AMAÇ

MEF Üniversitesi  Kütüphanesi koleksiyon geliştirme yönergesinin amacı;

a)     Üniversitede gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

b)     Bilimsel ve entellektüel araştırma faaliyetlerini,

Destekleyecek ve bu faaliyetler için temel oluşturacak her türden ( kitap, süreli yayın, CD-Rom, manyetik ve elektronik ortamda saklanan ve networkler aracılığı ile kullanılabilen ) kaynakların sağlanması, saklanması ve hizmete sunulması sırasında uygulanacak kuralların belirlenmesidir.

Yukarıda belirtilen kaynakaların tamamı kataloglanabilir, muhafaza edilebilir ve gerektiğinde hızlı ve verimli bir şekilde kullanılabilir bilgi kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan basılı olanlar Kütüphanenin açık olduğu saatlerde, elektronik ve dijital olanlar ise 7/24 kullanıma hazır bulundurulur.

KAYNAK SEÇİM VE SİPARİŞ İLKELERİ

Kütüphane koleksiyonuna dahil edilecek kaynaklar ister satın alınmış olsun ister bağışlanmış olsun içerik olarak MEF Üniversitesi’nin amaç ve hedeflerine uygun olmak zorundadır.

MEF Üniversitesi Kütüphanesi herhangi bir periyoda bağlı kalmaksızın     (Süreli yayınlar hariç) yılın herhangi bir döneminde yayın sipariş etme ve satın alma görevini doğrudan yayınevleri vaya aracı firmalarla bağlantı kurarak yerine getirir. Süreli yayınlar yalnızca elektronik ortamda tek tek ya da  veritabanı abonelikleri yapılarak temin edilir, elektronik kopyası bulunan süreli yayınların hiç bir şekilde basılı kopyalarına abonelik yapılmaz.

MEF Üniversitesi fakülte üyeleri; kendi fakülte ve bölümlerinde yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri ve entellektüel – kültürel birikimleri doğrultusunda Kütüphane koleksiyonuna dahil edilmesini faydalı buldukları kaynakların satın alınmasını talep edebilirler. Fakülte üyeleri, taleplerini “yayın talep formunu” doldurduktan sonra doğrudan Kütüphaneye bildirirler,  Kütüphane Direktörlüğü gelen talepleri bütçe olanakları dahilinde değerlendirerek sipariş işlemlerini başlatır.

KAYNAKLARIN SEÇİM KRİTERLERİ

MEF Üniversitesi Kütüphane koleksiyonuna dahil edilecek bilgi kaynakları seçilirken aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurulur.

a) Genel Kriterler

1. Kaynağın dili ve içeriğinin MEF Üniversitesi’nin programlarına uygun olması.

2. Halen kütüphane koleksiyonunda bulunan aynı konudaki diğer kaynaklar ile konusal bütünlük sağlaması.

3. Yazarın ve yayına hazırlayanın ulusal-uluslararası düzeyde kabul görmüş olması.

4. Biliyografyalarda yer almış olması.

5. Eleştirmenlerin ve fakülte üyelerinin görüşleri.

6. Kaynağın fiziksel kalitesi.

7. Kaynağın maliyeti.

8. Yakın çevredeki diğer kütüphane ve bilgi merkezlerinde bulunmaması.

9. Basım / Yayım tarihinin güncel olması.

b) Özel Kriterler

1. Konusunda otorite olarak kabul edilen yazar ve yapımcıların eserleri.

2. Yaratıcı, edebi sanatsal değer taşıyan kaynaklar.

3. Nadir eserler.

4. İçerik olarak farklı, yaratıcı ve özgün bir yaklaşımla hazırlanmış eserler.

Yukarıda belirtilen genel ve özel kriterlere uygun materyaller Kütüphane koleksiyonuna dahil edilir.

DUBLİKE ( BİRDEN FAZLA KOPYA )  YAYIN SAĞLAMA KOŞULLARI

Genel kural olarak MEF Üniversitesi Kütüphanesine her bir kaynaktan bir kopya alınması esastır. Ancak bazı durumlarda herhangi bir kaynağın birden fazla kopyasının satın alınması kaçınılmazdır. MEF Üniversitesi Kütüphanesi ders kitabı (veya ders amaçlı malzeme ) olarak kullanılacak materyallerin ilgili fakülte üyesinin talebi ve talep edilen kopya sayısı belirtilmek koşulu ile en fazla 3 kopya satın alınması yoluna gidebilir. Bu takdirde birden fazla satın alınan kaynağın en az bir kopyası sömestr süresince “Reserv” bölümüne kaldırılır ve sadece Kütüphane içinde kullanımına izin verilir. Sömestr sonunda ilgili fakülte üyesinden aksine bir talep gelmediği takdide “reserv” bölümünde bulundurulan kopya genel Kütüphane koleksiyonuna dahil edilir. Diğer yandan herhangi bir süreli yayına hiçbir şekilde bir adetten fazla abone olunamaz.

