BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç)  Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato : MEF Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: MEF Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; kuram ve uygulamayı bütünleyerek, katılımcılara yeni bilgi ve beceriler kazandırmak, eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları; amaçları doğrultusunda tüm kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları planlamak, kurslar, seminerler, sertifika programları, sempozyumlar, konferanslar ve teknoloji sergilemeleri düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alandaki olanaklarını tanıtmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversite içinden veya dışından MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetinin görüşü alınarak, iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu kararları ile Kurulca hazırlanan çalışma programını uygular. Her akademik yılsonu hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya dışından Müdür dışında dört veya altı üyeden oluşacak şekilde seçilir (Müdür dahil toplam beş veya yedi üye). Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı kendisine en fazla iki yardımcı seçer. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu; eğitim programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapar, eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosuna önerir.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içinden veya dışından toplumda yer etmiş seçkin isimlerden oluşturulur. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır ve etkinlikleri değerlendirerek yeni yaklaşımlar planlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul