MEF ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
 
Veri Sorumlusu
 
MEF Üniversitesi (“Üniversite”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan yöntem ve amaçlarla işleyebilecektir.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Kişisel verileriniz,

  • Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesi,

  • Akademik ve idari işlerin yerine getirilmesi,

  • Kimlik kartlarının hazırlanması,

  • Üniversitenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

  • Yargı organlarının ve idari makamların taleplerinin yerine getirilmesi,

  • Analiz ve değerlendirme, raporlama, istatistiki çalışmalar, bilimsel çalışmalar yapılması,

  • Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve Üniversite ile iş ilişkisi içinde bulunan kişileringüvenliğinin temini,

  • Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,

  • Üniversitenin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, akademik ve idari politikalarının yürütülmesi,

  • Üniversitenin tanıtılması,

amaçlarıyla işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Üniversitenin ve Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerinhukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, Üniversite kampüsünün fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Üniversitenin Yükseköğretim Kanunu ve ilgili düzenlemeler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan ya da idari veya adli makamlarca getirilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin temini amaçlarıyla; Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili bakanlıklar ve yargı mercileri başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve mevzuatın izin verdiği hallerde iş birliği yaptığı danışmanlık, ödeme sistemleri kuruluşları gibi özel kişilere aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, Üniversite ile ilişkiniz devam ettiği sürece otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, matbu formlar, adli kayıtlar, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi kayıtları, Üniversite web sitesi ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilebilecektir.
 
Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerin sunulabilmesi, Üniversitenin yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve ilgili kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.
 
Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Kanunda Sayılan Diğer Hakları
 
KVKK’nin 11. maddesi uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahiptir.
 
6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca, yukarıda sayılan bu haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi yazılı olarak Üniversiteye iletebilirsiniz. Bunun dışında henüz Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği bir başka başvuru yöntemi bulunmamaktadır.
 
 

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul