Kısa ve Uzun Süreli Akademik İzin Yönergesi 

MADDE 1: GENEL

Bu yönerge, MEF Üniversitesi öğretim üyelerinin araştırma yapma kapasitelerini desteklemek amacıyla öğretim üyelerine farklı süre ve kapsamda araştırma odaklı akademik izin olanağı sağlar.

MADDE 2: AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Tam zamanlı öğretim üyeleri kendi uzmanlık alanlarında yurt dışında bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak, araştırma alanlarını geliştirmek, yayınlar yapmak, uluslararası iş birlikleri geliştirmek gibi amaçlar için “ücretli izinli” olarak MEF Üniversitesi rektörlüğüne başvuruda bulunabilir.

2.2. Bu yönerge MEF Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapan, kısa süreli (3 aydan az) ve uzun süreli (3 aydan 12 aya kadar) ücretli akademik izin başvurusunda bulunan öğretim üyelerini kapsar.

MADDE 3: GENEL KURALLAR

Kısa süreli izin, öğretim üyelerinin 15 günden fazla ve 3 aydan az olmak koşuluyla kullanabileceği Kısa Süreli Araştırma İzni olarak tanımlanmıştır. Uzun süreli akademik izin iki tür olarak tanımlanmıştır. Bunlar üniversitede 6 yıl tam zamanlı olarak çalışmış öğretim üyelerinin en fazla 12 aya kadar kullanabileceği Yedinci Yıl İzni (sabbatical) ile en az 3 yıl tam zamanlı olarak çalışmış Doktor Öğretim Üyelerinin en fazla 6 aya kadar kullanabileceği Genç Araştırmacı İzni olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki genel kurallar her üç izin türü için geçerlidir.

3.1. Kısa ve uzun süreli izinler otomatik olarak tanımlanmış hak değildir. Bu izinler başvuru sonrası değerlendirme aşamasını geçen öğretim üyeleri için fakültesi tarafından eğitim ve öğretim işlerinin aksatılmayacağı taahhüt edilen kişilere üniversite kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde verilir.

3.2 Bu izinlerin amacı öğretim elemanlarının araştırma ve yayın yapma kapasitelerini artırmak ve uluslararası iş birlikleri geliştirmek olduğundan, izin ancak yurtdışında bulunan bir üniversite veya araştırma merkezinde kullanılabilir. 

3.3. Öğretim üyesinin başvuruda bulunabilmesi için uluslararası araştırma kuruluşlardan veya saygın üniversitelerden davet/kabul alması gereklidir.

3.4. İzinler biriktirilemez ve son görevlendirmenin bitmesi ile takvim sıfırlanır.

3.5. Öğretim üyesi izinde olduğu süre boyunca yaptığı bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak yayınları, patentleri, projeleri vb. üniversite adına yapar.

3.6. Görevlendirme talebi kabul edilen öğretim üyesi izin dönüşünde ücretli izin aldığı süreye eş bir süre üniversitede görev yapacağını aksi takdirde yurt dışındayken aldığı ücreti yasal faiziyle geri ödeyeceğini yazılı olarak taahhüt eder.  

3.7. Üniversitenin ilgili yönetim kurulları, uzun süreli izni onaylanan öğretim üyesinin izinli olduğu sürece üniversitede eğitim ve öğretimin aksamamasına özen gösterirler.

3.8. Öğretim üyesinin üniversite yönetiminde (rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, enstitü müdürü, bölüm başkanı, vb.) görevi olmaması veya bu görevden ayrılmasında bir sorun olmayacağına dair rektörlük/dekanlık yazısının başvuruya eklenmesi gereklidir.

MADDE 4: ÖZEL KURALLAR

4.1. Kısa Süreli Araştırma İzni ile ilgili olarak aşağıdaki maddeler uygulanır:

a)       Öğretim üyesinin MEF Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışıyor olması ve her sene Senato tarafından belirlenen "üstün araştırma performansı” kriterlerini sağlıyor olması gereklidir.

b)      Öğretim üyeleri izin için bulundukları kurumda ders veremezler.

c)       İzinler biriktirilemez.

d)      Öğretim üyeleri aynı akademik yıl içinde bu izin türünden en fazla bir kez faydalanabilirler.

e)      Güz ve Bahar yarıyılı devam ederken izin kullanılamaz, ara tatil veya yaz döneminde kullanılabilir.

4.2. Yedinci Yıl İzni ile ilgili olarak aşağıdaki maddeler uygulanır:

f)        Öğretim üyesinin MEF Üniversitesinde tam zamanlı olarak 6 yıl çalışmış olması ve son 1 senede uzun süreli akademik izin kullanmamış olması gereklidir.

g)       Öğretim üyeleri izin için bulundukları kurumda 1 yıl içerisinde maksimum 2 ders verebilirler.

h)      İzinler biriktirilemez ve son görevlendirmenin bitmesi ile takvim sıfırlanır.

i)        Öğretim üyeleri gerekçelendirmek kaydıyla izinlerini en fazla ikiye bölebilirler.

4.3. Genç Araştırmacı İzni ile ilgili olarak aşağıdaki maddeler uygulanır:

a)       Öğretim üyesinin aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir:

a.       MEF Üniversitesinde tam zamanlı olarak 3 yıl çalışmış olması ve son 1 senede uzun süreli akademik izin kullanmamış olması.

b.       Başvurduğu sırada Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışıyor olması.

b)      Öğretim üyeleri bu izin türünden yalnızca bir kez faydalanabilirler.

c)       Görevlendirmenin bitmesi ile takvim sıfırlanır.

d)      Öğretim üyeleri izin için bulundukları kurumda ders veremezler. İstisnai durumlar fakülte yönetim kurulunca değerlendirilir.

MADDE 5: BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

5.1. Akademik izin görevlendirmelerinde öğretim üyesi aşağıdaki belgeler ile izinli sayılmayı talep ettikleri tarihten, uzun süreli görevlendirmeler için, en geç 4 ay önce ve kısa süreli görevlendirmeler için ise en geç 2 ay önce rektörlüğe başvurur.

a)       Talep edilen izin süresince gerçekleştirilecek çalışmanın kapsamı, amacı, bilimsel değeri ve çalışma planını içeren bir araştırma önerisi formu.

b)      Bu araştırma sonucunda kendisinin ve üniversitenin beklenen kazanımlarını içeren bir rapor.

c)       Konuk olarak gideceği araştırma merkezi veya üniversiteden davet/kabul yazısı.

d)      Uzun süreli görevlendirmeler için son 6 yıl/3 yıl süresince ve kısa süreli görevlendirmeler için son 1 yıl süresince yapmış olduğu akademik çalışmaları içerir rapor.

5.2. Yurtdışı izin talebi, ilgili rektör yardımcılığının bünyesinde yer alan araştırma komisyonu tarafından, başvuru dönemi için senatoda belirlenmiş/duyurulmuş olan kriterler esas alınarak incelenir. Bu inceleme sonucu olumlu olarak değerlendirilen başvurular için öğretim üyesinin bağlı bulunduğu fakülteden, öğretim üyesinin izin kullanacağı süre içerisinde eğitim ve öğretim programının aksatılmayacağı yönünde fakülte yönetim kurulu kararının iletilmesi istenir. Fakülte yönetim kurulu kararı teyidinden sonra ilgili başvuru Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır ve rektörün onayına sunulur.

MADDE 6: İZİN SIRASINDAKİ ÜCRET VE HAKLAR

6.1. Akademik izinli yurt dışı uzun süreli görevlendirmelerde öğretim üyesine akademik ücretli izinli/görevli sayıldığı sürece üniversiteden aldıkları aylık ücretin tamamı ödenir.

6.2. Öğretim üyesine yol, konaklama, yeme-içme vb. giderleri için ayrıca ödeme yapılmaz.

MADDE 7: İZİN SONRASI SORUMLULUKLAR

7.1. Öğretim üyeleri görevlendirme sonunda kendilerine verilen onaylanmış çalışma planına göre düzenleyecekleri ayrıntılı raporu, kuruma döndükten sonra 30 gün içinde rektörlüğe verirler.

7.2. Uzun süreli görevlendirme süresi sonunda MEF Üniversitesine dönen öğretim üyesi izinde olduğu süre boyunca yaptığı çalışmaları üniversiteye açık bir seminer olarak verir.

MADDE 8: YÜRÜTME

Bu yönerge MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür

MADDE 9: YÜRÜRLÜK

Bu yönerge MEF Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı ve üniversite websitesinde ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul