BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez kısa adı (MEF-EÇAM) olan: MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: MEF Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a)  Çevre ve enerji teknolojilerinde, özellikle yenilenebilir enerji alanlarında uygulamaya

yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve teknolojiler geliştirmek,

b) Güneş, rüzgar, biyokütle, hidrojen, pasif ve aktif mimari sistemler gibi temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, toplumun tüm kesimlerinde bu enerjileri kullanmayı özendirmek, ilgiyi arttırmak, bu konularda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak,

c) Rüzgâr, güneş jeotermal, biyo-kütle gibi alternatif-yenilenebilir enerji kaynaklarının

 kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji  

geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu    konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak,

ç) Araçlarda yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik AR-GE çalışmaları yapmak (yakıt pilleri ve benzeri) ve ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak,

d) Kara, deniz, hava ve uzay nakil araçlarında ve binalarda enerji kullanım performansları saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını  azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

e) Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak ve bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

f) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek,

g) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yöntem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde yenilenebilir enerji teknolojileri açısından değerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak,

ğ) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

h) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda eğitim ve AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak,

ı) Üniversitenin teknoloji, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde enerji teknolojisi konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,

i) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcılara ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak,

j) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek çevre ve enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek,

k) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yöntem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde çevre hukuku ve enerji hukuku açısından değerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak,

l) Çevre ve enerji teknolojileri alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim elemanları yetiştirmek,

m) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşlarının işbirliği yapmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

n) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin çevre ve enerji teknolojileri araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,

o) Üniversitenin fen, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde çevre ve enerji teknolojisi konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,

ö) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Enerji teknolojilerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili sorunları tespit etmek, incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, bu konularda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Enerji teknolojileri ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanım alanları ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak ve karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak, danışmanlık/bilirkişilik yapmak, projeler sunmak ve yapmak,

c) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında eğitim ile ilgili programlar yapmak, eğitim ve yönetim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları ile ilgili eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağlamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre çevre ve enerji teknolojileri, enerjinin etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, danışmanlık, proje, tasarım ve benzeri hizmetler sunmak,

f) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

g) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda ve küresel iklim değişimine azaltıcı etki yapan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,

ğ) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapmak,

h) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

ı) Merkez ile teknopark ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

i) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları düzenlemek,

j) Kamu ve özel kuruluşların ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

k) Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

l) Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

m) İstanbul İli ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

n) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık, kamu kurumları ve özel sektörle (şirketlerle) işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitedeki konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcılarının da görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca  karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak,

f)Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarının, Merkezin programlarıyla ilgili koordinasyon sağlamak,

g) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

ğ) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak,

h) Merkez adına her türlü koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerdiği Üniversite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(5) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu: Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen 3 kişiden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve donanım
MADDE 14 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversite Mütevelli Heyet Başkanıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF  Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul