MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Yüz Yüze Sınav Planlama ve Yürütmede Uygulanacak Kurallar

A) Ara Sınav Takviminin Oluşturulması

 1. Ara sınavlara ilişkin bilgiler, (sınavların tarih, saat ve derslikleri) dersi veren öğretim görevlisi tarafından belirlenir.

 2. Sınavların çalışma günleri içinde hafta içi geç saatler yerine hafta sonunda yapılması tercih edilmelidir.

 3. Öğretim görevlileri Dekanlık tarafından oluşturulan listeye ilgili sınav bilgilerini girerler.

 4. Ortak derslerin (Calculus, Physics, General Chemistry, Linear Algebra, Differential Equations, Probability and Statistics, Computer Programming)  ara sınav bilgileri yarıyılın ikinci haftasında tamamlanıp girilir. Diğer derslerin sınav bilgileri dördüncü haftanın sonunda tamamlanır.

 5. Gözetmen görevlendirmesi yapılamadığı durumda, gözetmen yükleri gözetilerek sınav tarihleri ve salonları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değiştirilebilir.

B) Gözetmenler

 1. Öğretim üyesinin sınava giren tüm öğrencileri gözleyemeyeceği durumlarda yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir.

 2. Sınav süresi sınav günü ve saati ile ağırlıklandırılarak gözetmeni etkileyecek yük belirlenir.

 3. Araştırma görevlileri gözetmenlik yapacakları sınavları kendi bölümlerinin sınavları öncelikli olmak üzere kendileri seçerler. Gözetmen atanmamış sınavlar için toplam gözetmenlik yükleri dikkate alınarak Dekanlık tarafından gözetmen atanır.

 4. Yarı yılın beşinci haftasında gözetmen görevlendirmeleri tamamlanır.

 5. Sınav takvimi ilan edildikten sonra gözetmenler kendi aralarında görev değişikliği yapabilirler.  Bu becayiş içinde; gözetmenler, görev alacakları günden en geç iki gün önceye kadar belirlenmiş olmalıdır. Mazeretsiz sınav görevine gelmeyenler, görev yerini terk edenler ve D. Sınavların Yürütülmesi başlığındaki kuralları takip etmeyerek sınavın aksamasına neden olanlar hakkında işlem uygulanır.

C) Sınav Programının İlanı

 1. Gözetmen atamalarının tamamlanmasının ardından sınav bilgileri Fakülte web sayfası üzerinden duyurulur.

 2. Öğretim üyeleri, kendi dersleri için ara sınavların bilgilerinin BB üzerinden erişilebilir olmasını sağlar.

 3. Final sınavları akademik takvimde belirtilen tarihte SIS üzerinden ilan edilir.

D) Ara sınavların yürütülmesi

D.1) Sınavdan önce

 1. Sınav yürütücüsü dersin öğretim üyesidir. Gözetmenler, gerekli sınav evraklarını sağlamakla, görevlendirildikleri derslikte sınavın düzgün yürütülmesinden sorumlu ve bu amaçla her türlü tedbiri almakla yetkilidirler.

 2. Gözetmenler görevli oldukları sınavın yetkilisi ile en geç sınavdan 2 gün önce iletişime geçerler.

 3. Öğretim üyesi, varsa ek isteklerini (dersliğe ek kırtasiye getirilmesi, internet bağlantısının kesilmesi gibi) sınavdan en geç 2 gün önce Dekanlığa bildirir. Dekanlık, uygun bulunan isteklerin tamamlanması için öğretim elemanlarını görevlendirir, girişimlerde bulunur.

 4. Sınav soruları çoğaltılırken ilgili öğretim üyesi veya görevlendirdiği öğretim elemanı, fotokopi alanını terk etmemeli ve sınav evrakını eksiksiz teslim almalıdır.

 5. En az üç derslikte yürütülen sınavlarda, hangi öğrencinin hangi salonda sınava gireceği, dersin öğretim üyesi tarafından önceden belirlenir, gözetmen tarafından sınavdan en az 5 dakika önce derslikte uygun bir yere asılır, sınavdan sonra toplanır. Derslik sınav listesinde ismi bulunmayan öğrenci, o derslikte sınava alınamaz; girmesi gereken dersliğe yönlendirilir.

 6. Sınav kuralları sınavdan önce öğrencilere duyurulur.

D.2 ) Sınav Esnasında

 1. Sınav başladıktan sonra kimlik kontrolü yapılır; kimlik bilgilerinin cevap kağıdındaki bilgilerle aynı olup olmadığı kontrol edilir; cevap kağıdına, yazılmamışsa isim yazılması sağlanır. Öğrencilerin sınav yoklama tutanağını imzalaması sağlanır. Derslikteki öğrenci sayısı ile yoklama tutanağındaki imza sayısı karşılaştırılır, imzasını atmayan öğrenciye imza attırılır.

 2. Aksi ifade edilmediği sürece ilk 15 dakika ve son 10 dakika çıkılamaz. En fazla 15 dakika geç gelen öğrenciler sınava alınır, ancak ek süre verilmez; bu süreden sonra gelenler ise, sınava kabul edilmez. Bu süreler önceden ilan edilmek şartıyla öğretim üyesi tarafından sınava özel değiştirilebilir.

 3. Sınav sırasında gözetmenlerin ve öğretim üyelerinin zorunlu ve gerekli olmadıkça birbirleriyle, öğrencilerle ya da üçüncü şahıslarla konuşmamaları, cep telefonu, bilgisayar, kitap, not, gazete vb. malzemeleri kullanmamaları, sınavın yürütülmesini engelleyecek her türlü davranıştan kaçınmaları gerekir. Görevlilerin zorunlu olmadıkça sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

 4. Aksi öğretim üyesi tarafından belirtilmedikçe, öğrencilerin sınav salonuna ders notu, kitap, özellikle cep telefonu, kulaklık ve benzeri elektronik iletişim araçları ile girmeleri yasaktır. Buna karşın bu tür dokümanlarla gelinmişse, bunlar öğrencilerden uzak bir noktaya toplanır ve öğrenciler sınavlara bu tür dokümanlar ile gelmemeleri konusunda uyarılır. Sınav sırasında öğrenciler arasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. verilip-alınmasına izin verilmez. Öğrencilerin soru ve cevap kağıtları üzerine hatırlatıcı not almalarına; birbirleriyle konuşmalarına ve kopya girişiminde bulunmalarına müsamaha gösterilmez; özellikle test sınavlarında bu duruma azami özen gösterilir.

 5. Sınav kurallarına uymayan öğrenciler hakkında işlem yapılır. Gözetmenler, sınav kurallarına aykırı davranan, kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, sınav düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınavla ilgili düzenlemeleri reddeden öğrencilerle tartışmaya girmeden haklarında tutanak düzenleyerek, maddi delilleriyle birlikte Dekanlığa bildirir.

 6. Sınavın düzenli yürütülebilmesi için sınav görevlileri bu listede öngörülmeyen her türlü tedbiri almakla görevli ve yetkilidir.

D.3 ) Sınav Bitiminde

 1. Sınav bitiminde ilgili öğretim üyesi veya görevlendireceği öğretim elemanı sınav evrakını teslim almak üzere hazır bulunur. Gözetmenler soru ve cevap kağıtlarını sayarak sınav tutanağını imzalar ve sınav evrakını teslim eder.

 2. Sınav salonunda hiçbir sınav evrakı (cevap kağıdı, soru kağıdı vs.) bırakılmaz.