İşletme Bölümü Staj Esasları

AMAÇ

Madde 1

Bu yönerge, MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin, eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde yer alan ilkeler esas alınarak, yapacakları zorunlu stajların başvuru, kabul ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

DAYANAK

Madde 2

Bu yönerge 21.10.2014 tarih ve 29152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEF Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 07.03.2016 tarihli ve 28 sayılı MEF

Üniversitesi Senato kararı ile yürürlüğe giren MEF Üniversitesi Staj Yönetmeliği, MEF Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin b bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIM

Madde 3

Bu yönergede geçen,

1. Üniversite: MEF Üniversitesini,

2. Mali işler: MEF Üniversitesi Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğünü,

3. Öğrenci: MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerini,

4. FSK: MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Komisyonunu,

5. BSK: İşletme Bölümü Staj Komisyonunu,

ifade eder.

TEMEL PRENSİPLER

Madde 4

(a) Öğrenci yapacağı stajın süresi boyunca (başvuru ve kabul sürecinden not girişine kadar) bu yönerge ile madde 2’de sözü geçen yönetmelik, yönerge ve kanun maddelerinden

sorumlu olup stajlarını kendisi bulacaktır.

(b) BSK’nın öğrenciye gerekli duyuruları iletme yolu öğrencinin MEF Üniversitesi e-posta adresine gönderilecek e-postalar, staj derslerine ilişkin Blackboard sisteminde yapılacak duyurular ile olacaktır. Öğrenci e-posta adresini takip etmek, duyurulara, ilan edilebilecek bilgilendirme toplantılarına ve belirtilecek önemli tarihlere uymakla yükümlüdür.

(c) BUS 204 – Zorunlu Staj I (Internship I) dersi 3 AKTS, BUS 304 – Zorunlu Staj II (Internship II) dersi 3 AKTS değerindedir. Bir stajın BUS 204 veya BUS 304 dersine sayılması için en az 20 iş günü yapılmış olması gerekmektedir. MEF Üniversitesi bu iki stajın her biri için en fazla 40 işgününe denk gelecek kadar sigorta ödemesi yapar.

(d) BUS 204 ve BUS 304 derslerine sayılacak stajlar farklı şirketlerde yapılmalıdırlar. BSK uygun gördüğü takdirde aynı şirkette farklı iş tanımı ile yapılan stajları sayabilir.

(e) Öğrencinin kendisine ya da ailesine ait bir şirketi var ise, şirket yetkilisinden staj raporuna onay imzası almak koşuluyla, stajlarından sadece birisini bu şirkette yapabilir. İkinci staj, farklı bir şirkette yapılmalıdır.

(f) Staj süresi, haftada 2 günden az olamaz. Öğrenciler, stajlarını yaz tatilinde ya da yarıyıl tatillerinde yapmalıdır. Öğrencilerin eğitim öğretim dönemi içinde staj yapabilmesi için, staj süresi içinde ders programlarında en az 2 günlerinin boş olması (2 iş gününde mesai saatleri içerisinde kayıtlı dersi olmaması) gerekmektedir. Eğer öğrencinin staj yapacağı iş yerinde normal çalışma günlerinden biri Cumartesi ise, staj yerindeki yetkili kişinin öğrencinin staj defterindeki tarihleri onaylaması koşulu ile öğrenci Cumartesi gününüstaj yapacak gün olarak gösterebilir, bu durumda ders programında 1 iş gününün boş olması yeterlidir.

SÜREÇ

Madde 5

(a) Öğrenci, MEF Üniversitesi web sitesinde yer alan zorunlu staj başvuru formunu eksiksiz doldurur ve staj yapacağı şirketin yetkilisine imzalatır. Staj süresinin bayram ve

resmî tatil günleri düşüldükten sonra 20 iş gününü kapsadığına dair nihai kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

(b) Öğrenci, formda belirtilmiş staj başvuru tarihinden en az 10 iş günü önce formunu BSK’ya iletir. BSK, stajın öğrencinin akademik ve kariyer planlarına uygunluğunu kontrol

ederek staj başvuru formunu uygun bulduğu takdirde onaylar.

(c) Onaylanan formlar, BSK tarafından öğrenciye e-posta ile iletilir.

(d) Öğrenci, kendisine e-posta ile iletilen formu taratarak Mali İşler’in belirteceği linkten yükler. Bu aşamada gerekli olabilecek diğer belgeler Mali İşler tarafından ayrıca ilan edilebilir.

MEF Üniversitesi Staj Yönergesinin 8. maddesi c bendi gereğince öğrencinin staja başlama tarihinden en erken 2 hafta, en geç 1 hafta önce MEF Üniversitesi Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvurması gerekmektedir.

(e) Bu maddenin a, b, c ve d bentlerinde bahsedilen onay süreci staj başlamadan tamamlanmak zorundadır. BSK onayı alınmadan başlanılan stajlar zorunlu staj dersine saydırılamaz.

(f) Öğrenci, önceden onaylı zorunlu stajını tamamlamasının ardından, ilgili derse kaydını stajını takip eden ilk akademik dönem (güz için bahar, yaz için güz, bahar için güz) başında yapar. Derse kayıt yaptırabilmek için, öğrencinin stajının ders kayıt dönemi öncesinde bitmesi gerekmektedir,

(g) Mezuniyet aşamasına gelmiş, stajına önceden onay almış, staj raporunu finaller/mezuniyet sunumları tarihi içerisinde teslim edebilecek olan ve mezuniyeti sadece staj ders kaydı nedeniyle uzayacak öğrenciler için BSK özel onay verebilir ve bu öğrenciler sonraki dönemi beklemeden içinde bulundukları dönemin ders ekle-bırak tarihleri içerisinde staj ders kaydını yapabilir.

STAJ DEĞERLENDİRME

Madde 6

(a) Staj sonucu MEF Üniversitesi Lisans ve Ön lisans yönetmeliğinde yer alan harf notlarından birisi verilerek değerlendirilecektir.

(b) Madde 5’teki süreç sonucu BSK onayı alınan stajı tamamlayan öğrenci staj bitiş tarihinden sonra gelen ilk bahar veya güz yarıyılında, ders ekleme ve çıkarma süreci

başlangıcında staj dersini SIS üzerinden alır; staj dosyasını ve staj süresince geçerli olmuş ders programını varsa gerekli diğer belgeler ile birlikte BSK’ya teslim eder.

(c) Staj dosyası olarak, aşağıdaki belgeler (kapak en üstte olmak şartıyla) şeffaf bir dosya ya da spiral cilt ile teslim edilir. BSK tarafından ilan edilmiş bir format var ise öğrenciler ilan edilmiş dosya formatını kullanırlar. Staj dosya formatı, BUS 204 ve BUS 304 için aynıdır. BSK, öğrencilerin imzaları tamamlayıp tercihen “pdf” formatında tarattığı staj dosyalarını elektronik ortamda mail olarak da teslim alabilir; dosya teslimine ilişkin detaylar, staj dersi almış öğrencilere ilgili dönem içinde duyurulacaktır.

(1) Kapak (Türkçe)

Kapakta öğrencinin adı, soyadı, numarası, staj yerinin ismi, staja başlama ve bitiş tarihleri ile staj süresi (iş günü), stajın hangi zorunlu staja saydırılmak istendiği (BUS 204 veya BUS 304 ve akademik danışmanının ismi yer almalıdır.

(2) Staj Raporu (İngilizce)

Staj raporu en az 1000, en çok 2000 kelimeden oluşmalıdır. Öğrenci raporda stajı yaptığı şirketi, çalıştığı pozisyonu, staj süresince öğrendiklerini, üniversitede edindiği bilgileri kullanıp kullanmadığını ve stajın kariyerine yapabileceği katkıyı ve BSK’nın staj rapor formatında belirteceği diğer başlıklara ait içeriği yazmalıdır.

(3) Staj Günlüğü (Türkçe)

Öğrenci staj yaptığı süre boyunca yaptıklarını ve öğrendiklerini Word formatında hazırlayacağı staj günlüğüne kaydeder. Staj bitiminde günlük, staj yapılan bölümün yetkilisi

tarafından imzalanır. Günlüğün son sayfasının imzalanması yeterlidir.

(4) İşletme Değerlendirme Formu (Türkçe) Kurum yetkilisi tarafından doldurulup imzalanmalıdır.

(d) BSK veya dosyayı değerlendirmekle görevi öğretim üyesi staj dosyasını inceleme sürecinde öğrenciyi yazılı veya sözlü sınava tabi tutabilir.

(e) BSK veya dosyayı değerlendirmekle görevi öğretim üyesi staj dosyasını incelemesi sonucunda gerekli gördüğü takdirde öğrenciye dosyasını düzeltme hakkı verebilir. Söz konusu hak ve düzeltilen dosyanın son teslim tarihi öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir. Öğrenci düzeltilmiş dosyayı son teslim tarihine kadar teslim etmezse dosya ilk teslim edildiği haliyle değerlendirilecektir.

(f) Dosyayı okumakla görevli öğretim üyesi teslim edilen dosyayı dönemin son not teslim tarihine kadar değerlendirir ve değerlendirme sonucunu BSK’ya iletir. BSK MEF Üniversitesi Staj Yönergesi 9. madde d bendi gereğince değerlendirme sonucunu bölüm başkanlığına sunar. Staj dosyalarının değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir.

(1)Kapak sayfası, öğrencinin imzası, şirketin onay imzası, rapor uzunluğunun 1.000-2.000 kelime arasında olması ve staj günlüğünün staj yapılan tüm iş günlerini kapsayacak şekilde net ve açık şekilde yazılmış olması, raporun kabul kriterleridir. Bu şartlardan birisini sağlamayan raporlar değerlendirmeye alınmaz.

(2)Staj raporu ve günlüğünün genel formatının düzgün olması, net bir anlatım ve doğru gramer ile yazılmış olması, içeriğinin kalitesi ve öğrencinin stajına ilişkin yorum ve analizleri notlandırmada belirleyici olur.

(g) Staj dersini SIS’ten seçmiş ancak staj dosyasını tamamlayamamış öğrenciler, ders ekleçıkar dönemi içerisinde staj dersini bırakmalıdır. Staj dersini bırakmayan ancak dosyasını ders ekle-bırak döneminin sonuna kadar teslim etmemiş öğrenciler otomatik olarak F alır. Dersi ekleme ve bırakma sorumluluğu öğrenciye aittir.