Lisans Düzeyinde Azami Öğrenim Süresi Sonuna Gelen Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları Hakkında Uygulama Esasları

Azami süre sonunda izlenecek yola dair özet şemaya bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Madde 1: Amaç 
Lisans düzeyinde azami öğrenim süresi sonuna gelen öğrencilerin hak ve sorumluluklarını belirlemek.

Madde 2: Dayanak
Bu esaslar 26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6559 sayılı Kanunun 28. maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin c bendine dayanarak hazırlanmıştır. 

Madde 3: Tanımlar
Bu esaslarda geçen

  1. Tamamlanmamış ders: Alınmamış veya alınıp başarısız olunmuş dersi,

  2. Sınavla ölçülemeyen ders: Sadece bir sınav ile dönem sonu notu belirlenemeyen, tamamlanması için öğrencinin dönem içi uygulamalara katılması gereken dersi,

  3. Sınavla ölçülebilir ders: Sadece bir sınav ile dönem sonu notu belirlenebilen dersi,

 ifade eder. 

Önemli Not: Fakültelerimizin sınavla ölçülemeyen ders listelerine dair karar örnekleri aşağıda paylaşılmaktadır güncel kararlar ve sınavla ölçülemeyen ders listeleri için fakülte sekreteriniz ve danışman hocanızla görüşmeniz gerekmektedir. 

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 11 Mayıs 2023 tarihli kararı.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 8 Haziran 2023 tarihli kararı.
Mühendislik Fakültesi 12 Haziran 2023 tarihli kararı
Eğitim Fakültesi 23 Mayıs 2023 tarihli kararı

Genel Kurallar

Azami Sürenin Hesaplanması
Madde-4. İngilizce hazırlık programında geçirilen süreler ile kayıt dondurularak geçirilen süreler haricinde, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri 8 dönem, azami öğrenim süreleri 14 dönemdir. Azami süre hesabına kayıtsız kalınan süreler dâhildir. 14 dönemin sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilme durumuna gelir.

Azami Süresini Dolduran Öğrencilere Önlisans Diploması Verilmesi
Madde-5. İlişikleri kesilme durumundaki tüm öğrenciler, önlisans diploması almak üzere başvuruda bulunabilirler. Kayıtlı olunan lisans diploma programı öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili programın öğrenim programında ilk dört yarıyıl için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersleri alıp başarmış ve alması ve başarması gereken tüm derslerin genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için gerekli tüm dersleri aldığı halde bu dersler arasında başarısız olduğu sınavla ölçülebilir dersi olan veya mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencilere, başarısız olduğu tüm sınavla ölçülebilir derslerini tamamlaması ve/veya mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlamak amacıyla 5 derse kadar sınavla ölçülebilir derslerini sınavla tekrar etmesi için bu derslerin her biri için yalnızca 14. dönemlerinin sonunda kullanabilecekleri 2 adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde düzenlenir ve bu sınavlardan alınan not, ders notu olarak belirlenir. Bu sınavlar sonucu gerekli yükümlülükleri tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir. Önlisans diploması alarak ayrılan öğrenciler, aşağıdaki 7. ve 8. maddede belirlenen haklardan yararlanamazlar.

Azami Süre Sonunda Ek Sınav Hakkı Olmadan İlişiği Kesilecek Öğrenciler
Madde-6. İlişiği kesilme durumundaki öğrencilerden henüz 4. sınıfta olmayan veya 4. sınıfta olmasına rağmen kayıtlı olduğu programda başarısız olduğu sınavla ölçülemeyen dersleri 5'ten fazla olan öğrencilerin, kayıtlı oldukları akademik birim yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu şekilde ilişik kesme durumuna gelen öğrenciler, azami öğrenim sürelerini güz dönemi sonunda tamamlarsa öğrencilerin ilişiği güz dönemi sonunda; bahar dönemi sonunda tamamlarsa bahar dönemi sonunda kesilir. 

Ek Sınav Hakları
Madde-7. İlişiği kesilme durumundaki öğrencilerden 4. sınıfta olan ve kayıtlı olduğu programda başarısız olduğu sınavla ölçülemeyen ders toplamı en fazla 5 olan öğrenciler için henüz tamamlamadıkları derslerin tür ve sayılarına göre aşağıdaki kurallar uygulanır:

7a) Tamamlamadığı ders sayısı 5'ten fazla olan öğrenci: Bu öğrenciye tamamlanmamış tüm sınavla ölçülebilen dersleri için 14. dönemlerinin sonunda, yalnızca o dönemde kullanabilecekleri 2 adet ek sınav hakkı verilir. Sınavla ölçülemeyen tamamlanmamış dersler için ek sınav hakkı verilmez. Bu ek sınavlara başvurmayan öğrenci, ek sınav haklarını kullanmış sayılır ve bu hak bir daha tanınmaz. Ek sınav haklarından yararlanmayan öğrencinin kayıtlı oldukları akademik birim yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Ek sınav haklarından yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenci, eğer bu iki ek sınav sonucunda,
7a.1- Tüm derslerini tamamlar ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlarsa, lisans diploması alma hakkı kazanır. 
7a.2- Tamamlanmayan ders sayısı toplamda 5'ten fazla olursa, lisans diploması alma hakkını kaybeder ve öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birim yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. 
7a.3- Sadece 1 adet tamamlamadığı dersi kalırsa, kalan dersinin türüne göre aşağıdaki (7c) bendinde belirlenen hükümler uygulanır. 
7a.4- Tamamlamadığı ders sayısı 2 ile 5 arasında olursa, 14. dönemi takip eden 3 dönem öğrenciye ek süre olarak tanınır. Bu ek süre boyunca öğrenciye kalan derslerinin türüne göre aşağıdaki şekilde sınav ve/veya ders hakkı verilir.

7a.4.1- Sınavla ölçülebilen tamamlanmamış ders(ler) için her dönem sonunda 2 ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde düzenlenir ve bu sınavlardan alınan not, ders notu olarak belirlenir. 

7a.4.2- Sınavla ölçülemeyen tamamlanmamış ders(ler) için, dersin daha önce alınıp alınmadığına bakılmaksızın, sınav hakkı verilmez, öğrencinin bu ders(ler)e açıldığı ilk dönem kayıt olması ve dersi alarak tamamlaması gerekir.

7a.5- Tanınan süre boyunca öğrenci Rektörlük tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilenmeyen dönemlerde öğrenci, ilgili dönemdeki sınav hakkından feragat etmiş sayılır. Öğrenci, kendisine tanınan 3 dönem içinde ilgili derslerden başarılı olduğu ve mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı takdirde, lisans diploması almaya hak kazanır. 3 dönemin sonunda 1'den fazla tamamlanmamış dersi kalan öğrenci, lisans diploması alma hakkını kaybeder ve öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birim yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. 3 dönemin sonunda yalnızca 1 adet tamamlamadığı dersi kalan öğrenciye, kalan dersinin türüne göre aşağıdaki c bendinde belirlenen hükümler; mezuniyet için gerekli derslerini tamamlamış ancak mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamamış öğrencilere ise aşağıdaki 8. maddede belirlenen hükümler uygulanır.

7b) Tamamlamadığı ders sayısı 2 ile 5 arasında olan öğrenci: Bu öğrenciye, sınavla ölçülebilen başarısız tüm dersleri için 14. dönem sonunda, 2 adet ek sınav hakkı verilir. Tamamlanmamış sınavla ölçülemeyen dersler için ek sınav hakkı verilmez. Bu ek sınavlara başvurmayan öğrenci, ek sınav haklarını kullanmış sayılır ve bu hak bir daha tanınmaz. Eğer bu iki ek sınav hakkı sonunda öğrenci,

7b.1- Tüm derslerini tamamlar ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlarsa, lisans diploması alma hakkı kazanır. 
7b.2- Sadece 1 adet tamamlamadığı dersi kalırsa, kalan dersinin türüne göre aşağıdaki (7c) bendinde belirlenen hükümler uygulanır. 
7b.3- Tamamlamadığı ders sayısı 2 ile 5 arasında olursa, 14. dönemi takip eden 4 dönem öğrenciye ek süre olarak tanınır. Bu ek süre boyunca öğrenciye kalan derslerinin türüne göre aşağıdaki şekilde sınav ve/veya ders hakkı verilir:

7b.3.1- Sınavla ölçülebilen başarısız ders(ler) için her dönem sonunda 2 ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde düzenlenir ve bu sınavlardan alınan not, ders notu olarak belirlenir.

7b.3.2- Sınavla ölçülemeyen ders(ler) için, dersin daha önce alınıp alınmadığına bakılmaksızın, sınav hakkı verilmez, öğrencinin bu ders(ler)e açıldığı ilk dönem kayıt olması ve dersi alarak tamamlaması gerekir.

7b.4- Tanınan süre boyunca öğrenci, Rektörlük tarafından belirlenen öğrenim Ücretini ödeyerek kayıt yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilenmeyen dönemlerde öğrenci, ilgili dönemdeki sınav hakkından feragat etmiş sayılır. Öğrenci, kendisine tanınan 4 dönem içinde, ilgili derslerden başarılı olduğu ve mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı takdirde, lisans diploması almaya hak kazanır. 4 dönemin sonunda 1'den fazla tamamlanmamış dersi kalan öğrenci, lisans diploması alma hakkını kaybeder ve öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birim yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. 4 dönemin sonunda yalnızca 1 adet tamamlamadığı dersi kalan öğrenciye, kalan dersinin türüne göre aşağıdaki (7c) bendinde belirlenen hükümler; mezuniyet için gerekli derslerini tamamlamış ancak mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamamış öğrencilere ise aşağıdaki 8. maddede belirlenen hükümler uygulanır.

7c) 1 adet tamamlanmamış dersi olan öğrenci: Bu öğrenciye ilgili dersi tamamlaması için sınırsız ek dönem tanınır. Bu süre boyunca öğrenciye kalan derslerinin türüne göre aşağıdaki şekilde sınav ve/veya ders alma hakkı verilir:

Tamamlanmamış ders sınavla ölçülebilen ders ise öğrenciye o dönem sonundaki ek sınav süreleri içinde 2 ek sınav hakkı tanınır; eğer bu ders sınavla ölçülemeyen ders ise dönem sonunda ek sınav hakkı verilmez, öğrencinin bu derse açıldığı sonraki bir dönem tekrar kayıt olması ve dersi alarak tamamlaması gerekir.

Tanınan süre boyunca öğrenci, Rektörlük tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilenmeyen dönemlerde öğrenci, ilgili dönemdeki sınav hakkından feragat etmiş sayılır. Belirlenen süre içinde derslerden başarılı olduğu ve mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı takdirde öğrenci, lisans diploması almaya hak kazanır. Açılacak sınavlara veya derslere, üst üste veya aralıklı olarak toplam 6 dönem hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan bir daha yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birim yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. Tanınan süre sonunda mezuniyet için gerekli derslerini tamamlamış olan ancak, mezuniyet not ortalaması koşullunu sağlayamamış öğrencilere, aşağıdaki 8. maddede belirlenen hükümler uygulanır.

Tamanlanmamış Dersi Kalmayan Ancak Not Ortalaması Koşulunu Sağlamayan Öğrenciler
Madde-8. 14. dönem sonunda ilişiği kesilme durumundaki öğrencilerden 4. sınıfta olan ve kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri tamamlamış ancak mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlamadığı için mezun olamamış öğrencilere daha önce tamamlamış oldukları sınavla ölçülebilen derslerinden tekrar sınava girebilmeleri için 2 adet ek sınav hakkı verilir. 

Aynı hak, 7. maddede belirtilen ek dönemler içinde ders yükümlülüklerini tamamlamasına rağmen mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencilere de derslerini tamamladıkları dönem sonu itibariyle tanınır. Tanınan bu ek sınavlardan aldığı notlarla mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenci lisans diploması alma hakkı kazanır; eğer sağlayamazsa öğrenciye mezuniyet not ortalaması koşunu sağlamak için sınırsız ek dönem verilir ve bu süre boyunca aşağıdaki koşullarda ders başına iki sınav hakkı tanınır:

8a) Tanınan süre boyunca öğrenci, Rektörlük tarafından belirlenen sınav ücretini ödeyerek kayıt yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilenmeyen dönemlerde öğrenci, ilgili dönemdeki sınav hakkından feragat etmiş sayılır.

8b) Bir dönemde en fazla 5 ders sınavla tekrar edilebilir.

8c) Sınavlar, akademik birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde düzenlenir ve sınavlardan alınan not, ders notu olarak belirlenir. Sınavına girilerek tekrar edilen ders için sınavdan alınan not geçerli olur. Sınavdan başarısız not alınması durumunda takip eden dönemlerde aynı dersten yeniden sınava girilir.

8d) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam 6 dönem başvurmayan/girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan bir daha yararlanamaz. Bu öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birim yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. 

8e) Belirlenen süre içinde mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı takdirde öğrenci lisans diploması almaya hak kazanır.

Madde-9. 7. ve 8. maddelerde belirtilen ek sınav hakları ve ek sürelere dair aşağıdaki kurallar da geçerlidir.

9a) Bu uygulama esaslarında belirtilen tüm ek sınav hakları, azami öğrenim süresini güz dönemi sonunda tamamlayan öğrenciler için güz dönemi sonunda; bahar dönemi sonunda tamamlayan öğrenciler için ise bahar dönemi sonunda kullanılır. Bu uygulama esaslarında belirtilen tüm ek dönemler, öğrencilerin azami öğrenim sürelerini tamamlamalarını takip eden ilk dönemde başlatılır ve ek dönemlerinde sınav hakkından faydalanacak öğrenciler için de güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda olmak üzere yılda iki kere sınav düzenlenir. Öğrencilerin ek sınav ve/veya ek süre haklarından yararlanabilmeleri için, akademik birim yönetim kurulu kararı ile ilan edilen süreler içerisinde ilgili akademik birimlere başvurmaları şarttır.

9b) Ek dönemler boyunca öğrenciler, yaz okuluna açılan sınavla ölçülemeyen derslere kayıt olamazlar. 3 veya 4 ek dönem hakkı olan öğrencilerin son dönemlerinin bahar dönemine denk gelmesi durumunda, öğrenciler o bahar dönemini hemen takip eden yaz okulunda ders alamazlar.  

9c) Öğrenciler, ek sınav ve ek dönemler için başvurularını kayıtlı oldukları akademik birimlere yaparlar. Öğrencilerin hangi sınavlara girecekleri ile sınavdan aldıkları notlar, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ek dönem hakkı verilen öğrencilerin ek dönemler boyunca devam edecekleri derslere kayıtları, öğrencilerin başvuruları üzerine ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile yapılır. Öğrenciler bu dersler için ders ekleme-bırakma işlemi yapamazlar, dersten çekilemezler. 

9d) Azami öğrenim süreleri sonunda tanınan ek sürelerde de öğrenciler sınavla ölçülemeyen dersler için bir dönemde en fazla 42 kredilik derse kayıt olabilirler.

9e) 7. maddeye göre, daha önce tamamlanmamış sınavla ölçülemeyen dersleri tamamlamak üzere ek dönem tanınan öğrenciler, bu ek dönemlerinde Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile belirlenen önkoşul, yan koşul, ve devam edecekleri derslerde zaman çakışması vb. ders kayıt kurallarını gözeterek derslere kayıt olabilirler. Öğrencilerin almak istediği derslerin Üniversitede açılmadığı dönemler için öğrenciye ek dönem tanınmaz, ancak, eğer öğrenci tamamlamadığı bir zorunlu sınavla ölçülemeyen dersini Üniversitede açılmadığı bir dönemde almak isterse, kayıtlı olduğu akademik birimin yönetim kurulu kararı ile buna uygunluk vermesi durumda öğrenci ilgili dersi başka bir yükseköğretim kurumundan alabilir.

9f) 7. maddeye göre derslerini tamamlaması için ek sınav hakkı tanınan öğrenciler, tanınan 1. ek sınav hakkı sonunda kayıtlı olduğu programdaki tüm derslerini tamamlayıp mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlamadıkları için mezun olamadıkları takdirde, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlamak için 2. ek sınav döneminde sınavla ölçülebilen derslerinden sınava girebilirler. Bu şekilde en fazla 5 ders sınavla tekrar edilebilir. Sınavına girilerek tekrar edilen ders için sınavdan alınan not geçerli olur. Tanınan bu ek sınavlardan aldığı notlarla mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlayan öğrenci lisans diploması alma hakkı kazanır, eğer sağlayamazsa izleyen dönem itibariyle 8. Maddedeki hükümlere tabi olur. 

9g) Ek sınavlardan alınan puan, doğrudan dersin notunu belirlemek için kullanılır.

9h) Ek sınavların zamanı ve yöntemi, ilgili akademik birim tarafından belirlenir. İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye telafi sınavı verilmez. 

9ı) Ek sınavlara başvuruda bulunup sınavlara girmeyen öğrenciler, ilgili sınav haklarını kullanmış olurlar, ancak bu sınavlardan öğrencilere herhangi bir not verilmez ve girilmeyen bir sınav nedeniyle öğrencinin transkriptine bir bilgi işlenmez.

Madde-10. 7. ve 8. maddede belirtilen ek sınav haklarından yararlanacak ve/veya ek dönem hakkı kazanacak öğrencilerin hak ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

10a) Tanınan ek süreler boyunca öğrenciler, kayıt donduramazlar. Üniversite içinde veya dışında yatay geçiş yapamazlar.

10b) Öğrenciler öğrenci bilgi sistemi hesaplarını tanınan ek süre boyunca kullanmaya devam edebilirler. Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır. 

10c) Öğrenciler Kütüphane kaynaklarını kullanabilir ancak Üniversitede kısmı zamanlı çalışma olanağından yararlanamaz, Üniversite tarafından düzenlenen hiçbir etkinlikte Üniversiteyi temsilen görev alamazlar; Öğrenci Birliği'nde temsilciliği varsa, temsilciliği sona erer, eğer temsilciliği yoksa yeniden temsilcilik alamazlar; ve öğrenci etkinliklerine katılamazlar.

10d) Öğrenciler, 14. dönem sonundaki ve ek dönemler sonundaki ek sınav haklarını başka bir yükseköğretim kurumunda kullanamazlar, başka bir yükseköğretim kurumunda verilen ek sınavları alsalar bile Üniversitede mezuniyet yükümlülüğüne veya farklı bir amaçla programına saydıramazlar, not belgesine işletemezler.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul