Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS)

AKTS öğrenci merkezli bir sistem olup, öğrencinin yeterliliği tanımlayan öğrenme kazanımları, beceri ve yetkinlikler elde etmesini gerektiren iş yüküne dayalıdır. 

AKTS ilk başlarda Erasmus programı kapsamında kredi transferi için kurulmuştur. Bu sistem, öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri öğrenim sürelerinin kendi ülkelerinde tanınmasına, böylelikle Avrupa’da öğrenci hareketliliğinin büyümesine ve kalitesinin artmasına olanak sağlamıştır. Son zamanlarda AKTS; kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde uygulanan bir kredi toplama sistemi haline gelmiştir. 

AKTS, bir akademik yıl boyunca tam zamanlı bir öğrencinin iş yükünü 60 kredinin belirlediği esasına dayanır. Bu sistem, başarılı bir şekilde denenmiş ve Avrupa çapında uygulanmış tek kredi sistemidir. Avrupa’da tam zamanlı eğitim programının öğrenci iş yükü, çoğu durumda yıllık yaklaşık 1500-1800 saat olmakta ve bir kredi ise yaklaşık 25-30 çalışma saati anlamına gelmektedir. 

AKTS’de öğrenci iş yükü; derse hazırlık, derslere katılım, seminerler, bağımsız ve özel çalışma, projelerin hazırlığı, sınavlar gibi tüm planlanmış öğrenme aktivitelerini tamamlamayı gerektiren zamanlardan oluşmaktadır. Öğrenci iş yükü, toplam sayıdaki çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli olan toplam sayıdaki işlerin her birinin spesifik hedefleri ve öğrenme kazanımlarını yansıtır. Örgün, enformel ve yaygın öğrenme şekilleri kredi değerine dahil edilir.  

AKTS’de, krediler ancak istenilen çalışmanın başarılı tamamlanmasından ve erişilen öğrenme kazanımların uygun bir biçimde ölçülmesinden sonra elde edilebilir. Öğrenme kazanımları; öğrencinin öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından neyi bileceklerini, anlayacaklarını veya yapabileceklerini ifade eden yetkinliklerinden oluşmaktadır. 

MEF Üniversitesi, AKTS’yi içsel ve tek kredi sistemi olarak kullanmaktadır. Yıllık iş yükü tam zamanlı bir öğrenci için 60 AKTS; lisans derecesi 240 AKTS, programın şekli ve tezli/tezsiz seçime göre yükseklisans derecesi 60-120 AKTS ve doktora derecesi 180-240 AKTS’den oluşmaktadır. Müfredat yapısındaki her bir ders için iş gücü tahmin edilmiştir. Bu tahminler, kredi tahsisi için yapılan öğrenci iş gücü anketleri tarafından doğrulanmaktadır.  

MEF Üniversitesi öğrencilerinin öğrenme hareketliliği başarıyla tamamlanmış eğitim bileşenleri tam tanınma ilkesine ve AKTS değerine dayanmaktadır. Ders kodları ve isimleri, öğrencinin MEF transkriptine ve Diploma Ekine yazılmaktadır ve krediler mezuniyet koşullarına karşılık sayılmaktadır. Erasmus öğrenim hareketliliği dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı, tüm taraflarca Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yaralanıcı kurum, bu anlaşmada belirlenen derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder. Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında takip edilecek olan ders programının (Öğrenim Anlaşmasında yer alan dersler), öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurullarında veya senato kararı alınmalıdır, takip edilecek ders programlarında değişiklik olması halinde söz konusu karar güncellenmelidir. Böylelikle tanınma sistematik olarak gerçekleştirilmeli; öğrenci, faaliyeti sona erdikten sonra tanınma hakkını elde etmek üzere akademik veya idari personeli ayrıca ikna etmek zorunda bırakılmamalıdır.  AKTS kredisi staj hareketliliğinde tahsis edilir. Staj faaliyetlerinin yapıldığı ülke, öğrencinin transkriptine ve Diploma Eki'ne yazılır. Ayrıca kredi değeri, mezuniyet koşullarına karşılık sayılır.