Özel Hukuk Doktora Programı

MEF Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programının amacı, hukuk nosyonuna ve muhakeme yetisine sahip, özel hukuku bütünsel bir şekilde ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alabilen, özel hukuka ilişkin tartışmalı noktaları tespit edebilen, yorumlayan ve çözüme kavuşturan, akademik çalışma ve yayın yapabilen uzman hukukçular yetiştirmektir.

Program kapsamında öğrencilere özel hukuk kapsamına giren alanlarda öğreti ve uygulamacılar tarafından tartışılan güncel sorunlar hakkında araştırma yapma ve tartışma olanağı sunulur, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik kurallar öğretilir ve öğrencilerin özel hukuka ilişkin kapsamlı akademik çalışmalar yapma konusunda yeterlilik kazanmaları hedeflenir.

Programın önceliği, öğrencilerimizin Sözleşme Hukuku, Teminat Hukuku, İnşaat Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Şirketler Hukuku, Arabuluculuk gibi alanlarda belirli bir temele sahip öğrencilerin, söz konusu alanlarda daha kapsamlı ve derin araştırmalar yapabilme, güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu alanlarda edindikleri bilgileri ve vardıkları sonuçları ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilme becerisi geliştirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde, akademik gelişime katkı sunan, çok yönlü, bütüncül ve araştırmacı, kuvvetli bir hukuk nosyonuna ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, alanında uzman araştırmacı hukukçular yetiştirmek istenmektedir.

Bu kapsamda, Özel Hukuk Doktora Programının tamamlanması için yazılması gereken tez çalışması, özel hukuk alanında ulusal ve uluslararası kaynakların incelenerek bilimsel araştırma yapılmasına, bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin analizine ve aktarılmasına, yorumlanmasına ve konuya ilişkin akademik literatüre katkıda bulunan sonuçlara ulaşılmasına yönelik bir çalışma mahiyetinde olacaktır.