ÇAP & Yandal 

Psikoloji öğrencileri, diğer bölümlerle çift anadal ve yandal yapabilmektedirler. Bu konudaki bilgileri aşağıda verilen yönergelerde veya MEF Üniversitesi Yönetmelikler ve Yönergeler sayfasında bulabilirsiniz.

MEF Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi
MEF Üniversitesi Yandal Yönergesi

Psikoloji Bölümünde çift anadal ve yandal yapmak isteyen farklı program öğrencilerimiz program koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Tepe'ye tepebe@mef.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirler.

Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal (YAP) Programları nedir?

Çift anadal programı (ÇAP), üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla üniversitenin diğer bir lisans programına devam etmesidir. Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “esas anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “ikinci anadal” olarak adlandırılır.

Yandal programı (YAP), üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “yandal” olarak adlandırılır.

Yandal ve Çift Anadal Programlarına başvuru şartları nelerdir?

Çift Anadal programına başvuruda öğrencinin;
a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,
b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.72/4.00 olması,
c) Esas anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20'de bulunması gerekir.

Başvuru sırasında genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olan, ancak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20'de bulunmayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı ya da üstü bir puana sahip ise, çift anadal programına başvurabilirler.
Çift anadal programına kabul, ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla kesinleşir.

Yandal programına başvuruda öğrencinin;
a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,
b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

Başvuran sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Yandal programına kabul, ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla kesinleşir.

Çift Anadal veya Yandal Programlarına en erken ve en geç ne zaman başvurulmaktadır?

Öğrenci, ilan edilmiş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrenci, ilan edilmiş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Başvurular, ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresinin başlangıç tarihine kadar yapılabilir.

Bu programlar başvuru tarihleri ve kontenjanlar ne zaman açıklanmaktadır?

Çift anadal programları, bu programlar için saptanan kontenjanlar, başvuru tarihleri ve varsa özel koşulları, ilgili Dekanlık tarafından her akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

Yandal programlarının kontenjanları, ilgili yönetim kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yandal programları, bu programlar için saptanan kontenjanlar, her dönem için başvuru tarihleri ve varsa özel koşulları, ilgili Dekanlık tarafından her akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

Çift Anadal ve Yandal programlarına başvuru yapılırken izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Öğrenci İşleri Direktörlüğüne dilekçeyle başvurarak çift anadal programına katılmak isteyebilirler. Bu süreçte aşağıdaki adımları inceleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

1.Çift Anadal ve Yandal programları hakkında sıkça sorulan soruları okuyun. 4. Duyuruları sıkça takip ederek kabul alıp almadığınızı öğrenin
2.Öğrenci İşlerinin duyurularını takip edin. Not: YAP/ÇAP başvuru formuyla ilgili tüm sorularınız için öğrenci işlerine başvurunuz.
3.Öğrenci İşleri duyularında ulaşacağınız formu doldurarak Çift Anadal ya da Yandal programına başvurun.  

Psikoloji öğrencileri hangi programlarla YAP-ÇAP yapabilmektedir?

YAP ve ÇAP başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler istedikleri bölümle YAP ya da ÇAP yapabilirler.
 

Her programda tamamlanması gereken kredi miktarı ve alınması gereken dersler nelerdir?

Çift anadal programı ortak dersler dışında en çok 160 AKTS değerinden oluşur. Anadal ve çift anadal programlarında yer alan ve eşdeğer sayılabilecek dersler, ilgili diploma programlarının bağlı olduğu birimler tarafından kararlaştırılır ve varsa daha önce alınanlar, öğrencinin programa kabulü sırasında; diğerleri ise alındıkları dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Esas anadal ve çift anadal programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin her iki diploma programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not durum belgesinde (transkript) de gösterilir.

Yandal programı ortak dersler dışında en çok 40 AKTS değerinden oluşur. Bu kredi yandal yapılan bölümün ders planında bulunan derslerden tamamlanır. Ortak ve eşdeğer dersler her yandal programı için ilgili bölümlerce saptanır ve fakültelerce ilan edilir.


Programı bitirme süresi ne kadardır?

Çift Anadal programı için;
Anadal yükümlülüklerini tamamlamış, ancak çift anadal programını tamamlayamamış öğrencilere çift anadal diploma programı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. Bu durumdaki burslu öğrencilerin burs haklarının devam edip etmeyeceği Üniversite Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.


Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler katıldıkları programda başarılı oldukları dersleri çift anadal dersleri ya da yandal dersleri yerine saydırabilir mi?

Çift Anadal programı için;
Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları bazı dersleri kayıtlı oldukları çift anadal programındaki eşdeğer bazı dersler yerine saydırmak üzere başvurabilir.

Yandal programı için;
Anadal yükümlülüklerini tamamlamış, ancak yandal programını tamamlayamamış öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu durumdaki burslu öğrencilerin burs haklarının devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.


Çift anadal ya da yandal yaparken ÖSYM bursu devam ediyor mu?

LYS ile üniversitenin tam ya da kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burslar öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği anadal süresince çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir.


Çift anadal ya da yandal programından mezun olabilmek not ortalamasının en az kaç olması gerekir?

Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için esas anadal ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.72 olması gerekir.
Esas anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye çift anadal programına ait lisans diploması verilir.
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.


Çift Anadal veya Yandal Programı kapsamında alınan dersler anadal başarısını nasıl etkiler?

Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin, esas anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için, ayrı not durum belgesi (transkript) düzenlenir.                     
Yandal programı nedeniyle öğrencinin, anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yandal kapsamında aldığı derslerin ortalaması, anadal not ortalamasından ayrı hesaplanır. Yandal programı için, ayrı not durum belgesi (transkript) düzenlenir.
Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2.30 / 4.00 olması şarttır. Bu şartı iki yarıyıl üst üste sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.


Çift Anadal ve Yandal Programında kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?                  

Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.
Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, başvuruları halinde, yandal programının bağlı olduğu Dekanlık onayı ile kayıt dondurma işlemi yapılır.
 
Psikoloji Çift Anadal Programı için öğrencilerin tamamlamaları gereken dersler aşağıda listelenmiştir:

Psikoloji Programı'nın tüm ders listesine Ders Planı ve Önkoşullar sekmesinden de ulaşabilirsiniz. 

Ders Kodu Ders Adı AKTS
PSYC 101 Introduction to Psychology I 5
SOC 103  Introduction to Sociology 5
MATH 125 Mathematics for Social Sciences 6
SCI 103 Biological Basis of Human Behavior 6
PSYC 102 Introduction to Psychology II 6
PSYC 106 Introduction to Social Psychology 5
PSYC 108 Ethical Issues in Psychology 2
MATH 126 Statistics for Social Sciences 6
FEASS 101 FEASS Orientation 2
PSYC 201 Developmental Psychology I 5
PSYC 203 Theories of Personality 6
PSYC 205 Research Methods I 6
PSYC 207 Physiological Psychology 6
PSYC 202 Developmental Psychology II 5
PSYC 204 Cognitive Psychology 6
PSYC 206 Research Methods II 6
PSYC 208 Adult Psychopathology 6
PSYC 301 Child and Adolescent Psychopathology 6
PSYC 303 Measurement and Evaluation in Psychology 6
PSYC 305 Industrial and Organizational Psychology 6
PSYC 302 Clinical Psychology 6
PSYC 304 Experimental Psychology 6
PSYC 306  Professional Development  6
PSYCXXX Tüm Psikoloji Program İçi Seçmelileri 18
PSYC 4XX Readings and Research in Psychology I 7,5
PSYC 4XX Readings and Research in Psychology II 7,5
PSYC 4XX Readings and Research in Psychology III 7,5
PSYC 4XX Readings and Research in Psychology IV 7,5
    161
  Serbest ve Program Dışı Tüm Diğer Seçmeliler (240 AKTS'e tamamlanacak şekilde ders alınmalıdır.)  
  Toplam AKTS 240
Psikoloji Yandal Programı için öğrencilerin tamamlamaları gereken dersler aşağıda listelenmiştir:
 
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönem Dersin Türü Prerequisite
PSYC 101 Introduction to Psychology I 5 Güz Zorunlu -
PSYC 106 Introduction to Social Psychology 5 Bahar Zorunlu -
PSYC 201 Developmental Psychology I 5 Güz Zorunlu -
PSYC 203 Psychology of Personality 6 Güz Zorunlu -
PSYC 204 Cognitive Psychology 6 Bahar Zorunlu -
PSYC 208 Adult Psychopathology 6 Bahar Zorunlu PSYC 101 Introduction to Psychology
PSYC 305 Industrial and Organizational Psychology 6 Güz Zorunlu -

* PSYC 203 Theories of Personality: Bu ders aynı zamanda PDR bölümü tarafından da verilen ancak farklı kredi ağırlığı olan bir derstir. Ders 5 AKTS olduğundan, PDR öğrencileri bu dersi saydırmak istediklerinde, ekstra 1 kredi daha almaları gerekmektedir.

Önemli Not: 2021-2022 Güz Döneminden itibaren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerinin takip etmesi gereken Psikoloji Yandal Programı dersleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir: 

Ders Kodu Ders Adı AKTS Dönem Dersin Türü Prerequisite
SCI 103 Biological Basis of Human Behaviour 6 Güz Zorunlu -
PSYC 102 Introduction to Psychology II 6 Bahar Zorunlu -
PSYC 204 Cognitive Psychology 6 Bahar Zorunlu -
PSYC 301 Child and Adolescent Psychopathology 6 Güz Zorunlu PSYC 201 Developmental Psychology
PSYC 302 Clinical Psychology 6 Bahar Zorunlu PSYC 208 OR PSYC 301
PSYC 304 Experimental Psychology 6 Bahar Zorunlu MATH 234 Statistics II
PSYC 305 Industrial and Organizational Psychology 6 Güz Zorunlu -

NOT: Çift Anadal ve Yandal Öğrencileri, kredi transfer formu hakkında bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebillirsiniz:

Kredi Transfer Formu Nasıl Doldulurulur?