ALİ RIZA ÇINAR

Prof. Dr.

T: 2123953609
M: cinarr@mef.edu.tr
Bütünleşik Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Projeler

 • Max Planck Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve İnceleme Merkezi Türkiye de Ceza Davalarının Etkinliği Projesi

Makaleler

 • Ceza Yargılamasında Kamu Davasına Katılma
 • Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf Yasa Yolu ile İlgili Bir Yıllık Uygulama ve Yapılan Yasa Değişiklikleri Konusunda Değerlendirmeler
 • Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf Yasa Yolu
 • Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin İstanbul Sözleşmesi’nin Ceza Hukuku Alanında Öngördüğü Yükümlülükler
 • Devletin Aile İçi Şiddeti ve Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Yükümlülüğü” (AİHM Opuz / Türkiye Kararı)
 • Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerince Verilen Sonkararlara/Hükümlere Karşı Temyiz Yasayolu
 • Adli Para Cezasının Bireyselleştirilmesinde Bir Gün Karşılığı Para Miktarından Kaynaklanan Sorunlar
 • Aleyhe Değiştirme Yasağı Kuralı
 • Toplantı Özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Aşıcı Türkiye Kararı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kürüm - Türkiye Kararının, Sözleşme ve İç Hukuktaki İlgili Hükümlere Göre Değerlendirilmesi
 • Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf Yasayolu
 • İstinaf
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçlarından Türk Ceza Yasasının 179/3. Maddesindeki Alkollü Araç Kullanma Suçu
 • Hükmün Konusu ve Eylemi (Fiili) Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi
 • Ceza Davasında Araç Kullanma Yeteneğinin Kesin Olarak Kaybedilmesine Neden Olan Kandaki Alkol Değerinin Alt Sınırının Belirlenmesine İlişkin Alman Federal Yargıtay Kararı Almancadan Türkçeye Çeviri
 • Hukuka Aykırı Kanıtlar (Deliller)
 • Türk Ceza Yasasının 383. Maddesinin Depremin Etkisiyle Yapıların Çökmesi ve Yıkılmasıyla İlgili Olarak İncelenmesi
 • Ceza Yargılamasında Müdafiin Görevlendirilmesi
 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3842 Sayılı Yasayla Değiştirilen 135. Maddesinin Ceza Yargılama Sistemimize Getirdiği Yenilikler
 • Memurlar Tarafından İşlenen Özgürlükten Yoksun Bırakma Suçu
 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları
 • TBMM Adalet Alt Komisyonunca Kabul Edilen Türk Ceza Kanunu Tasarısı İle İlgili Görüşlerimiz
 • Konut Dokunulmazlığının Uluslararası Temel Belgelerde Düzenlenişi

Bildiriler

 • İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç Hukuktaki Yeri ve Değeri
 • Ayşe Çelik Kararı ve İfade Özgürlüğü (Anayasa Mahkemesi’nin 2017/36722 başvuru numaralı ve 09.05.2019 tarihli kararı)
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Hukuk Devletinde Yargı Bağımsızlığı, Yargıçlık ve Cumhuriyet Savcılığı
 • İnternete Erişimin Engellenmesi ve İfade Özgürlüğü (Anayasa Mahkemesi’nin 2014/5552 sayılı ve 26.10.2017 tarihli kararı)
 • İstinaf Yasa Yolunda Bölge Adliye Mahkemesince Verilebilecek Kararlar
 • Ceza Yargılaması Hukukunda Mağdurun Hakları
 • Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf Yasa Yolu
 • İstinaf
 • İstinafa İlişkin Sonuçlar ve Ceza Yargılama Yasasında İstinaf Yasayoluna İlişkin Düzenlemelerde 7035 sayılı Kanunla Yapılan Değişikler
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yüksel ve diğerleri / Türkiye Kararı
 • Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Hukuka Aykırı Kanıtların (Delillerin) Kullanılmasının İstinaf ve Bireysel Başvuruda Denetimi
 • Gebe/Hamile Kadını Terk Etmek Suçu
 • İstinaf Kanun Yolunun Esasları
 • Yasayollarının Amacı ve Çeşitleri
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 9 Haziran 2009 tarihli Nahide Opuz - Türkiye Davası Kararı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Tutuklama
 • Ceza Yargılamasında Cumhuriyet Savcılığının Önemi Yargı Bağımsızlığı Ve Yargıçlık Savcılık Güvencesi
 • 3842 Sayılı Yasayla 1412 Sayılı Ceza Yargılama Yasasında Yapılan Değişikliklerin Hukuk Devleti Açısından Önemi
 • Yargıtay İçtihatlarının Yarattığı Hukuku
 • Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolunun Özellikleri
 • Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerince Verilebilecek Kararlar ve Bu Kararlara Karşı Başvurulabilecek Yasayolu
 • Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Verebileceği Kararlar ve Hükümler
 • Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolunun Temyize Etkisi
 • İstinaf Kanun Yolunun Genel Özellikleri ve İstinaf –Temyiz İlişkileri
 • Yargıçlık ve Cumhuriyet Savcılığı Mesleği Nedir Yargı Bağımsızlığı Açısından Yargıç ve Savcıların Eğitiminin Önemi
 • Türk ve Alman Ceza Yasasına Göre Alkollü Araç Kullanma Suçu
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 26 Ocak 2010 tarihli Kürüm - Türkiye Davası Kararı
 • Yasaların Yorumu ve 2. Ceza Dairesi'nin Kararları
 • Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf
 • Genel Olarak İstinaf Kanun Yolu, Amacı ve Felsefesi
 • Suça Sürüklenen Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Yargılanmaları
 • Ceza Hukukunda Çocuk
 • Basit Yargılama Usulü
 • Kusurluluk İlkesi ve Bir Suçun İşlendiğinin Kanıtlanmasında Gözetilmesi Gereken Temel Prensipler Nelerdir
 • Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Yargılanmaları
 • Gerekçeli Karar Hakkı
 • Temyizde ve İstinafta Cumhuriyet Savcısının Sebep Gösterme Zorunluluğu ve Kapsamı
 • Erkler Ayrılığı İlkesi Açısından Yargı Bağımsızlığı ile Yargıçlık ve Savcılık Güvencesi
 • Yargı Reformu İle Getirilen Ceza Davalarında Yeni Özel Yargılama Usullerinin Adil Yargılanma İlkesi İle Çelişen Durumlar
 • Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar (Hapis Cezaları) ve İnfazı
 • Türk Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolu
 • Ceza Yargılamasında Temyiz Kanun Yolu
 • Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin İstanbul Sözleşmesi’nin Ceza Hukuku Alanında Öngördüğü Yükümlülükler
 • İstinaf ve Temyiz
 • Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı Neden Kurulmalı? Bu Kurumun Örgütlü Suçlarla Mücadelede Önemi
 • Ceza Genel Kurulu'nun 2003 Yılında Verdiği Önemli Kararlar
 • Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi ve Diğer Yetkilerle İlgili Yargıtay Kararları
 • Hukuka Aykırı Deliller
 • Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar (l. Kitap 3. Kısım l. Bölüm)
 • Yeni Türk Ceza Yasasında Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para ya da Önleme Dönüştürülmesi Erteleme ve Adli Para Cezası
 • Yeni Türk Ceza Yasası ile Karşılaştırmalı Hukukta Adli Para Cezası ve Ertelemesi
 • Temyiz ve Olağanüstü Kanun Yolları
 • Denetim Muhakemeleri
 • Yargı Bağımsızlığı Açısından Yargıç ve Savcıların Eğitimi ile Örgütlenmelerinin Önemi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 01 Şubat 2011 tarihli Kutlar ve Ocaklı - Türkiye Davası Kararı
 • Toplantı Özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 31 Ocak 2012 tarihli Aşıcı - Türkiye Davası Kararı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 09 Temmuz 2011 tarihli Subaşı ve Çoban - Türkiye Davası Kararı
 • Yargıç Kimdir ve Neden Bağımsız Olmalıdır
 • Alkol ya da Uyuşturucu Madde Aldıktan Sonra Araç Kullanma Halinde Bu Eylemin Hangi Durumlarda Türk Ceza Yasası nda Düzenlenen Tehlikeli Araç Kullanma Suçunu (TCY.m.179/3) Oluşturacağı
 • Türk Ceza Yasası'nda Rüşvet
 • Yargıçlık Mesleği ile Yargı Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi
 • Türk ve Alman Ceza Yargılamasında Ortak Olan Hükümler ile Alman Ceza Yargılama Yasasından Türk Ceza Yargılama Yasasına Alınmayan Kurumlar
 • Ceza Yasasında Alkollü Araç Kullanma Suçu
 • Hukuk Devleti’nde Bir Eylem Suç Sayılırken ve Suçun Aydınlatılmasında Gözetilmesi Gereken Öğeler Nelerdir?
 • Göç - Türkiye Kararı ve AİHM Kararlarının Ulusal Kararlara Etkisi
 • Temyiz
 • İddianamede Açıklanan Eylemi (Fiili) Değerlendirilmede Mahkemenin Yetkisi ve Hükmün Konusu
logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul