1. Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2

Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3

Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: MEF Üniversitesini,
b) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez: Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezini,
ç) Merkez Müdürü: Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.

2. Bölüm - Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı
Madde 5

Merkezin amacı; uluslararası güvenlik ve savunma konularında dünyada meydana gelen gelişmeleri düzenli bir şekilde ve güvenilir kaynaklardan takip etmek, bu gelişmelerin içinde bulunduğumuz coğrafyanın ve ülkemizin güvenliği, savunması ve dış ilişkileri bakımından ne gibi etkileri olabileceği hakkında disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel çalışmalar yürütmek ve geleceğe yönelik isabetli öngörülerde bulunmaya zemin teşkil edecek nitelikte stratejik araştırmalar yaparak Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmektir.

Merkezin Faaliyet Alanları
Madde 6

Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Uluslararası güvenlik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplomasi, siyasi tarih, askeri stratejiler, savunma sanayi vb. konularda araştırmalar yapmak ve bunları ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak suretiyle kamuoyuna duyurmak,
b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak,
c) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uluslararası güvenlik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplomasi, savunma sanayi vb. konularda meydana gelen gelişmeleri analiz edebilecek donanımı sağlamayı hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,
ç) Uluslararası hukuk alanında gelişen normları, ikili veya çoklu uluslararası anlaşmaların gelişim süreçlerini izlemek, uygulanmalarını ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları takip ederek bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,
d) Uluslararası güvenlik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplomasi, siyasi tarih, askeri stratejiler, savunma sanayi vb. konularda araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak; Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,
e) Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan araştırmacıları uluslararası güvenlik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplomasi, siyasi tarih, askeri stratejiler, savunma sanayi vb. konularda çalışmalar yapmaya özendirmek.

3. Bölüm - Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları
Madde 7

Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü
Madde 8
Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 9

Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu
Madde 10
Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin  öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 11

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları için öneri geliştirmek ve Rektör onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektör onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu
Madde 12

Merkez Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya dışından toplumda yer etmiş seçkin isimlerden oluşturulur. Merkez Danışma Kurulu  en çok on kişiden oluşur. Kurul Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 13

Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla yükümlü Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

4. Bölüm - Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel İhtiyacı
Madde 14

Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve Demirbaşlar
Madde 15

Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

İta Amirliği
Madde 16

Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük
Madde 17

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18

Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul