BAP Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1: AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönerge, MEF Üniversitesi tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri tarafından yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi konuları hakkında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

MADDE 2: DAYANAK

Bu yönerge, 26/11/2016 tarih 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3: TANIMLAR

Bu yönergede geçen temel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

3.1. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, MEF Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

3.2. BAP Komisyonu: Bu yönergede belirtilen görevlerin yürütülmesi için MEF Üniversitesi rektörü tarafından görevlendirilen MEF Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan komisyondur.

3.3. MEF TTO: MEF Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi.

3.4. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan MEF Üniversitesi mensubu tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışan araştırmacılardır.

3.5. Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje geliştirme raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulabilecek ve ilgili projenin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarıdır.

3.6. Asistan Öğrenci: Proje ekibinde görev alan MEF Üniversitesi kadrosundaki araştırma görevlisi ve lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde MEF Üniversitesi öğrencisidir.

3.7. Proje Protokolü: Desteklenmesine karar verilen projeler için rektör veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Rektör veya komisyon başkanı ile proje ekibi tarafından imzalanan, projelerin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve proje sonuçlarının yayımlanması gibi hususlarda uyulacak ilke, usul ve sorumlulukların belirtildiği protokolüdür.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Genel Esaslar

MADDE 4: KOMİSYON

4.1. MEF Üniversitesi rektörü tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanı başkanlığında, senatonun her fakülteden iki temsilci olacak şekilde önereceği ve rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşan komisyondur.

4.2. Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

4.3. Komisyon başkanı ve üyeleri görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usule uygun olarak üst yönetici tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

4.4. Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları:

a)       BAP Komisyonu, komisyon başkanının çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonu salt çoğunlukla toplanır, kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

b)      Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur.

c)       Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar.

d)      Projeler için sağlanacak destek limitlerini üst yönetimin belirlediği sınırlar içerisinde belirler ve duyurur.

e)      Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar.

f)        Proje başvurularının gerçekleşmesi, değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler.

g)       Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

h)      Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir.

i)        Projelerin yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar.

j)        Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarına inceletebilir; projeyi yürürlükten kaldırabilir.

k)       Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

 

MADDE 5. DESTEK SÜRESI VE DESTEK KAPSAMI

5.1. Proje süresi en az 12 en fazla 24 ay olabilir.

5.2. Başvuruda önerilen proje süresi BAP Komisyonunun değerlendirmesine tabiidir. Komisyon süre uzatma veya kısaltma talebinde bulunabilir.

5.3. Destek miktarı, söz konusu çağrı döneminde, tto@mef.edu.tr adresi üzerinden öğretim üyelerinin MEF Üniversitesi e-posta adreslerine yapılacak çağrı duyurusunda belirtilecektir. BAP Komisyonu, MEF Üniversitesi rektörünün onayı ile destek miktarında değişiklik yapabilir

5.4. Komisyon, destek verilmesine karar verilen projelerin bütçelerinde ve talep edilen destek kalemlerinde değişiklik talebinde bulunabilir.

5.5. Proje süresinin son günü itibariyle proje bütçesi kapatılır.

MADDE 6. BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

6.1. MEF Üniversitesine mensup tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri proje yürütücüsü olarak başvurabilir.

6.2. Bir öğretim üyesi aynı zamanda sadece bir BAP projesi yürütebilir.

6.3. Bir öğretim üyesi aynı zamanda en fazla iki BAP projesinde araştırmacı olabilir.

6.4. Proje ekibinde araştırma görevlisi veya lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde MEF Üniversitesi öğrencisi bulunması teşvik edilir.

6.5. Başvurular tto@mef.edu.tr adresine yapılır. Proje yürütücüsü başvurusunu iletirken bağlı olduğu fakültenin dekanını da yazışmaya karbon kopya olarak ekler.

6.6. Başvurular BAP Komisyonu tarafından ilgili çağrı döneminde belirlenen formata uygun hazırlanmalıdır. Proje önerisinde birim maliyetleri yazarken KDV, gelir vergisi gibi ek maliyetlerin hesaba katılarak bütçenin hazırlanması gerekmektedir.

