Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) yaratmayı hedefleyen, pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen bir reform sürecidir. Adını 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanları tarafından imzalanmış Bologna Bildirisi’nden almaktadır. Türkiye, 2002’de Bologna Süreci’ne dahil olmuştur.  

Avrupa Yükseköğretim Alanı; öğrencilerin, mezunların ve yükseköğretim kadrosunun serbest hareketlilik ve kaliteli yükseköğretime eşit erişimden yararlanması için öngörülmüş bir açık alandır. Bologna Süreci’nin temel konuları arasında, diploma ve derecelerin karşılıklı tanınması, saydamlık (üç aşamalı derece sisteminde düzelmiş, kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diplomaları), ile Avrupa kapsamında kalite, güvence işbirliğinde bulunmaktadır. 

Bologna Süreci’nde, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) ile Diploma Eki (DE) önemli rol oynamaktadır. Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Kalite Güvencesi Standartları ve İlkeleri eşit derecede önemlidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın bir diğer esas özelliği ise, hayat boyu öğrenme ortamında katılımcı eşitliğinin ve mezunların istihdam edilebilirliğinin önemi üzerinde duran Avrupa Yükseköğretim’inin sosyal boyutudur.  

Yeterlilikler Çerçeveleri ve Kalite Güvencesi 

MEF Üniversitesi’nin tüm akademik programları, Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri ve Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'ne tam uyumlu olarak tasalanmıştır. Her bir program öğrenme kazanımları ve müfredat yapısında yer alan tüm derslerin katkısı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne ilişkilendirilmiştir. Saydamlık adına, bu ilişkilendirilmelerin, program bazlı bulunduğu tablolar Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacaktır. 

Dahası, Üniversitemiz her bir akademik programını, en iyi global kurumlarla karşılaştırarak değerlendirmiş; öğrenme kazanımları ve müfredat yapılarını ise uluslararası akreditasyon standartlarına - örneğin; mühendislik için ABET, işletme eğitimi için AACSB ve EQUIS - göre belirlemiştir. MEF Üniversitesi’nin hedefi, tüm akademik programlarının uluslararası düzeyde akredite olmasıdır. 

TYYÇ Çalışmaları