Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte uluslararası güvenlik açısından yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde uluslararası güvenliğe yönelik tehditler çeşitlenmiş ve önceki döneme oranla daha az öngörülebilir bir döneme geçiş yapılmıştır. Bir yandan ülkeler bir araya gelerek Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi ulus-üstü yapılanmalar meydana getirirken, diğer yandan dünyanın birçok yerinde çok etnikli yapıya sahip devletlerin parçalandığı görülmüştür.

Bununla beraber, kitle imha silahlarının yayılması sorunu önceki dönemde olduğu gibi Soğuk Savaş sonrası dönemde de temel güvenlik sorunlarından biri olmaya devam etmiştir. Diğer yandan terör örgütlerinin söz konusu silahlara ulaşma ihtimallerinin belirmesi bu durumu çok daha tehlikeli bir boyuta taşımıştır. 11 Eylül saldırıları ile birlikte uluslararası terörizm, uluslararası güvenliğin öncelikli konusu haline gelmiştir.

Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları yüksek lisans programı, uluslararası güvenlik alanında çalışan veya kendini yetiştirmeyi amaçlayan kişilerin gerekli bilgiye ulaşmasını, bilgiyi yorumlamasını, geliştirmesini ve uzmanlaşmasını amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için adayların güncel güvenlik sorunlarını analiz edebilmesi, bu sorunlar ile ilgili yaklaşımları öğrenmesi ve güvenlik sorunlarının siyasal, kültürel, sosyal, hukuki arka planını çözümleme yeteneklerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası sistemde yaşanan değişimler güvenlik kavramını etkilemiş ancak önemini azaltmamıştır. Geleneksel olarak askeri bir kavram olarak değerlendirilen güvenlik artık siyasi, sosyolojik, ekonomik ve ekolojik yönleri ile birlikte ele alınır olmuştur. Alanın genişlemesi ile birlikte birçok güvenlik sorunu da ülkelerin tek başına çözecekleri sorunlar olmaktan çıkmıştır. Uluslararası terör, çevre kirliliği, açlık, mültecilik ve benzeri sorunlar bu yeni dönemde birlikte hareket etmeyi zorunlu kılmaya başlamıştır.

Yüksek lisans programımızda, güvenlik çalışmaları konusundaki temel teoriler, kavramlar ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir. Programımızın diğer bir amacı savaşların sebepleri, caydırıcılık, mülakat ve sözleşmeler, güvenlik işbirlikleri, askeri strateji ve operasyonlar konularında analiz yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede, güvenlik politikalarının analizi için uygun kuramsal ve yöntemsel araçların seçilmesi ve bu araçların güvenlik araştırmalarına kapsamlı bir biçimde uygulanması ve güvenlik politikası alanında orijinal araştırmalar şekillendirip yürütecek araştırma planı ve analitik yöntemlerin uygulanması amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin bir kısmı eğitimlerini yurtiçinde veya yurtdışında Doktora seviyesinde sürdürmeyi tercih edebilirler. Doktora yaparak akademik hayata katılmak isteyecek öğrencilerimiz, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul almalarını sağlayacak seviyede bilgi ve donanıma sahip olacaklardır. Devlet kurumlarında çalışarak kariyer yapmayı düşünecek öğrencilerimiz, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kurumların yüksek seviyede rekabet içeren giriş sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaya yönelik donanıma sahip olacaklardır. Yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin bir kısmı uluslararası örgütlerde; ülkemizdeki siyasi partilerde; seçkin medya kuruluşlarında; yurt içinde ve yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce (“think-tank”)  kuruluşlarında “uzman” veya “danışman” olarak görev üstlenebilirler.