GEÇMİŞE DÖNÜK ( ESKİ BASIM ) YAYIN SAĞLAMA KOŞULLARI

MEF Üniversitesi Kütüphanesi tarafından satın alınacak her tür kaynağın güncel bilgiler içermesi ve gelecekte de kullanılabilecek nitelikte olması esastır. Bu nedenle geçmişe dönük kaynaklardan ancak aşağıda belirtilen niteliklere sahip olanlar alınabilir.

a) MEF Üniversitesi eğitim programlarında kullanılması zorunlu olan ve alanında temel kaynak kabul edilen basılı süreli yayınlar en fazla 5 yıl geriye dönmek koşulu ile.

b) Genel Kütüphane koleksiyonundaki konusal boşlukları doldurabilecek nitelikteki kaynaklar.

c) Daha önceden Kütüphane koleksiyonuna dahil edilmesi gereken ancak, sağlama güçlüğü veya bütçe yetersizliği vb. nedenlerle satın alınamayan kaynaklar.

d) Nadir eserler.

Diğer yandan geçmişe dönük yayınlar ancak ilgili yayınevi veya dağıtım yapan firmaların stoklarında bulunabildikleri takdirde satın alınabilirler. Baskısı tükenmiş bile olsa hiçbir şekilde herhangi bir yayının fotokopisi ya da diğer formatlardaki kopyası MEF Üniversitesi Kütüphane koleksiyonuna dahil edilmek üzere satın alınamaz. Bu duruma istisna yalnızca satın alınmış kitapların eki olarak verilen (CD-Rom, DVD vb.) elektronik kaynaklardır. Bu tip ekler orjinallerinin zarar görmesi ihtimaline karşılık kopyalanabilir.

MEF Üniversitesi Kütüphanesi fatura, satış fişi, makbuz vb. resmi belge düzenlemeyen hiçbir kurum ve kişiden yayın satın alamaz ve ödeme yapamaz.

BAĞIŞ YAYIN (MATERYAL) KABÜLÜ

MEF Üniversitesi Kütüphanesi yayın seçim ilkelerine  bağlı kalmak koşulu ile bağış yayın kabul eder. Ancak alınan bağışlar karşılığında herhangi bir ücret veya ödül verilmesi söz konusu değildir, bununla beraber Rektörlük Makamı ya da Kütüphane Direktörlüğünce bağışta bulunan kurum veya kişiye teşekkür mektubu yazılır, ayrıca kim tarafından ve ne zaman bağışlandığına dair bilgiler yayına kaydedilir. Herhangi bir kurum veya kişi tarfından birden fazla materyal içeren bir koleksiyonun bağışlanması söz konusu olduğunda MEF Üniversitesi Kütüphanesi bu yayınlar arsında seçim yapma ve yayın seçim ilkeleriyle bağdaşmayan kaynakların ayıklanması hakkına sahiptir.

KOLEKSİYON AYIKLAMA

MEF Üniversitesi Kütüphanesinde her akademik yılın sonunda periyodik olarak genel Kütüphane koleksiyonunun sayımı yapılır. Bu sayım sonunda kayıp, hasarlı, koleksiyon ile konu bütünlüğünü yitirmiş yayınlar belirlenir. Fiziksel olarak yıpranmış, içerik olarak eskimiş ve güncelliğini yitirmiş yayınlar genel koleksiyondan çıkartılır. Bu yayınlardan fiziksel olarak kullanılabilir durumda olanlar eğer mümkün ise ihtiyaç duyan kurumlara resmi yazı ekinde  listelenerek bağışlanır ve genel Kütüphane koleksiyonundan düşülür. Kullanılamayacak kadar  eskimiş ve yıpranmış yayınlar ile bağış yapılması mümkün olmayan yayınlar hurda kağıt işlemi görür ve koleksiyondan düşülür.

GENEL KÜTÜPHANE KOLEKSİYONUNUN KULLANIMI VE KAYNAKLARA ERİŞİM

a) MEF Üniversitesi Kütüphane koleksiyonu Amerikan Kongre Kütüphanesi,  Library of Congress ( LC )  Sınıflama sistemine göre düzenlenir. Kütüphane koleksiyonunda yer alan kaynaklar , AACR2 ve RDA standartlarına uygun olarak kataloglanır.

b) Genel Kütüphane koleksiyonu kütüphanenin açık olduğu saatlerde fakülte üyeleri, idari personel, öğrencilerin ve dış kullanıcıların kullanımına hazır bulundurulur.

c) Kütüphane koleksiyonuna kampüs içinde yer alan tüm bilgisayarların yanısıra web sayfası üzerinden tüm internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile ulaşmak mümkündür.

d) Konu bütünlüğü sağlayacak biçimde LC sınıflama sistemine göre düzenlenen genel koleksiyon Kütüphane içinde kolay erişim sağlanacak şekilde yerleştirilir. Ancak özel koleksiyonlar ve akademik  - idari personel tarafından sürekli olarak kullanılan kaynaklar bu özellikleri dikkate alınarak ilgili birimlerde bulundurulabilir ve kayanakların bulunduğu birim Kütüphane bilgisayar programında  belirtilir. Bu tür kaynaklar Kütüphane tarafından ödünç verilmez.

e) Yayın sipariş talebinde bulunan fakülte üyeleri talep ettikleri yayınların sipariş işlemleri ile ilgili bilgileri Kütüphaneden alabilirler, ayrıca sipariş edilen yayınlar Kütüphane koleksiyonuna dahil edildiklerinde fakülte üyelerine duyurulurlar.

*Üniversitemiz Senatosu’nun 07.03.2016 tarih ve 2016/28 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul