Dekanın Mesajı

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, kökleri insanlık tarihi kadar eskilere uzanan, her dönemde toplumsal yaşamın iç ve dış dinamiklerini anlamaya ve açıklamaya çalışan, yaşananlar ışığında geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak toplumlara yön veren ana bilim dallarını kapsamaktadır.

Üniversitemizin 2014 yılında kuruluşuyla birlikte Ekonomi, İşletme ve Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler Bölümlerine öğrenci kabul etmeye başlayan Fakültemiz, 2015 yılında Psikoloji Bölümü’nün de açılmasıyla birlikte bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Öğretim üyeleri olarak, Fakültemiz bünyesindeki dört Bölümümüz ile, her biri kendi disiplinlerinde üst düzey kaliteli eğitim almış, ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri ve yenilikleri takip eden, becerili, donanımlı, adaptasyon yeteneği ve analiz kapasitesi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, gerektiğinde bağımsız kararlar alabilen, çok yönlü yetkinlikler geliştirmiş, üstün niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Fakültemizdeki programların müfredatları, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yurtiçinde veya yurtdışında yapmayı planladıkları kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde, her bir disiplinin hem Türkiye’deki, hem yurt dışındaki benzeri programlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu anlayış ile, Fakültemizdeki her Bölümün ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişim sürecini konu alan temel dersleri ile kendi içindeki gelişmeleri konu alan yenilikçi dersleri bulunmaktadır. Bu derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin genel kültürlerini ve yetkinliklerini geliştirmeleri, farklı disiplinlerde ele alınan konular hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, farklı sorunların çözümünde benimsenen farklı yaklaşımları irdeleyebilmeleri için farklı bölümlerden seçmeli dersler almalarını da teşvik etmekteyiz.

MEF Üniversitesi’nin eğitim-öğretim metodu olarak benimsediği “Flipped Learning” modeli, Fakültemiz bünyesinde açılan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünde uygulanmaktadır. Bilgi aktarımının öğretim elemanları tarafından derslerden belli bir süre  öncesinde hazırlanan kısa videolarla yapılarak, derslerde daha çok uygulama ve analiz yapılmasına fırsat veren Flipped Learning yönteminin, öğrencilerimizin konuları daha iyi kavramalarına ve düşüncelerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olduğunu gözlemlemekteyiz.

Bilgiye erişimin oldukça kolaylaştığı günümüzde, ders içeriklerinin her öğrenci için olmazsa olmaz olduğu, ancak yeterli olmayacağı da kabul edilen bir gerçektir. Bu sebeple, Fakültemizde, öğrencilerimizin derslerinde başarılı olmalarının yanı sıra, 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak tanımlanan becerilerini de geliştirmeleri gerektiğine inanmaktayız. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilerimizin Fakültemizde geçirecekleri süre boyunca alacakları derslerin içeriklerinde sunum teknikleri, takım çalışması, teknolojik okuryazarlık vb. becerileri geliştirmelerine yönelik uygulamalar olmasına da önem vermekteyiz.

Günümüzde, akademide ve iş dünyasında, üniversitelerde farklı programlarda, birden fazla disiplinin ortaklaşa hazırladığı müfredatların sayısında artış olduğu görülmektedir. Ekonomi dalında 2017 yılı Nobel ödülünü kazanan Richard H. Thaler’in kendisine bu prestijli ödülü getiren çalışmalarının, ekonomi ve psikoloji disiplinlerinden öğeler barından “Davranışsal İktisat” alanında olması bu gelişmenin dikkat çeken bir örneği olarak bahsedilebilir. Bu nedenle, Üniversitemiz çapında uygulanmakta olan “Çift Ana Dal”, “Yan Dal” programları ile “Erasmus” gibi Uluslararası Değişim olanakları, Fakültemiz öğrencilerinin de yararlanmasına tümüyle açık olmaktadır.

Fakültemizin önem verdiği konulardan bir diğeri de, öğrenci-akademisyen işbirliğidir. Üniversitemizde geçirecekleri hayatları boyunca öğrencilerimizin, Fakültemiz bünyesinde öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen akademik çalışmalara “Öğrenci Asistanlığı”, “Proje Asistanlığı” gibi görevler üstlenerek nitelikli katkı yapmaları, “Staj” gibi pratik uygulama faaliyetlerinde bulunmaları, konferans, seminer ve çalıştay gibi faaliyetlerin düzenlenmesine aktif rol almaları sağlanmaktadır. Böylelikle, öğrencilerimizin birlikte çalışma fırsatı buldukları akademisyenlerimizin bilgi ve tecrübelerinden daha fazla yararlanmalarını hedeflemekteyiz.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri olarak, MEF Üniversitesi Kurucusu Merhum İbrahim Arıkan’ın işaret ettiği “evrensel düşünen ve dünya insanı olabilecek nitelikte bireyler yetiştirmek” hedefine varmak yönünde, üzerinde düşen tüm sorumlulukların bilincinde öğretim üyeleriyle bir bütün olarak, “Kaliteli Yaşam için Kaliteli Eğitim” parolasıyla, çalışmalarına daha da artan bir güven ve azimle devam etmekteyiz.

Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu
Dekan