ERCAN AKYİĞİT

Prof. Dr.

M: akyigite@mef.edu.tr
Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

 • Yurtdışına Götürülen İşçi İşçilik Haklarına Uygulanacak Hukuk
 • Yabancı Unsurlu İş Sözleşmesi Uygulanacak Hukuk Organik Bağ Yargıtay Kararları Üzerine
 • Sanatçıların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu
 • Kamuda Asıl İşin Bir Bölümü Altişverene Verilirken Muafiyet Var mıdır
 • Maden İşyerlerinde Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma
 • Stajyerlerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu I
 • Çıraklar ve Çıraklık Üzerine Bazı Düşünceler
 • Yıllık İzin Kurumunda Yeni Bir Durum Yıllık İznin İşverence Kısaltımı İndirimi
 • Yeni Kanunda Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi
 • Yeni Sistemde İşçi Sendikası Yöneticilerinin Kıdem Tazminatı
 • Pandemi Sürecinde Bireysel İş Hukuku Alanındaki Gelişmeler
 • 7146 sayılı Kanun ile Gelen Bedelli Askerlik ve Kıdem Tazminatı
 • Bedelli Askerlikte Son Durum
 • İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvencesi
 • İsviçre Federal Mahkemesi Kararı Almanca metninden Türkçe ye çeviri
 • İş İlişkisinde İşi Kabulde Temerrüt Olur mu Prof Dr Manfred REHBINDER in Almanca makalesinin Türkçe ye çevirisi
 • Sendika Genel Kurulunun Olağanüstü Toplanması
 • Kıdem Tazminâtı Faizi
 • Hizmet Akdinin Evlenme Nedeniyle Feshi ve Kıdem Tazminâtı
 • Ödünç İşçinin Sosyal Güvenliği
 • TİS nin Süresine Dair Bazı Düşünceler
 • İşçinin Ölümünün İş Güvencesi Uyuşmazlığına Etkisi
 • İş Yasası ndaki İdari Para Cezalarında Görevli Yargı Yeri Değişti
 • Askerlik Yüzünden Sözleşmesini Fesheden İşçinin Askerlik Sonrası İşe Alınmaması İş Güvencesine İmkan Verir mi
 • İdari para cezalarında İşK 108 2 Hükmü Hala Yürürlüktedir
 • Kabahatler Yasasını İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine
 • Kullandırılmamış Yıllık İzin Ücretinde Gecikme Faizi
 • İdari Para Cezalarında Görevli Yargı Yeri
 • İş Yasasındaki İdari Para Cezaları ve İptal Edilen Hükümler Üzerine Notlar
 • 4857 sy İş Kanunu nda İdari Para Cezaları
 • Yeni İş Yasasında Normali Aşan Çalışmalar
 • İşyeri Kurma ve İşletimi İzin ve Ruhsatı
 • Yeni İş Yasasında Yıllık Ücretli İzne Ait Yenilikler
 • Telafi Çalışması
 • Kısa Çalışma
 • İşveren Vekilinin İş Güvencesi
 • İş Güvencesi Uyuşmazlığının Özel Hakeme Götürülmesi
 • Ücreti Geciken İşçinin Çalışmaktan Kaçınması
 • Sendika Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan On Yıl Bilfiil Çalışma Koşulu Üzerine
 • İş Yasası Taslağı Ne Kadar Çağdaş
 • Grev Karanının İlânı Grevin Unsuru mudur
 • Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesinde Faiz Uygulaması
 • Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi ve Faiz
 • Ödenmesi Geciken Kıdem Tazminatı İçin Uygulanacak Faiz
 • Yeni İş Arama İzni İş K 19 ve BK 340 Üzerine Bir Deneme
 • Yeni İş Arama İzni İhbar Tazminâtı
 • Evlenme Nedeniyle Akdin Feshi ve Kıdem Tazminâtı
 • Ödünç İş İlişkisinin Başkasına İşçi Vermenin Çeşitli Hukuk Sistemlerindeki Görünümü
 • İş Aracılığında Son Gelişmeler F Almanya Örneği
 • İşyeri Sendika Temsilcileri Üzerine
 • İş Mücadelesi Aracı Olarak Grev Kırma Primi ve Meşruluğu Sorunu
 • Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinde Sonraya Etki Problemi
 • Türk Alman ve İsviçre Hukukunda Sadakat Borcu Açısından İşçinin Yan İş Problemi
 • Türk İsviçre Hukukunda İşçinin Hizmet Akdi Sonrasına Yönelik Rekabet Yasağı
 • Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğüyle İlgili Yargıtay Kararı Üzerine
 • Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Hizmet Akdinde Hukuk Seçimi
 • Akdin Temsilci Tarafından Yapılması
 • Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Temsil Yetkisi İle Temel İlişki Arasındaki Bağlantı
 • İşyeri Sendika Temsilcileri Hakkındaki Son Kanun Değişikliği Üzerine
 • İşe İade Edilen Temsilcinin İşverence Çalıştırılmaması
 • Akdi Haksız Feshedilen Temsilcinin İşe İadesi
 • İadeye Rağmen İşe Başlamayan Temsilciye Ödenmeyen Şey Tazminat mıdır
 • Sendika Temsilciliği Sayısı İşyerindeki İşçi Sayısına Endeksli midir
 • İşçinin Yıllık İzinde Yan İş İmkânı
 • İş Aracılığı Üzerine Bazı Düşünceler
 • Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
 • İşkolu İşçi İstatistikleri ve Doğurduğu Hukukî Sorunlar
 • İşverenin İşi Kabulde Temerrüdünün 506 sayılı SSK Açısından Değerlendirilmesi
 • Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı II
 • Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı I
 • İşçi Sayısındaki Azalmanın Sendika İşyeri Temsilcisi Sayısına Etkisi
 • Akdin Feshedildiği Gün Sendikaya Üyelik Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma
 • Yaşlılık Aylığı İçin 2 Gün Önce Başvuru Yeniden Başvuruya Gerek Olup Olmadığı
 • Kötüniyet Tazminâtında Artırılmış Bildirim Önerilerinin Baz Alınıp Alınamayacağı
 • Sendika Yöneticileri ve İşyeri Sendika Temsilcilerinin Teminatı
 • İhbar Tazminâtı Kötüniyet Tazminâtı İlişkisi
 • Sendikalar Kanununda Yapılan Son Değişiklikler
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Başkasına İşçi Verme
 • Yeni Sistemde Sendika Üyeliği ve Güvencesi
 • İşten Haksız Önelsiz Ayrılan İşçiyi Çalıştıran Yeni İşverenin Sorumluluğu
 • Çalışan Temsilcisi ve Temsilciliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Devlet Desteği
 • İşçi İşveren İlişkileri Sendikacılık Akademisi Ders Notları
 • Alt İşverenlik İlişkisinin İş Hukuku Bakımından Değerlendirimi
 • İşverenin Çalışma Belgesi Verme Yükümü
 • Kamu İşyerlerinde Muvazaalı Alt İşverenlik ve Sonuçları
 • Alt İşverenlik ve Benzer İlişkilerden Farkı
 • İş Sözleşmesinin Gözaltı Tutukluluk Yüzünden Devamsızlık Nedeniyle Feshi
 • Gazetecinin Ücretinde Gecikme ve Sonuçları
 • Ücretinde Gecikme Gazeteciye Akdi Fesih Hakkı Verir mi
 • Önelli Fesihteki Önel İle Peşin Parayla Fesihteki Önellerin Farklılığı
 • Kısmi Süreli Çalışanda Kıdem Tazminatı
 • İş İlişkisinin Bireysel Devri
 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Hukukî Konumu İş Hukuku Açısından Bir İnceleme
 • Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi
 • Sendikanın Üye Kaybı Nedeniyle Grevin Sona Erdirilmesi
 • Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı
 • Kıdem Tazminâtı Diye Yapılan Ödemenin Önce Faizden Mahsup Edilip Edilemeyeceği
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul