Duyurular

Hukuk Fakültesi Akademik Kadro İlanı

21 Mayıs 2024

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,

- Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti,

- Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,

- Ünvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 1 adet basılı fiziksel dosyalarını Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen ya da posta yolu ile, aynı dosyanın dijital formatını da akademikbasvuru@mef.edu.tr’ye e-posta olarak ilan takvimi süresi içinde iletmeleri gerekmektedir.

Bütün başvurularda, Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması,

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması,

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 04 Haziran 2024 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde tanımlanan Okulda Üniversite Modelinin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro İlanı

Sayı

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

https://www.datocms-assets.com/99182/1716296588-akademik-ilan-mayis-2024.pdf

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul