Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

1. Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için lisans veya yüksek lisans 10 saat öğretim görevlileri için 12 saat, İngilizce Hazırlık öğretim görevlileri için 20 saattir.

2. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar dönemlerinde mecburi ve/veya isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders örgün öğretimde en çok 20 saattir.

3. Ders yükü hesaplarında, öğretim elemanı tarafından fiilen yapılan 1 saat teorik, 1 saat uygulama, 1 saat laboratuvar ders saatlerinin her biri 1 saat olarak hesaplanır.

4. Rektör, dekan ve enstitü müdürü için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bu görevde bulunanların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü madde 1’de belirtilen yükün yarısı kadardır.

5. Tam zamanlı öğretim elemanlarının güz ve bahar dönemlerinde haftalık zorunlu ders yükleri ve bu elemanlara ücreti ödenebilecek en çok ek ders saatleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Görev Unvanı Maaş Karşılığı Ders Yükü (saat/hafta) Ödenebilecek En Çok Ders Yükü (saat/hafta)
Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü 0 7
Rektör Yrd., Dekan Yrd., Bölüm Başkanı 5 20
Öğretim Üyesi 10 20
Öğretim Görevlisi 12 20
Öğretim Görevlisi (İngilizce Hazırlık) 20 12

6. Rektör, dekan ve enstitü müdürleri ile bölüm başkanlarına Yükseköğretim Kanununda belirtilen şekilde yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz.

7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci maddesi uyarınca ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

8. Birden fazla öğretim elemanı tarafından verilen ortak derslerde ders yükü fakülte görevlendirmelerinde belirtilen oranlarda, özel oran belirtilmediğinde ise eşit paylar olarak hesaplanır. Aynı öğretim üyesi tarafından eş zamanlı olarak farklı mekanlarda verilen aynı ders oturumları tek bir ders olarak dikkate alınır. Bir dersin farklı saatlerde yapılan oturumları ayrı dersler olarak kabul edilir. Birleştirilerek aynı saatlerde verilen dersler için sadece 1 ders değerlendirmeye alınır.

9. Mühendislik Fakültesi programlarındaki zorunlu ders olarak tanımlanmış olan öğrenci takımlarının öğretim üyesi danışmanlığında yaptığı lisans bitirme projelerinin her biri için danışmanın ders yüküne haftada 1 saat eklenir. Ders yükü hesabında bir öğretim üyesine en fazla üç lisans bitirme projesi için ek ders ödemesi yapılır. Bir bitirme projesi için en fazla 2 yarıyıl ders yükü bildirilebilir.

10. Lisansüstü Tez ve Proje Danışmanlığı için:

a. Kadrolu öğretim üyelerine bitirme projesi (tezsiz) 0,5, tez 1 saat/hafta ders yükü hesaplanır.

b. Bitirme projesi danışmanlığı için en fazla bir dönem, tez danışmanlığı için en fazla iki dönem ödeme yapılır.

c. Bir öğretim elemanının danışmanlık yükü Fen Bilimleri Enstitüsü için proje ve tez toplamda 10 öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü proje ve tez toplamda 30 öğrencidir.

d. Tez danışmanlığı ek ders yükü hesabında sadece aktif kayıtlı öğrenciler dikkate alınır; kaydını dondurmuş ya da yenilememiş öğrenciler hesaba dahil edilmez.

e. Tez ve projeler haftalık ders yüküne dahil edilmez.

f. Üniversite içinden eş-danışmanlı tezlerde ders yükü ikiye bölünür.

g. Üniversite içinden ve dışında eş-danışmanlı tezlerde ders yükü ikiye bölünür.

11. Sınavlar için:

a. Güz, Bahar dönemleri ve yaz okulunda yapılan sınavlarda tam zamanlı öğretim üyelerine sınav ücreti ödenmez.

b. Final sınavı yürüten yarı zamanlı öğretim elemanına sınav süresi kadar ders saati ücreti ödenir. Ödenecek sınav saati ücreti, ders saatini geçemez.

12. Staj dersinin, staj koordinatörlerine güz ve bahar döneminde iki saat ders karşılığı ders yükü olarak sayılmasının uygun olduğuna karar verildi.

13. Üniversite dışında verilen dersler ve danışmanlıklar, ders yükü ve ek ders ücreti hesaplamalarında dikkate alınmaz.

14. Ek ders ücret ödemeleri kadrolu ve üniversite dışından gelen öğretim elemanlarına aylık olarak yapılır.

15. Ek ders ücreti formları öğretim elemanları tarafından OIS üzerinden ders yapılan ayın en geç son iş günü iletilmelidir. Bölüm başkanı/program koordinatörü ve dekan/enstitü müdür onayı en geç bir sonraki ayın ilk iş günü verilir.

16. Eğitim programlarının online eğitim yöntemi ile yapılması durumunda, faaliyetler eş değer haftalık ders yükü hesabı yapılarak değerlendirilir.

17. Hafta ve bayram tatili, yarı yıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı vb. gibi faaliyetler için zamlı ek ders ücreti ödenmez.

18. Ek ders ödemelerinde, Tam zamanlı öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde, haftalık ders yükünden söz konusu yapılamayan dersin ek ders ücreti ödenmez. Dersin telafi edilmesi halinde ödeme yapılır.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul