirlenir:

  • Öğrencinin eğitim-öğretim göreceği akademik yıldaki program ücretinin, programın toplam AKTS’sine bölünmesiyle 1 AKTS’nin ücreti belirlenir. 

  • Öğrencinin ilgili lisansüstü programının mezuniyet koşullarını sağlaması için gereken eksik AKTS miktarı üzerinden toplam ücret belirlenir. 

(11) Birinci veya ikinci savunma sonunda tezi başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen veya tezsiz yüksek lisans diploması alamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programdan mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.
b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.
c) Tez sınavına girdiği dönemde mezun olacağı diploma programında kayıt yenileme işlemini yapmış olmak.
ç) Tez sınavında başarılı olmak.
d) İlgili Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.
e) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmek. (Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.) 
(2) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getiren öğrenciler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun olur ve yüksek lisans diploması alırlar.
(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshalarının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Öğrenci programa kayıt olduktan sonra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. Ancak, dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir. Değişim programları bu kapsamın dışındadır. 

Süre
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Değişiklikler yine aynı usulle yapılır.

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.
b) İlgili Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.
c) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesi raporunun akademik danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar Anabilim Dalı Başkanı onayıyla ilgili Enstitüye teslim edilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Senato tarafından yayın, proje, ödül gibi ek mezuniyet koşulları belirlenebilir. 
(4) Doktora programlarında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 20 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b)Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. 
(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.
(5) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış olmaları gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.
(6) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında Yükseköğretim Kurulundan kendileri tarafından alınan Diploma Denklik veya Mezuniyet Tanıma Belgesini sunmaları gerekir.
(7) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde ilgili Enstitülere yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralıklarından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tarihinde geçerli olur.

Süre
MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senatonun belirlediği en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 22 – (1) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(3) Üniversitede farklı bir akademik bölüme geçen öğretim üyelerinin başlamış oldukları tez danışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, Enstitü Anabilim Dalı Başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 
(5) Öğrenciler ders seçimlerini tez danışmanları ile birlikte yaparlar ve ders kaydı tez danışmanı onayı sonrasında kesinleşir. Tez danışmanı atanana kadar ders seçimlerini Enstitü Anabilim Dalı Başkanı veya program koordinatörü/başkanı onaylar.

Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın yeterlik jürisinde yer alabilir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu kararına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü bu tutanağa göre sınav tarihi ve sonucunu içeren yönetim kurulu kararını öğrenci işlerine iletir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama/aşamalardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Öğrencinin bir sonraki yarıyılda yapılacak olan sınava girebilmesi için ilgili yarıyılda kayıt yenilemiş olması şarttır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora programı ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile ders yüküne karşılık gelen toplam AKTS kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Öğrencinin talep etmesi halinde, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitüdeki ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından olan üye Üniversitedeki farklı bir anabilim dalından olabileceği gibi diğer yükseköğretim kurumlarının aynı veya farklı bir anabilim dalından da olabilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik aynı usulle yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu’nun ilgili karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi tutanağının sunulmuş olması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 27- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.   
(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl ve takvim
MADDE 28- (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi olan iki dönemden oluşur. Dönem sonu sınavları, bu sürelere dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.
(2) Güz ve bahar dönemlerinin dışında yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders alıp almamak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz okulu, lisansüstü eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine dâhil değildir.
(3) Bazı lisansüstü programlarda dersler güz ve bahar dönemlerinde yedi haftalık ders süresi olan iki modül halinde verilebilir. Modül sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.
(4) Kayıt, ders, dönem sonu sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvim ile belirlenir.

Öğrenim dili ve İngilizce yeterlik
MADDE 29- (1) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların MEF Üniversitesi tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili Enstitü Kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış olmaları gereklidir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.

Üniversiteye kayıt
MADDE 30- (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, şahsen veya bu konuda yetki verilmiş vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen süreler içinde, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırırlar. Üniversiteye kayıtlar, öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilir.
(2) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(4) Kayıt için istenen belgelerde belgenin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul edilir. Ayrıca kayıt sırasında sunulan belgelerin kayıt tarihinde geçerli olması şarttır. Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişilere, verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. 
(5) Askerlik belgeleri ve işlemleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt yenileme
MADDE 31- (1) Öğrenciler, devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar.  
(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yenileme yapılamaz.
(3) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara katılamazlar, derslerden not alamazlar, almakta oldukları burslardan ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
(4) Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 32- (1) Derslerin AKTS değerleri, programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen öğrenim kazanımları ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Enstitü Kurulu Kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 
(2) İlgili programı tamamlayan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen ilkeler çerçevesinde derslerin AKTS değerleri hesaplanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 33– (1) Lisansüstü programların müfredatlarında yer alan dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın mezuniyet yükümlülükleri kapsamında almakla yükümlü olduğu; seçmeli dersler ise öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak üzere alabileceği derslerdir. Her programın zorunlu ve seçmeli dersleri, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenir.
(2) Öğrenciler, kayıt yaptırma ve yenileme aşamalarında, aldıkları zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan bireysel ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar.
(3) Ders programında yer alan derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve bu dersleri verecek öğretim elemanları ilgili Anabilim Dalı Başkanı/program koordinatörü önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Tez ve proje hariç olmak üzere, öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi yükü 48 AKTS’dir.

Derslerin ön koşul ve yan koşulları
MADDE 34 – (1) Bir dersin ön koşulu, o dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp en az C veya S geçer notları ile tamamlanmış dersler ya da başarılması/tamamlanması gereken kredi ve çalışma gibi yükümlülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanması halinde o dersten alınan en son not geçerlidir.
(2) Bir dersin yan koşul dersi, bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması uygun görülen derstir. Birlikte alınması gereken derslerden birini en az C veya S notu alarak tamamlayan öğrenci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.
(3) Derslerin ön ve yan koşullarının belirlenmesi ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla; değişiklikleri de yine aynı usulle yapılır.
(4) Öğrenciler ön ve/veya yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. 
(5) Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ve Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilere de aynı esaslar uygulanır.

Devam zorunluluğu
MADDE 35- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Dönemin başında öğretim elemanı tarafından kayıtlı olan öğrencilere devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi ders formu ile paylaşılır. 

Derslerden muafiyet
MADDE 36 – (1) Üniversitenin lisansüstü diploma programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları dersleri, lisansüstü diploma programındaki yükümlülüklerine saydırmak için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebiyle ilgili başvurular, transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.
(2) Öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerin Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı gibi hususlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Üniversitede alınan derslere karşılık muafiyet verilen dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.
(3)Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte birinden az olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede tamamlanması gerekir. 
(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin daha önce özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 37 – (1) İlgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerden tezli yüksek lisans ile doktora programına yüksek lisans derecesi ile kayıt olanlar en fazla iki dersi; doktora programına lisans derecesiyle kayıt olanlar ise en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç, mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte birinden az olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede tamamlanması gerekir.
(2) İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinden hangi derslerin yerine sayılacağını ve bunların kredi ve not uyarlamalarını değerlendirerek karara bağlar. Öğrencinin aldığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında öğrencinin diploma programında sayılacak dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.
(3) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak Üniversiteye program ücretlerinin tamamını öderler. 
(4) Özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde ders alınan dönemler, öğrencinin öğrenim süresine dâhildir.

Ders kayıtları
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, derslere kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. 
(2) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.
(3) Öğrencilerin haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması olan derslere kayıt olabilmesi için, ilgili derslerin öğretim elemanları ve Anabilim Dalı Başkanı/program koordinatörü onayı gerekir.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 39 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak, bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Öğrencilerin, bu süre sona erdikten sonraki ekleme-bırakma ve dersten çekilme talepleri, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Ders tekrarı
MADDE 40 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamakla yükümlüdür. Başarısız olunan ders seçmeli ise öğrenciler bu dersi, aynı ders veya enstitü tarafından bu ders yerine sayılan başka bir seçmeli ders ile tekrarlayabilirler. 
(2)Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı seçmeli dersler için tekrarlama şartı aranmaz ve bu dersler genel not ortalamasında kullanılarak not belgesinde (transkript) gösterilir.
(3) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir; bu durumda sadece son alınan not genel not ortalamasına katılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 41 – (1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir; ayrıca yarıyıl sonunda bir final sınavı yapılabilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin ve final sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Yarıyıl içi değerlendirme etkinliklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek sonuçlarının öğrencilere duyurulması gerekir. 
(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlarından başarısız sayılırlar. Öğrencilere katılamadıkları çalışma ve sınavlar için Üniversite tarafından belirlenen MEF üniversitesi Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarına uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple olursa olsun kullanamayan öğrencilere, ikinci bir telafi hakkı verilmez.
(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

Notlar ve işaretler
MADDE 42 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Kredili derslerde verilen harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılmak üzere 0.0 ile 4.0 arasında rakamsal katsayı karşılıkları vardır. En düşük geçer not C olup F notu dersten başarısız olduğunu belirtir. Harf notları, varsa katsayıları ve kullanıldıkları durumlar aşağıdaki gibidir:

Not Katsayı
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
F 0,00
FX 0,00
FZ 0,00
W Çekilme
I Eksik
S Yeterli
U Yetersiz
P Devam
EX Muaf
NI Katılmayan

(2) İşaretler şunlardır:
a) FZ: Final sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrencilere final sınavları öncesinde akademik takvimde belirtilen tarihler içinde FZ notu verilir.
b) FX: Final sınavına girme hakkı olduğu halde geçerli mazereti olmaksızın final sınavına gelmeyen öğrencilere ve bütünleme sınavı başvurusu olduğu halde bu sınava gelmeyen öğrencilere verilir.
c) W: Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.
ç) I: Final sınavı bulunmayan bir derste, harf notu takdir edilebilmesi için gereken çalışmaları zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanımak amacıyla I notu verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç on dört gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar, eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Verilen süre bittiğinde I’dan farklı bir harf notu verilmemiş öğrencilere FX notu işlenir.
d) S: Belirtilmiş derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.
e) U: Belirtilmiş derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.
f) P: Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.
g) EX: Öğrencinin önceden başarılı olduğu bir ders, öğrencinin transkriptine işlenirken, programındaki mezuniyet koşulu dersten muaf tutulmasını işaret eder. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.
ğ) NI: öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan mezuniyeti için kredi tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmayan derslerini tanımlamak üzere kullanılır; öğrencinin ilgili dersten aldığı başarı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. NI işaretinin uygulaması Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Not ortalamaları
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin AKTS değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(2) Genel not ortalaması öğrencinin programa girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki notlar yerine genel not ortalamasına dâhil edilir. 
(3) Gerek yarıyıl gerekse genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır; ilgili notta virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda yukarıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır.

Notlara itiraz ve maddi hata
MADDE 44 – (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde kayıtlı oldukları Enstitüye bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kâğıtlarının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler.
(2) İlgili Enstitü, sınav kâğıdının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini, dersin öğretim elemanından isteyebilir veya gerek gördüğü takdirde bu amaçla, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, inceleme itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla sonuca bağlanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenci kabulü
MADDE 45 – (1) (Değişik: RG-13/03/2023-32131) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik başvurusu ilgili Enstitüye yapılır. Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde karara bağlanır. Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek en geç ders ekleme-bırakma dönemi içinde kabul edildiği program için Üniversiteye kaydını tamamlar ve yine aynı süre içinde ders kaydını gerçekleştirir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu statüdeki öğrenciler Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallarına uymakla yükümlüdürler. Özel öğrenci olarak ders alanlara diploma veya derece verilmez; ancak, talep etmeleri durumunda kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. 
(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Yaz okulu bu süreye dâhil edilmez.
(4) (Mülga: RG-13/03/2023-32131) 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 46 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrenci kabulü, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
(2) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde yeni öğrenci başvuruları için belirtilen süreler içinde Enstitü Müdürlüklerine yapılır. Kabul için adayın, başvurduğu programa yeni öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Üniversite içindeki geçişlerde öğrencilerin bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanılabilir.
(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, sayılan derslerin kredi ve not dönüşümleri ile öğrencinin öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Üniversite içinde yatay geçiş yapan öğrencinin yeni programına sayılan dersleri, kredi ve notlarıyla birlikte aynen geçerli olur.
(4) Doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını, tez önerisini ve tezini bu programda tamamlaması; tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin tezini bu programda tamamlaması; tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin dönem projesini bu programda tamamlaması ve geçiş yaptığı programın mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte birini Üniversitede tamamlamış olması gerekir.

Lisansüstü programlar arası geçişler
MADDE 47 – (1) Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz yüksek lisans ile doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, güz ve bahar dönemi başında en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar yapılır.
(2) Anabilim dalı içindeki geçiş başvurularının kabul edilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda en az bir dönem öğrenim görmüş olması, halen Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olması, varsa Senato tarafından onaylanan diğer şartları ve geçiş yapılan yıldaki kabul koşullarını sağlaması gerekir. Bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanılabilir.
(3) (Değişik: RG-13/03/2023-32131) Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, önceki programında başarıyla tamamladığı derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilir. Geçiş yapan öğrencinin bu şekilde sayılan dersleri, kredi ve notlarıyla birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır.
(4) (Değişik: RG-13/03/2023-32131) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, geçiş yaptığı akademik yıl ve/veya döneme ait tezli yüksek lisans ücreti esas alınarak ödeme yapar.
(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arası geçişlerde, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında öğrencinin enstitüye kayıt olduğu ilk akademik dönem esas alınarak hesaplama yapılır.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 48– (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık eğitim-öğretim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenciler, öğrenim ücretlerini kayıt olduğu dönemin başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler. Ödeme usulü her akademik dönemin başında Senato tarafından karara bağlanır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Lisansüstü öğrencilerine verilecek burslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) Öğrenciler derslere devamını engelleyen sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim gibi durumlarda kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.
(2) (Değişik: RG-13/03/2023-32131) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen derslerin son gününe kadar gerekçeli bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. İlgili Enstitü Müdürlüğü gerek gördüğü hallerde öğrenciden gerekçesini destekleyen belge talep edebilir. Başvurular, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrenci tezsiz yüksek Lisans programlarında en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu süreler aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz.
(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için, bu yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılmaz.
(4) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin sonunda normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Enstitüye başvurmaları gerekir. Dilekçe ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir, karara bağlanır.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 50 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirerek ayrılmak isteyen öğrenciler, öğrenci işlerine başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatabilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurduklarında varsa Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini tamamladıkları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2)Programa kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren en geç dördüncü haftanın sonuna kadar Üniversiteden ayrılma ve kayıt sildirme talep etmeleri durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda ücret iadesi yapılabilir, bunların dışında ücret iadesi yapılmaz. (3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulunda derslerden çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
(4) Herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin, Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

Disiplin
MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 52 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır. Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencinin MERNİS’te kayıtlı adresine yapılır. Adresten iade olması durumunda tebligat Öğrenci İşleri tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
01/12/2019 30966
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13/03/2023 32131
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul