Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışına Dair Esaslar

Tanım
Mazeret Sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen sınava geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine sınav yerine yapılan sınavdır.

Gerekçe
Madde 1- Bu esaslar, MEF Üniversitesi’nde, sınav mazeretlerinin kabulü, mazeret sınavlarının yapılışı ile ilgili standartın oluşturulması amacıyla düzenlenmiştir.

Mazeretler
Madde 2- Bu maddenin a, b, c, d, e, f fıkraları ile mazeret kapsamı açıklanmıştır.
a) Hastalık
a.1. Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya heyet raporu almasını gerektirecek bir durumunun varlığı halinde, bu durumunun bir raporla belgelenmesi,
a.2. Alınacak sağlık raporunun, mazeretin bitiminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.
b) Öğrenci Akrabasının-Yakınının Vefatı
Öğrencinin akrabalarından-yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefat etmesi durumunda, vefat belgesinin sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir. (Ek: Senato-15.04.2019-59) Öğrenciler bu durumda İstanbul içi için 2, İstanbul dışı için 3 gün mazeretli sayılacaklardır.
c) Kaza ve Beklenilmeyen Durumlar
c.1. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını ibraz etmesi,
c.2. Öğrencinin yaşadığı konutta sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) olması, bu nedenle konutun hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi ibraz etmesi,
c.3. Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.
d) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali
Öğrenci, ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet v.b. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini görev süresinin bitiminden itibaren 3 (üç) gün içinde sonuna kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunması gerekir.
e) Diğer Mazeretler
Yukarıda belirtilen mazeretler dışında öngörülemeyen bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse, mazeret belgesi sınav döneminin sonuna kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulur.

Mazeretin Kabulü ve Sınavın Yapılması
Madde 3- (1) Madde 2’de sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçe ve mazeretini, gerekli belgeyi de ekleyerek, eksiksiz olarak, belirtilen zaman içinde Dekanlığa/Müdürlüğe iletir.
(2) Mazeretin kabul yetkisi, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul Yönetim Kurulu’ndadır.
(3) Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış kabul edilir.

Yürürlük
Madde 4- Bu esaslar 13.12.2016 tarihli ve 39 sayılı Senatoda alınmış kararlar olup 2015-2016 Akademik yılı itibari ile uygulanacaktır.

Yürütme
Madde 5- Bu Yönerge hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul