İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yürütülen eğitim ve öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik, MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İngilizce Hazırlık Programı: MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,

b) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: MEF Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,

c) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: MEF Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: MEF Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yabancı Diller Bölümü: MEF Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Esaslar

Akademik Yıl
MADDE 5-
(1) İngilizce Hazırlık Programındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

Öğrenim Süresi
MADDE 6-
(1) İngilizce Hazırlık Programının normal öğrenim süresi bir akademik yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır.
(2) İngilizce Hazırlık Programında geçirilen süreler lisans öğrenimi süresinden sayılmaz.

Düzeyler
MADDE 7-
(1) İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla başlangıç, orta öncesi, orta ve orta üstü olmak üzere dört düzeyden oluşur. Güz ve bahar dönemlerinde her bir düzeyin süresi yarım dönem olup, orta üstü düzeyin süresi, bu düzeye dönem başında başlayanlar için bir dönemdir. Her bir düzeyin haftalık ders saati, 20 saatin altında kalmamak şartıyla, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir.

Yaz Okulu
MADDE 8-
(1) Öğrenciler yaz okulunda sadece bir düzeyde ders alabilirler. Yaz okulunda açılacak düzeyler, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Yaz okuluna, İngilizce Hazırlık Programında derslere kayıtlı olarak öğrenime devam eden Üniversite öğrencileri katılabilir. Yaz okulu öğrenim ücreti, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin yarısıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespiti ile İlgili Esaslar

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı
MADDE 9-
(1) Üniversitenin lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlik ve düzeyleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Yabancı Diller Bölümü tarafından iki aşamalı olarak düzenlenen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile belirlenir. Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(2) Sınavda başarılı olmak için gereken puanlar, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Sınavlara girmeyenler ve sınavlara girip gerekli puanı alamayanlar, lisans programına başlayamaz ve zorunlu İngilizce Hazırlık Programına devam ederler. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programında öğrenime başlayacakları düzey, sınav sonuçlarına göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Sınavlarda başarılı bulunanlar, kabul edildikleri lisans programına başlarlar.
(3) En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim dili İngilizce olan eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar, son iki yıl içinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olanlar ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre İngilizce düzeyi yeterli bulunanlar, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’ndan muaftırlar. Bu öğrenciler, doğrudan kabul edildikleri lisans programına başlarlar.
(4) Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapan lisans öğrencilerinin İngilizce yeterlikleri, Yabancı Diller Bölümü görüşü doğrultusunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul tarafından karara bağlanır. Fakülte veya Yüksekokul, gerek görürse, öğrencinin İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girmesini isteyebilir.
(5) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı için mazeret sınavı düzenlenip düzenlenmeyeceğine Yabancı Diller Bölümü karar verir.

İngilizce Yeterlik Sınavı
MADDE 10-
(1) Yabancı Diller Bölümü tarafından güz ve bahar dönemleri sonunda İngilizce Yeterlik Sınavı düzenlenir. Orta üstü düzeyi başarı ile tamamlamak için öğrencilerin düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeleri zorunludur.
(2) Kayıtsız, dışarıdan hazırlanan ve beklemeli öğrenciler, kabul edildikleri lisans programlarına başlamak için İngilizce Yeterlik Sınavı’nda Yabancı Diller Bölümünün belirlediği puanı almak zorundadırlar.
(3) İngilizce Yeterlik Sınavı’nın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

Dış sınavlarla yeterlik
MADDE 11-
(1) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası İngilizce yeterlik sınavlarının birinden, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, doğrudan kabul edildikleri lisans programlarına başlarlar. İlgili sınavlarda bu düzeyde başarı elde edemeyen öğrencilerin aldıklarını belgeledikleri puanlar, İngilizce Hazırlık Programında öğrenime başlayacakları düzeyin belirlenmesi için kullanılır.
(2) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın kendi geçerlik süresinin aşılmaması kaydıyla üç yılın geçmemiş olması şarttır. Yabancı Diller Bölümü, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Kayıt Yenileme
MADDE 12-
(1) Öğrenciler, her yıl güz ve bahar dönemi başında, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödeyerek ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamlayarak kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ilgili dönem derslerinin başlamasını izleyen ikinci haftanın son iş gününe kadar, mazeretlerinin Yabancı Diller Bölümü tarafından uygun görülmesi koşuluyla, gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.
(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara katılamaz, derslerden not alamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.
(4) Kayıtsız öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam etmek için tekrar başvuramazlar. Kayıtsız öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içinde başvurmak ve Üniversite tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek koşuluyla düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavlarına girebilirler.
(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce, İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olarak veya bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyerek Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurdukları takdirde, kabul edildikleri lisans programında öğrenimlerine başlarlar.
(6) Kayıtsız öğrenci statüsüne geçtikten sonra lisans diploma programlarında öğrenime başlayan öğrenciler, yeni öğrenciler için geçerli öğrenim ücretlerini öderler ve Üniversiteye girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Dışarıdan Hazırlanan Öğrenciler
MADDE 13-
(1) İkinci akademik yılın bahar dönemi sonuna kadar, derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar başvurmak koşuluyla, dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvuran öğrenciler, İngilizce yeterliklerini kendi imkanlarıyla geliştirmek üzere bu statüye geçerler.
(2) Öğrenciler, dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçtikleri dönem başında, bu statüde bulunacakları süreye ait ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin yarısını öderler.
(3) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, bahar dönemi sonunda, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler. Bu sınavda başarılı olanlar ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre İngilizce düzeyi yeterli bulunanlar kabul edildikleri lisans programına başlarlar.
(4) Dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde geçirilen süreler, öğrenim sürelerinden sayılır.
(5) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam etmek için tekrar başvuramazlar.

Beklemeli Öğrenciler
MADDE 14-
(1) İkinci akademik yılın bahar dönemi sonu itibarıyla lisans diploma programına başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, izleyen dönemden itibaren beklemeli öğrenci statüsüne geçerler.
(2) Beklemeli öğrenciler, bu statüde bulundukları süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Beklemeli öğrenciler, sınav tarihinden en geç bir ay önce başvurmak ve Üniversite tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek koşuluyla düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavlarına girebilirler.
(4) Beklemeli öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce, girdikleri İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olarak veya bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sınav sonucu ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurdukları takdirde, kabul edildikleri lisans diploma programında öğrenimlerine başlarlar.
(5) Beklemeli öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programındaki öğrenimleri süresince kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, azami öğrenim süresini tamamladıkları akademik yılı izleyen üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans diploma programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, Üniversiteye girişte hak kazandıkları öğrenim ücreti muafiyeti burslarından yararlanmaya devam eder. Aksi halde öğrenciler, yeni öğrenim ücretlerini öderler ve Üniversiteye girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.
(6) Beklemeli öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam etmek için tekrar başvuramazlar.

Kayıt Dondurma
MADDE 15-
(1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, sağlıkla ilgili, askerlikle ilgili, maddi, ailevi, kişisel ve yurt dışında eğitim ile ilgili beklenmedik zorunlu olaylar veya benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.
(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve varsa gerekçelerini destekleyen belgeler ile birlikte Yabancı Diller Bölümüne başvururlar. Başvurular, en geç ilgili dönemin derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapılabilir. Zorunlu haller dışında, bu süre sona erdikten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.
(3) Kayıt dondurma başvuruları, Yabancı Diller Bölümü tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir kereye mahsus olarak ve ilk yılda olmak üzere bir akademik yıl için izin verilebilir; bir yarıyıl için izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, öğrenim süresine sayılmaz.
(4) Kayıt donduran öğrenciler, izleyen akademik yılın başında Üniversiteye kayıtlarını yenileyerek söz konusu akademik yılın başında İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına yeni öğrencilerle birlikte alınır.
(5) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin izinli geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, iade edilmez veya sonraki ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.
(6) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

Üniversiteden Ayrılma
MADDE 16-
(1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, öğrenci derslerin başlamasını takip eden 3 hafta içerisinde başvurduğu takdirde ödenen ücretin %50’si iade edilir. Bu süre geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.
(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin, dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi ile İlgili Esaslar

Danışmanlık
MADDE 17-
(1) İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla Yabancı Diller Bölümü tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Devam yükümlülüğü
MADDE 18-
(1) Öğrenciler, bulundukları düzeyin toplam ders ve uygulama saatinin en az % 90’ına katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin ders yükümlülükleri kapsamında takip etmeleri gereken çevrimiçi uygulamalar hakkında da bu oran uygulanır. Öğrencilerin bir düzey süresince derslere mazeretsiz devamsızlığı, % 10’u aşamaz. Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları ve disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılma dâhil hangi gerekçe ile olursa olsun bir düzeydeki toplam devamsızlık % 20’yi aşamaz.
(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.
(3) Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler, düzey sonunda yapılan sınavlara alınmaz ve bulundukları düzeyden başarısız sayılırlar.
(4) Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri ve İngilizce Hazırlık Programında kullanılan çevrimiçi platformu takip etmekle yükümlüdürler.

Sınavlar
MADDE 19-
(1) Ara sınavların yapılacağı tarihler, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Her bir düzeyin sonunda yapılan Düzey Değerlendirme Sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(2) Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan başarısız sayılırlar. Ancak, hastalık ve benzeri beklenmedik hallerde ara sınavlara veya düzey sonu sınavlarına giremeyen öğrencilerin durumu, Yabancı Diller Bölümü tarafından değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Yabancı Diller Bölümü tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir.
(3) Sınav kâğıtları, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle Yabancı Diller Bölümü tarafından saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınavlara İtiraz
MADDE 20-
(1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü içinde, yazılı olarak Yabancı Diller Bölümü başvurarak sınav kâğıtlarının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Yabancı Diller Bölümü incelemesini yaparak sonuç ile ilgili kararını yedi iş günü içinde verir.

Notlar
MADDE 21-
(1) Öğrencilerin düzey sonundaki başarı durumları, başarılı (S) veya başarısız (U) notlarından biri ile gösterilir.
(2) Notlar, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihlerde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır. Öğrencilerin isteği üzerine kendilerine aldıkları dersleri, notları ve akademik durumlarını gösteren not döküm belgesi (transkript) düzenlenir.
(3) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, Yabancı Diller Bölümü kararı ile yapılır. Herhangi bir döneme ait notlarda yapılacak olan değişiklikler, notların ilanını izleyen on iş günü içinde yapılır.

Başarı Değerlendirmesi
MADDE 22-
(1) Her bir düzeyi başarı ile tamamlamak için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve her akademik yılın başında duyurulur.
(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci, bu düzeyi tekrar eder. Başlangıç, orta öncesi ve orta düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki düzeye geçerek öğrenimlerine devam ederler. Orta üstü düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programını tamamlar ve kabul edildikleri lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Orta üstü düzeyi başarı ile tamamlamak için öğrencilerin Yabancı Diller Bölümü tarafından güz ve bahar dönemleri sonunda düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeleri zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Disiplin
MADDE 23-
(1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenim Ücretleri ve Burslar
MADDE 24-
(1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler, her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Üniversite kaynakları ve çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların kapsam, koşul, öğrencilere dağıtımı ve devamına ilişkin esaslar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Tebligat
MADDE 25-
(1) Öğrenciye Üniversite tarafından yapılacak her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilerek yapılır.
(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 26-
(1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, “MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Yönetmeliği” hükümleri, Üniversite Yönetim Kurulu Kararları ve Senato Kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 27-
(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul