BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: MEF Üniversitesi Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d)Senato: MEF Üniversitesi Senatosu,

e) Üniversite: MEF Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1)  Merkezin amaçları; adındaki 5.0’ı, tarih boyunca İstanbul’un hizmet ettiği Roma, Bizans, Latin, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toplam sayısından ve İstanbul’un, dördüncü Sanayi Devrimi olarak bilinen endüstri 4.0’ın bir sonraki aşamasına hazırlanması  gereğinden esinlenerek alan ve geçmişten aldığı güçle ve deneyimle geleceğe hizmet edecek İstanbul’u şekillendirmek, içinde yaşayanlara sürdürülebilir ve refah seviyesi yüksek bir gelecek sunması beklenen yeni nesil akıllı kent İstanbul’u tasarlamak için bugünden itibaren yapılması gerekenlerle ilgili bilimsel araştırmaları; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde yürütmek, bu araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmaları için stratejiler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
 (1)  Merkez, İstanbul’u geleceğe hazırlamak için, aşağıda belirtilen beş ana eksende faaliyetlerde bulunacaktır :

a) Akıllı Kentlerde Yerleşim, Konut ve Çevre : Deprem riski ile birlikte özellikle kültürel ve tarihi doku dikkate alınarak daha güvenli ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çevreye duyarlı akıllı ve yenilikçi kentler konsepti içinde projeler üretmek.  

b) Akıllı Kentlerde Ulaşım : Tüm kentli nüfusun gereksinimlerine uygun, geleceğin akıllı ulaşım sistemleri ve stratejileri hakkında projeler ve çözümler üretmek.

c) Akıllı Kentlerde Sağlık ve Güvenlik : Teknolojik yenilikleri kullanarak kentleri daha güvenli hale getirmek için projeler ve çözümler geliştirmek.

Ç) Akıllı Kentlerde Eğitim ve İstihdam : Akıllı kentlerin oluşumu ile birlikte ortaya çıkacak yeni sektörlerde farklı yetkinliklerle donatılmış kentliler ile istihdam kapasitesini artırıcı,   istihdam sorununa çözüm getirici stratejiler ve projeler geliştirmek. Bu bağlamda, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı ile yaygın eğitim etkinliklerini tasarlamaya ve uygulamaya özel bir önem vermek.

d) Akıllı Kentlerde Kültür, Sanat ve Bilim : Sahip olduğu tarihi dokuyu ve gücü kullanarak; İstanbul’un, Türkiye’nin kültür ve sanat çalışmalarına öncülük edecek projelerin başladığı yer olmasını sağlamak. Türkiye’deki bilim merkezleri, yenilikçilik merkezleri ve teknokentleri sinerji yaratmak amacıyla İstanbul’da bir araya getirecek mekanizmaların kurulmasına öncülük edecek projeler geliştirmek. Türkiye ve İstanbul’la birlikte anılacak, kapsamlı bir bilim ve tarih müzesi kurulması için projeler geliştirmek.

(2) Merkezde ayrıca;

a) Birinci fıkrada belirtilen beş ana eksen etrafındaki tüm hedeflerin akıllı kent konsepti içinde sürdürülebilirliğini sağlamak.

b) Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Ortak çalışmalar düzenlemek, araştırma ve uygulama projeleri hazırlayacak ve yürütmek,

ç) Yapılan araştırmaların sonuçları; düzenlenecek ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay ve seminerlerle tartışmaya açılacak ve düzenlenecek eğitim programları ve yayınlar ile kamuoyuna iletmek,

d) Burada ana eksen kentin tüm paydaşlarının katılımı ile dönüşüm süreçlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlayacak politikalar ve stratejiler geliştirmek,

faaliyetler yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – 
(1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
 (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
 (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları ile idari çalışanları arasından veya Üniversite dışından Senato tarafından iki yıllık süre için belirlenirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları için öneri geliştirmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
 (1)  Danışma Kurulu; Senato tarafından Üniversite içinden veya dışından, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından iki yıllık süre için 10 kişi olarak belirlenir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1)  Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Üniversite içinden, 2547 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – 
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama Yetkilisi
MADDE 16 –
 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı yetkisini Rektöre devredebilir.

Yürürlük
MADDE 17 – 
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul