Stajlar

Staj Süreci Hakkında Önemli Bilgiler

Sevgili öğrenciler,

POLS/IR Bölümü staj süreci ile ilgili takip edilmesi gereken önemli hususlar şunlardır:
Öncelikle bir kurumda staja kabul edildiğinizde, ilgili stajın Bölümümüz açısından uygunluğu konusunda Staj Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu’nu bilgilendirmeniz gerekiyor. Ayşegül Kibaroğlu stajın uygunluğunu onaylar ise, Bölüm Araştırma Görevlisi Dr. Cansu Güleç’ten Staj Başvuru Formu ve Staj Günlüğü Formu almanız gerekir.

Staj boyunca her gün neler yaptığınızı detaylı bir şekilde yazacağınız bir Staj Defteri tutmanız çok önem arz etmektedir. Stajınız bittiğinde staj günlüğünüz ve/veya staj defteriniz staj yaptığınız kurumda ilgili amirinize onaylatılmalı ve sizinle ilgili yazılmış olan Staj Değerlendirme Formu da kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.

Staj yapacağınız kurum ya da firmaya başvururken ve staj yaptığınızda vereceğiniz ikinci tür belge ise, staja kabul edildiğinizde üniversitemizce sigortanızın ödeneceğini belirten yazıdır. Bu yazıyı Fakültemiz Dekanlık Sekreteri Selin Taşçı’dan alabilirsiniz.

Bazı kurumlar stajın zorunlu olduğuna dair okuldan yazı istemektedirler. Bu durumda Dr. Cansu Güleç ile iletişime geçiniz.

Üniversitemizin Mali İşler Direktörlüğü’ne gitmenize gerek kalmadan yapabileceğiniz işlemler için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. SGK bildirim formunun staj başlangıç tarihinden en az 5 gün önce doldurulması gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki formları da doldurunuz:
 
Zorunlu Staj SGK Bildirim Formu:
https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/zorunlustajsgkbildirimformu
 
Devlet Katkısı:
Staj yapacağını kurum size bir ödeme yapacak ise, ödemeyi müteakiben MEF Üniversitesi’nden devlet katkısı talep edebilmesi için aşağıdaki linkten bilgi ve belgeleri girmesi gerekmektedir. Daha sonra sistemin otomatik oluşturacağı pdf formatındaki belgeyi ve eklerini imza ve kaşeli olarak Üniversitemizin Mali İşler Direktörlüğü’ne ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne ulaştırmalıdır.
https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/_3308DevletKatkısıTalepFormu

Yurtdışı Staj:
Yurtdışında staj yapma düşünceniz varsa bu konuda her türlü sorunuz için Yurtdışı Staj Koordinatörünüz ile temasa geçmelisiniz. Yurtdışında staj yapma imkânı bulduysanız, öncelikle stajın uygunluğu konusunda Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu’nun onayını almanız gerekir. Stajınızı tamamladıktan sonra Yurtdışı Staj Koordinatörüz tekrar iletişime geçip, stajın uygun bir şekilde tamamlandığına dair onayını aldıktan sonra, ilgili tüm belgeleri ve formları Dr. Cansu Güleç’e teslim edebilirsiniz.
 
Gönüllü Staj:
Bölüm tarafından belirlenmiş olan 20 iş günlük zorunlu stajınızı tamamladıktan sonra, başka bir kurumda gönüllü olarak staj yapmak istiyorsanız, Dr. Cansu Güleç’ten gönüllü staj formu evrakınızı almanız ve ardından aşağıdaki linkten başvuru işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.
https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCstajbildirimformu
 
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI
AMAÇ
Madde 1
Bu yönerge, MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde yer alan ilkeler esas alınarak, yapacakları stajların başvuru, kabul ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
DAYANAK
Madde 2
Bu yönerge 21.10.2014 tarih ve 29152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEF Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 07.03.2016 tarihli ve 28 sayılı MEF Üniversitesi Senato kararı ile yürürlüğe giren MEF Üniversitesi Staj Yönetmeliği, MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin b bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIM
Madde 3
Bu yönergede geçen,
Üniversite: MEF Üniversitesi’ni
Mali işler: MEF Üniversitesi Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nü
Öğrenci: MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerini
FSK: MEF Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Komisyonu’nu
BSK: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Komisyonunu ifade eder.
TEMEL PRENSİPLER
Madde 4
Öğrenci yapacağı stajın süresi boyunca (başvuru ve kabul sürecinden not girişine kadar) bu yönerge ile Madde 2’de sözü geçen yönetmelik, yönerge ve kanun maddelerinden sorumludur.
BSK’nın öğrenciye gerekli duyuruları iletme yolu öğrencinin MEF Üniversitesi e-posta adresine e-posta göndermesi ile olacaktır. Öğrenci e-posta adresini takip etmek, e-posta ile gelen duyurulara ve duyurulardaki tarihlere uymakla yükümlüdür.
POLS/IR 200 Practicum dersi 3 AKTS değerindedir. Bir stajın Practicum dersine karşılık sayılması için en az 20 iş günü tamamlanması zorunludur. MEF Üniversitesi bu staj için en fazla 20 işgününe denk gelecek kadar sigorta ödemesi yapar.
Öğrenci, staj dersinin yürütücü akademisyeninin onayı ile stajını farklı yerlerde yapabilir.
SÜREÇ
Madde 5
Öğrenci web sitesinden veya BSK’dan temin ettiği staj başvuru formunun Öğrenci Kimlik Bilgisi kısmını eksiksiz doldurarak Practicum dersinin yürütücü akademisyenine başvurur.
Practicum dersinin yürütücü akademisyeni öğrencinin staj yapmaya uygunluğunu ve olası staj yerlerinin öğrencinin akademik ve kariyer planlarına uygunluğunu kontrol ederek staj başvuru formunu uygun bulduğu takdirde onaylar.

Öğrenci, Practicum dersinin yürütücü akademisyeni tarafından onaylanmış staj başvuru formunu staj yerinin yetkilisine eksiksiz doldurtup imzalatır.

Öğrenci tüm bilgilerin eksiksiz doldurulduğu ve Practicum dersinin yürütücü akademisyeni ile staj yeri yetkilisi tarafından onaylanmış formu BSK’nın onayına sunar. BSK formun eksiksiz doldurulduğunu ve söz konusu stajın ekonomi bölümü zorunlu staj kapsamında yeterliliğini kontrol eder, uygun bulduğu takdirde onaylar. Kontrol sonrası BSK onayı almayan başvurular için öğrenci tüm sürece baştan başlamak zorundadır. BSK onayı alan başvuru formlarının bir kopyası BSK’da kalır.

Bu maddenin a, b, c ve d bentlerinde bahsedilen onay süreci staj başlamadan tamamlanmak zorundadır. BSK onayı alınmadan başlanılan stajlar zorunlu staj dersine saydırılamaz.

BSK onayını alan söz konusu staja ilişkin öğrenciye ait sigorta girişi üniversite tarafından yapılacak ise BSK tarafından onaylanan staj başvuru formunun aslı öğrenciye mali işlere başvurması için teslim edilir. MEF Üniversitesi Staj Yönergesinin 8. maddesi c bendi gereğince öğrencinin akademik danışman, staj yeri yetkilisi ve BSK onaylı form ile birlikte MEF Üniversitesi web sayfasında ilan edilecek olan gerekli belgeleri hazırlayarak staja başlama tarihinden en erken 2 hafta, en geç 1 hafta önce MEF Üniversitesi Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvurması gerekmektedir.

STAJ DEĞERLENDİRME
Madde 6
Staj sonucu MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans yönetmeliğinde yer alan harf notlarından birisi verilerek değerlendirilecektir.
Madde 5’teki süreç sonucu BSK onayı alınan stajı tamamlayan öğrenci staj bitiş tarihinden sonra gelen ilk bahar veya güz yarıyılının ikinci haftasının Cuma gününe kadar staj dosyasını BSK’ya imza karşılığında teslim ederler.

Staj dosyası aşağıdaki belgelerin (kapak en üstte olmak şartıyla) şeffaf bir dosya içerisine konmasından oluşur:
Kapak,
Staj Raporu,
Staj Günlüğü,
Staj Değerlendirme Formu,
Öğrencinin veya BSK’nın gerekli gördüğü ek belgeler.
Dosyanın kapağında öğrencinin adı, soyadı, numarası, staj yerinin ismi, staja başlama ve bitiş tarihleri ile staj süresi (iş günü), stajın hangi zorunlu staja saydırılmak istendiği (POLS/IR 200 PRACTICUM) ve akademik danışmanının ismi yer almalıdır.

Öğrenci staj yaptığı süre boyunca yaptıklarını ve öğrendiklerini günlüğüne kaydeder. Staj bitiminde günlük staj yerinin yetkilisi tarafından imzalanır.

Öğrenci staj bitiminde kimlik bilgileri kısmını doldurduğu staj değerlendirme formunu staj yeri yetkilisine teslim eder. Staj yeri yetkilisi değerlendirme formundaki soruları cevapladıktan sonra formu imzalar ve kendisinin kapatıp yapıştırılan yerini imzaladığı zarf içerisinde öğrenciye teslim eder.

BSK her akademik dönemin 3. haftasında o dönem için teslim edilmiş staj dosyalarını değerlendirilmesi için bölüm öğretim üyeleri arasında paylaştırır.
BSK veya dosyayı değerlendirmekle görevi öğretim üyesi staj dosyasını inceleme sürecinde öğrenciyi yazılı veya sözlü sınava tabi tutabilir.

BSK veya dosyayı değerlendirmekle görevi öğretim üyesi staj dosyasını incelemesi sonucunda gerekli gördüğü takdirde öğrenciye dosyasını düzeltme hakkı verebilir. Söz konusu hak ve düzeltilen dosyanın son teslim tarihi öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir. Öğrenci düzeltilmiş dosyayı son teslim tarihine kadar teslim etmezse dosya ilk teslim edildiği haliyle değerlendirilecektir.

Dosyayı okumakla görevli öğretim üyesi teslim edilen dosyayı dönemin son not teslim tarihine kadar değerlendirir ve değerlendirme sonucunu BSK’ya iletir. BSK MEF Üniversitesi Staj Yönergesi 9. madde d bendi gereğince değerlendirme sonucunu bölüm başkanlığına sunar.

BSK gerekli gördüğü durumlarda dosyanın değerlendirmesini ve not girişini staj bitiş tarihinden sonra gelen ilk bahar veya güz yarıyılını takip eden döneme erteleyebilir. Bu durumda BSK söz konusu ertelemeyi gerekçesi ile birlikte öğrenciye e-posta yoluyla duyurmalıdır.