6.7. Başvuru formu ve zorunlu belgeleri eksiksiz olarak iletilen projeler değerlendirmeye alınır. Başvuruda bulunması zorunlu belgeler çağrı duyurusunda yer alır. Aksi çağrıda belirtilmedikçe; proje faaliyetleri Etik Kurul onayı gerektiriyorsa Etik Kurul onay belgesinin ve bilgilendirilmiş onam formunun başvuruya eklenmesi gereklidir.

6.8. Proje başvurularının Türkçe hazırlanması teşvik edilir; İngilizce başvurular da kabul edilir.

6.9. Bilimsel araştırma proje başvuruları yılda 2 kez kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Başvuru tarihleri ve başvuru formu tto@mef.edu.tr adresi üzerinden öğretim üyelerinin MEF Üniversitesi e-posta adresine iletilir.

MADDE 7. DEĞERLENDİRME

7.1. Başvurular BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde kurum dışından ve değerlendirilen proje önerisi konusunda uzman iki hakemden görüş alınabilir.

7.2. Proje yürütücüsü, başvurusunu değerlendirmek üzere kurum dışından hakem önerisinde bulunabilir. Önerilen hakemler Komisyonun değerlendirmesine tabiidir.

7.3. Başvurular en geç 30 gün içinde değerlendirilir.

7.4. MEF Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülecek bilimsel araştırma projeleri için aşağıdaki hedefler önceliklidir:

a)       Disiplinlerarası birliktelikler oluşturarak proje desteği almak için daha güçlü bir konum elde edilmesi;

b)      Üniversite-Sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi;

c)       Sektör iş birlikleri ve/veya dış kaynaklı fonlardan yararlanılarak doğrudan katma değer oluşturabilecek projeler gerçekleştirilmesi;

d)      Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına konu olabilecek ürün, süreç ve yöntemlerin geliştirilmesi;

e)      MEF öğretim üyelerine danışmanlık, öğrencilere staj ve mezunlara iş fırsatları sunacak ilişkilerin oluşturulması;

f)        Yükseltme ve atama kriterlerimize uygun SCI, SCIE ve/veya SSCI endeksli dergilerde yayına dönüşebilecek projelerin üretilmesi.

7.5. Değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibidir:

a)       Özgünlük;

b)      Disiplinlerarası yön;

c)       Kullanılacak yöntemler;

d)      Yaygın etki potansiyeli;

e)      Alınacak destek ile kamu/özel proje desteği kaynaklarından yararlanma olanağının artacak olması;

f)        Sektörel iş birliği ağları oluşturma potansiyeli.

7.6. Kamu ya da özel dış kaynak kullanan projelere öncelik verilecektir.

7.7. Aşağıdaki gibi bir sektör ortaklığı içeren projelere öncelik verilecektir.

a)       Kamu kuruluşları (yerel yönetim, üniversite, vb.)

b)      Özel şirketler

c)       Sivil Toplum Kuruluşları, Araştırma kuruluşları

MADDE 8. İZLEME

8.1. Proje protokolde belirtilen tarihte başlar.

8.2. Projeler BAP Komisyonu tarafından ilan edilen formattaki ara rapor(lar) ve sonuç raporu ile izlenir.

8.3. Kabul edilen bir projenin yürütücüsü komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon, projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

8.4. Ara rapor ve sonuç raporu sunma tarihleri protokolde belirtilir.

8.5. Ara rapor(lar) ve sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.  BAP Komisyonu’nun ara raporda iyileştirme talep etme hakkı vardır.

8.6. BAP Komisyonu, gelişme raporunun yeterli bulunmaması, gelişme raporunun verilmemesi, proje yürütücüsünün bu görevi bırakması, proje bütçesinin kötü kullanılması, proje kesin sonuç raporunun belirlenen süre içinde verilmemesi vb. durumlarında projeyi durdurabilir, düzeltilmesini isteyebilir veya projeyi iptal edebilir.

8.7. Projesi durdurulan, geçersiz sayılan veya sonuç raporu yeterli bulunmayan proje yürütücüsü, desteklenen projenin bitiş tarihi itibariyle iki yıl süreyle yeni proje önerisinde bulunamaz. İptal edilen projeler kapsamında alınan aygıt, ekipman ve malzemeler proje yürütücüsünden geri alınır.

8.8. Proje yürütücüsü, proje süresinin bitiminden en geç bir ay önce, son gelişme raporu ile birlikte, gerekçesini belirterek, BAP Komisyonundan mevcut proje süresinin en fazla yarısı kadar ek süre isteyebilir. Ek süre talebi, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz ay içerisinde tamamlanır.

MADDE 9. SONUÇLANDIRMA

9.1. Proje sonlandıktan kısa bir süre sonra kamu/özel proje fonlarına başvuru yapılması ve proje sonucunda uluslararası bir yayın oluşması koşuldur. Söz konusu madde, proje yürütücüsü ile imzalanacak protokolde yer alır.

9.2. Proje süresi sonunda sektör ortağı ile sektör paydaşlarının davet edileceği bir toplantının MEF Üniversitesi’nde yapılması sağlanır.

9.3. Proje, proje yürütücüsünün, BAP Komisyonuna sunacağı sonuç raporunun Komisyonca değerlendirildikten sonra kabul edilmesi ile kapanır. Sonuç raporu, protokolde belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Komisyona sunulmalıdır.

9.4. Proje yürütücüsü, sonuç raporu kabul edildikten sonra en fazla 1 ay içerisinde üniversiteye açık bir seminer verir.

9.5. Proje bütçesinden harcamalar en geç protokolde belirtilen proje bitiş tarihinde yapılabilir.

MADDE 10. YAYIN VE TELİF HAKLARI

10.1.BAP kapsamında desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı MEF Üniversitesi’ne aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları MEF Üniversitesi Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.

10.2.Araştırma çıktılarından elde edilen mali hakların proje maliyetini karşılaması durumunda, aşan kısmın dağıtılmasına üniversitenin yapmış̧ olduğu katkı tutarıyla orantılı olmak koşuluyla MEF Üniversitesi ÜYK’si tarafından karar verilir.

10.3.Proje sonuçlarına dayanan yayınlarda, yayın dilinde “MEF Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (Proje Numarası) tarafından desteklenmiştir” ibaresi yer almalıdır.

10.4.Yapılan yayınların bir kopyasının komisyona ve MEF Üniversitesi’ne sunulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımı

MADDE 11. ÖDENEKLERİN KULLANIMI VE MALİ HUSUSLAR

11.1.Satın Alma Süreçleri: Satın alınacak tüm demirbaş ve hizmetlerin MEF TTO aracılığıyla üniversitenin satın alma birimi üzerinden yapılması gerekmektedir.

a)       Satın alınması istenen demirbaş ve hizmetler için talep formu doldurulup, proje kodu belirtilerek, MEF TTO’ya iletilecektir.

b)      Satın alma süreleri düşünülerek, talep formunun tüm imzaları tamamlanarak imalat ve ithal ürünlerde tedarik süresine göre ortalama 8 hafta önce, diğer alımlarda ise 2 hafta önce MEF TTO’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

c)       Talep formuna ek olarak, onaylanan projenin detaylı gider kalemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.

11.2.Personel Ödemeleri: Proje bütçeleri hazırlanırken, personel ödemelerinde işveren maliyetinin (brüt maliyet) dikkate alınması gerekmektedir. Asistan öğrencilere yapılacak ödemeler ise her başvuru döneminde o senenin brüt asgari ücreti dikkate alınarak hesaplanır.

11.3.Proje bütçesi kapsamında desteklenen kalemler:

a)          Projenin yürütülmesinde kullanılmak üzere alınan teçhizat;

b)         Bilgisayar, iş istasyonu, yazılım, veri tabanı vb.;

c)          Proje kapsamında kullanılacak verilerin sahada toplanmasını gerektiren durumlarda ilgili sahaya/bölgeye seyahat harcamaları;

d)         Proje kapsamında kurum dışından hizmet alımı;

e)         Asistan öğrencilere yapılacak ödeme.

11.4. Harcamalar, Üniversite’nin genel harcama usullerine göre onaylanarak gerçekleştirilir.

11.5.Proje kapsamında alınan her türlü makine, ekipman, teçhizat ve yazılım MEF Üniversitesi demirbaş listesine kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

Bu yönerge MEF Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı ve üniversite web-sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 13: YÜRÜTME

Bu yönerge hükümlerini, MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul