Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.
b) İlgili Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.
c) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesi raporunun akademik danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar Anabilim Dalı Başkanı onayıyla ilgili Enstitüye teslim edilir.

Tezli Yüksek Lisans

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programdan mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.
b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.
c) Tez sınavına girdiği dönemde mezun olacağı diploma programında kayıt yenileme işlemini yapmış olmak.
ç) Tez sınavında başarılı olmak.
d) İlgili Enstitü Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın, proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak.
e) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmek. (Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.) 
(2) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getiren öğrenciler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun olur ve yüksek lisans diploması alırlar.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshalarının enstitüye teslim edildiği tarihtir.