Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1

Bu usul ve esasların amacı; MEF Üniversitesinde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetler alanlarında kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme ile ilgili çalışmalarının yürütülmesini sağlamak için kurulan Kalite Komisyonunun çalışmalarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

Bu usul ve esaslar, MEF Üniversitesi Kalite Komisyonunun görev ve faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3

Bu usul ve esaslar; Yükseköğretim Kalite Kurulunun 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4

Bu usul ve esaslarda ve/veya ilgili yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: MEF Üniversitesini,

b) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,

c) Dış Değerlendirme: Üniversitenin veya üniversitenin bir programının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

d) Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi,

e) İç Değerlendirme: Üniversitenin veya üniversitenin bir programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,

f) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

g) Kalite Komisyonu (Komisyon): MEF Üniversitesi Kalite Komisyonunu,

h) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,

i) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

j) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Üniversitenin; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,

k) Performans Göstergeleri: Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

l) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

m) Program Değerlendirmesi: Üniversitede iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

n) Üniversite Kalite Güvencesi Sistemi: Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

n) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kalite Komisyonunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları, Görev ve Sorumlulukları

Kalite Komisyonunun kuruluşu
MADDE 5

 1. Kalite Komisyonun başkanlığını, rektör, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı yapar.

 2. Kalite Komisyonu; aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulunu temsilen, farklı bilim alanlarından olmak üzere Senato tarafından belirlenen birer üye, üniversite genel sekreteri ve öğrenci temsilcisi ile strateji geliştirme ile ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisinden oluşur.

 3. Komisyon gerekli gördüğü takdirde komisyon üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği alt komisyonlar ve danışma kurulları oluşturulabilir.

 4. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

Toplantı zamanı
MADDE 6

Kalite Komisyonu yılda en az 2 kez olmak üzere toplanır. Rektörün çağrısı ile her zaman toplanır.

Komisyon üyeliğinin süresi ve sona ermesi
MADDE 7

 1. Kalite Komisyonu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

 2. Görev süresi sona eren üyeler Senato tarafından tekrar görevlendirilebilir.

 3. Gerek görüldüğünde Kalite Komisyonu üyeleri süreleri dolmadan Senato tarafından görevlerinden alınabilirler.

 4. Kalite Komisyonundan ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde yeni üyenin görevlendirmesi yapılır. Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.

Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları
MADDE 8

 1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatonun onayına sunmak,

 2. İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu üniversitenin resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

 3. Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,

 4. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kalite Komisyonunun Çalışma Organları

Akademik Birim ve İdari Kalite Komisyonu
MADDE 10

 1. Akademik Birim Kalite Komisyonu Dekan/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürü Başkanlığında, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarda Bölüm/Program Başkanları, akademik birim sekreteri ve öğrenci temsilcisi;  olmak üzere en az 5 üyeden oluşacak şekilde Fakülte/Enstitü /Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Fakülte Bölümlerinin Kalite Komisyonları Bölüm Başkanlıkları başkanlığındaki bölüm öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcisinden oluşur. Akademik Birim Kalite Komisyonu ilgili birimin web sayfasında ilan edilir.

 2. Dekan/Bölüm Başkanı/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Birim Kalite Komisyon Başkanlığını, Dekan/Bölüm Başkanı/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği üye yapar.

 3. Akademik birim kalite komisyonu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, madde 10/1’de yer alan açıklamalar doğrultusunda, Fakülte/Enstitü /Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından yeni üye belirlenir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine belirlenen üye, yerine geldiği üyenin kalan süresini tamamlar.

 4. Öğrenci temsilcileri, Ön lisans, Lisans ve/veya lisansüstü öğrenci temsilcilerinden oluşur ve bu öğrenciler Akademik Birim Kalite Komisyonunun doğal üyesi olur.

 5. İdari kalite komisyonu, genel sekreter başkanlığında idari birim direktörleri ve koordinatörlerinden oluşur.

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 11

Akademik Birim ve İdari Kalite Komisyonları, kendisine verilen görevleri yerine getirmek için aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 1. Akademik Birim ve İdari Kalite Komisyonları yılda en az 4 kez olmak üzere başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi başkan tarafından belirlenir.

 2. Akademik Birim ve İdari Kalite Komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

Akademik Birim ve İdari Kalite Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları
MADDE 12

Akademik Birim ve İdari Kalite Komisyonlarının görevleri şunlardır:

 1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik birimlerin eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak ilgili birimlerde iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, bilimsel göstergeleri belirlemek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren bir raporu belirlenen takvime uygun olarak Kalite Komisyonuna sunmak.

 2. Dış değerlendirme sürecinde birimiyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara, birimle ilgili her türlü desteği vermek.

 3. Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversite İç ve Dış Kalite Güvence Sistemi

Üniversite İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi
MADDE 13

Üniversite Kalite Komisyonu iç değerlendirme süreçlerini vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleri ile bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.

 1. Üniversite Kalite Komisyonu, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.

 2. Kurum iç değerlendirme raporları üniversitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun resmi internet sayfasından yayımlanır.

İç değerlendirme raporlarının kapsamı
MADDE 14

 1. Üniversite, iç değerlendirme raporlarını periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir.

 2. Üniversitenin iç değerlendirme raporunda (KİDR), kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunur ve bu bilgiler kanıtlarla desteklenir.

 3. Üniversitede eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan iç değerlendirme raporu;

  1. Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve üniversitenin misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,

  2. Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel / organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,

  3. Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,

  4. Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini

kapsar. 

Kurumsal dış değerlendirme programı
MADDE 15

 1. Üniversite, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Üniversitenin dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.

 2. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun (KGBR) hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.

 3. Üniversitenin kurumsal dış değerlendirmesi, bu usul ve esasların 11 inci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kurumsal geri bildirim raporunun kapsamı
MADDE 16

 1. Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.

 2. Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

Kurum iç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 17

Üniversitede yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve dış değerlendirme programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları üniversitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun resmi internet sayfalarında yayımlanır.

Kalite geliştirme ve kalite güvencesi çalışmaları kapsamındaki harcamalar
MADDE 18

Bu Usul ve Esaslar kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite bütçesinden karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19

Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20

Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21

Bu Usul ve Esasların hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul