Yandal Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ
Madde 1
- Bu yönergenin amacı, kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almak suretiyle bilgilenmelerini sağlamak üzere açılacak olan yandal programlarının yürütülmeleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2
– Bu yönerge, MEF Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında yapılacak yandal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK
Madde 3
– Bu yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIM
Madde 4
- Yandal programı, Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “yandal” olarak adlandırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
YANDAL PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

YANDAL PROGRAMI AÇILMASI VE KONTENJAN
Madde 5
- Yandal programı açmak isteyen bölüm/program, esaslarını ve başvuru koşullarını bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kuruluna sunar. Yandal programının açılması, Fakülte Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve program ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programlarının kontenjanları, ilgili yönetim kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yandal programları, bu programlar için saptanan kontenjanlar, her dönem için başvuru tarihleri ve varsa özel koşulları, ilgili Dekanlık tarafından her akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

BAŞVURU SÜRESİ
Madde 6
– Öğrenci, ilan edilmiş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Başvurular, ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresinin başlangıç tarihine kadar yapılabilir.

YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
Madde 7
– Öğrenciler, kayıtlı bulundukları anadal lisans eğitim programında okurken kendi Öğrenci İşleri Direktörlüğüne dilekçeyle başvurarak yandal programına katılmak isteyebilirler. Bir öğrencinin yandal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

Başvuran sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Yandal programına kabul, ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla kesinleşir. Bir yandal programına kayıtlı öğrenci, başlama süresi ve başvuru koşullarını sağlamak şartıyla başka bir yandal programına başvurabilir. Bir çift anadal programına kayıtlı öğrenci, başlama süresi ve başvuru koşullarını sağlamak şartıyla bir yandal programına başvurabilir.

YANDAL PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Madde 8
– Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada, öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, yandal yapılan Bölüm Başkanınca, öğretim üyeleri arasından bir Yandal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

KREDİ YÜKÜ
Madde 9
– Yandal programı ortak dersler dışında en çok 40 AKTS değerinden oluşur. Bu kredi yandal yapılan bölümün ders planında bulunan derslerden tamamlanır. Ortak ve eşdeğer dersler her yandal programı için ilgili bölümlerce saptanır ve fakültelerce ilan edilir.

DERS KAYDI
Madde 10
- Öğrencinin iki program için ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için de geçerlidir. İki yarıyıl üst üste yandal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla bir veya iki yarıyılı yurt dışındaki bir üniversitede geçiren öğrenciler için yurt dışında geçirdikleri yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.

YANDAL PROGRAMINDA BAŞARI
Madde 11
- Yandal programı nedeniyle öğrencinin, anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yandal kapsamında aldığı derslerin ortalaması, anadal not ortalamasından ayrı hesaplanır. Yandal programı için, ayrı not durum belgesi (transkript) düzenlenir. Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2.30 / 4.00 olması şarttır.

ÖĞRENİM SÜRESİ
Madde 12
- Anadal yükümlülüklerini tamamlamış, ancak yandal programını tamamlayamamış öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri için iki yarıyıl ek süre verilir. Bu durumdaki burslu öğrencilerin burs haklarının devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.

KAYIT DONDURMA
Madde 13
- Anadal programında kayıt donduran öğrenci, ek bir karara gerek olmaksızın yandal programında da kayıt dondurmuş sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, başvuruları halinde, yandal programının bağlı olduğu Dekanlık onayı ile kayıt dondurma işlemi yapılır.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARINA KATILIM
Madde 14
- Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları bazı dersleri kayıtlı oldukları yandal programındaki eşdeğer bazı dersler yerine saydırmak üzere başvurabilir. Bu başvurular yandal programının bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

BURSLAR
Madde 15
- LYS ile üniversitenin tam ya da kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burslar yandal programlarında da geçerlidir. Burslarla ilgili diğer durumlar Burs Yönergesi tarafından düzenlenir.

MEZUNİYET VE TAMAMLAMA BELGESİ
Madde 16
- Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, başvurması halinde, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse, ilgili Bölümün önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile, yandal sertifikası alabilir.

İLİŞİK KESME
Madde 17
– Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kendi isteği ile kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Yandal programından başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen bir öğrencinin yeniden aynı yandal programına başvurması mümkündür. Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Yandal programından kaydı silinen veya kendi isteğiyle ilişiği kesilen öğrenciye; ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından başarmış olduğu derslerin not ve kredilerini gösteren bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 18
– Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, MEF Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

YÜRÜRLÜK
Madde 19
– Bu yönerge, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 20
– Bu yönerge hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul