MEF Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunlarının Başarı Sıralamalarına İlişkin Yönerge

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi önlisans ve lisans programları öğrencilerinin veya mezunlarının başarı sıralamalarına ilişkin koşulları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, MEF Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ile mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşullarla ilgili hükümleri kapsar.

Yarıyıl içi başarı sıralaması
MADDE 3- (1) Yarıyıl içi başarı sıralaması, Güz ve Bahar yarıyılları için, okuduğu dönem sayısı aynı olan öğrenciler arasında yapılır.
(2) Yarıyıl içi başarı sıralaması, dönem sonu not girişlerinin son tarihinden sonra yapılır ve yüzdelik dilim olarak Öğrenci Bilgi Sisteminde yayınlanır. Ancak daha sonra fakültelerden gelen not değişiklikleri veya I (Incomplete) notlarının girilmesi sonucunda güncellenebilir.
(3) Yarıyıl içi başarı sıralaması, normal öğrenim süresi içinde olan öğrenciler arasında yapılır.
(4) Yarıyıl içi başarı sıralaması yapılırken genel not ortalaması esas alınır.
(5) Öğrenciler genel not ortalamasına göre en yüksek ortalama olan 4.00/ 4.00’ten başlamak üzere sıralanır.
(6) Çift anadal programı öğrencileri çift anadal izledikleri programın ana dal öğrencileriyle birlikte yarıyıl içi sıralamasına tabi tutulmaz.

Mezunlar içinde başarı sıralaması
MADDE 4- (1) Dereceye giren mezunlar, ilgili akademik yıl sonunda belirlenir.
(2) Başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim öğretim yılının Güz ve Bahar dönemi mezunları bir arada değerlendirilir.
(3) Bahar dönemi için Diploma Töreni tarihine kadar kesinleşen notlarla dereceye giren mezunlar tespit edilir.
(4) Diploma Töreni yapıldıktan sonra maddi hata, I (Incomplete) notu ve benzeri notların sonucu ile mezun olarak dereceye girme durumuna gelenlerin olması durumunda, verilen dereceler değiştirilmez. İlgili akademik birimler tarafından bu durumda olan öğrencilere durumlarını açıklayan bir yazı verilir.
(5) Mezunların başarı sıralaması yapılırken genel not ortalaması esas alınır.
(6) Mezunlar genel not ortalamasına göre en yüksek ortalama olan 4.00/ 4.00’ten başlamak üzere programlar itibarı ile sıralanır. Aynı tür sıralama, programların mezunları birleştirilerek Fakülte/Yüksekokul ve Üniversite düzeyinde de yapılır.
(7) Çift anadal programı mezunları, çift anadal izledikleri programın ana dal mezunlarıyla birlikte başarı sıralamasına tabi tutulmaz.
(8) Yapılan sıralama sonunda genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan ve normal öğrenim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun olanlar içinden, aşağıda belirtilen kapsamda dereceye girenler tespit edilir. 
a) Lisans ve önlisans programları düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncüler
b) (Mülga: Senato-07.06.2018-56/6)
c) Lisans programları mezunları arasından Üniversite düzeyinde birinci
(9) Eşitlik halinde ilgili derece birden fazla öğrenci arasında paylaştırılır.
(10) Dereceye giren mezunlara Dekan/Müdür tarafından imzalanan birer belge, diploma ile birlikte verilir.
(11) Bu belgede, ilgili öğretim yılının (belge türüne göre Program, Fakülte/Yüksekokul, Üniversite düzeyinde) toplam mezun sayısı da belirtilir.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu yönerge, MEF Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu yönerge MEF Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul