1. Dayanak

Mezuniyetine en fazla üç adet başarısız (F, FX) dersi kalan öğrencilerimiz aşağıdaki Senato kararı uyarınca fakültelerine üç ders sınav başvurusu yapabilir.

23.05.2018 / 53. Senato Toplantısı / Karar No: 6
"Azami öğrenim süresi içinde, mezun olmak için devam koşulunu yerine getirdikleri halde başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrencilerin, üç ders sınavına girebilmelerinin uygun olduğuna,
Üç ders sınav hakkının; öğrencilerin daha önce almadıkları veya alıp devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları dersler için tanınmamasına karar verildi."

2. Kimler başvurabilir.

Senato kararına uygun olan öğrenciler sınav ile ölçülebilecek dersler için üç ders sınavı başvurusunda bulunabilir. 

3. Başvuru

Öğrenciler akademik takvimde belirtilen sürelerde SIS üzerinden üç ders sınavı başvurusunda bulunur. 

 4. Sınav kabulü

Fakülte Sekreterliği, başvuruları toplu olarak bölüm başkanlarına iletir. Bölüm Başkanlıkları öğrencilerin sınav koşullarını sağlayıp/sağlamadıklarını 3 iş günü içinde fakülteye bildirir. Bölüm Başkanlıkları sınavı yapacak öğretim üyesinin iletişim bilgilerini Fakülte Sekreterliğine bildirir. Fakülte Sekreterliği, öğrencilere sınav kabul bilgilerini, sınavların yer ve zamanını bildirir. 

5. Sınav

Fakülte Sekreterliği sınavların koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Sınavların formatı, süresi sınavı veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Sınav sorularının öğretim üyelerinden alınması, çoğaltılması ve sınavın uygulanması fakülte sekreterliği veya görevlendireceği birim tarafından yapılır. Aynı gün aynı mekanda birden fazla sınav yapılması mümkündür. 

Sınavın başlama saatinde sınavlar imza karşılığı öğrencilere teslim edilir. Cevap kağıtları teslim saati de not edilerek ve yoklama kağıdı imzalanarak teslim alınır. Bir sınav teslim edilmeden öğrencinin diğer sınav kağıdı teslim edilmez. 

Sınav yürütücüsü, tüm sınavları ve cevap kağıtlarını imza karşılığı fakülte sekreterliğine teslim eder. 

6. Değerlendirme

Sınav kağıtları, Fakülte Sekreterliği tarafından öğretim üyelerine imza karşılığı teslim edilir. Öğretim üyesi akademik takvimde belirtilen tarihe kadar , sonuçları, cevap anahtarı ve sınav evrakı ile birlikte imza karşılığı fakülteye iletir. Sınavın veya değerlendirmenin bilgisayar ortamında yapılması durumunda sınav sonucunun imzalı olarak iletilmesi yeterlidir. Üç ders sınavının değerlendirmesi bir önceki dönemde verilen harf notlarına göre tutarlı bir şekilde öğretim üyesi tarafından takdir edilir. 

7. Sonuçların açıklanması

Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen sürede dekanlık tarafından Öğrenci İşlerine bildirilir. Sonuçlar öğrencilerin not çizelgelerine işlenir. Üç ders sınavındaki tüm derslerinden başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemleri başlatılır. Herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrenciler aynı dersten aynı dönemde tekrar sınav talep edemezler. 

8. Sınav sonuçlarına itiraz

Notların not çizelgesine işlenmesinden sonra öğrenciler 5 iş günü içinde sınavın maddi hata yönünden tekrar değerlendirilmesini talep edebilirler. Dekanlık, itirazı değerlendirmek için üç kişilik bir komisyon kurulmasını ve değerlendirmenin bir hafta içinde tamamlanmasını sağlar.